Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Aile Yaklaşımının Yararlı Olabileceği Durumlar Google

Aileyi, tedaviye alınacak birim olarak gören yaklaşımın temelinde, kişinin psikolo­jik durumunun ailedeki ilişkilerin sonucu olduğu inancı yatmaktadır. Ruhsal sağlığın da hastalığın da temel belirleyicisi ailedir; çünkü sorun, aile sisteminin işleyişi sorunudur, üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim sorunudur (Gökdag, 1999). Aileye yönelik yaklaşımın yararlı olabileceği durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kılıç ve Uslu, 2000): – Bir kişi […]

Aile Yaşam Dönemleri ve Sorumluluklar Google

Bugüne kadar gerek yabancı ülkelerde gerek Türkiye’de yazılan kitaplar, yapılan araştırmalar incelendiğinde içerik bakımından birbirine benzeyen sınıflandırmalara rastlanmıştır. Bu kitapta altı başlık altında toplanan model benimsenmiştir. Başlangıç Yılları Evlilik ile başlayan ve ilk çocuğun doğumuna kadar devam eden çocuksuz yıllar, genellikle sorumlulukların en az olduğu yıllardır. Bu yıllardaki ailelere öneriler: Eşlerin birbirlerini tanıma dönemidir. Eşler […]

Aile Yaşam Döngüsü Google

Aile birliği, kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçer. Kimi aileler, “yaşam dön­güsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlarken kimileri tamamlayamaz. Kimi evreleri geçemeyenler olabildiği gibi, farklı evrelere aynı zamanda girenler de var­dır. Aile yaşam döngüsü sekiz evreden oluşmaktadır (Tuğlu ve Öztürk Şahin, 2007). Yukarıda da değindiğimiz gibi her ailenin bu evreleri tamamlama şansı ol­mayabilir. Örneğin bir çocuk […]

Aile Yaşamındaki Travmalar Google

Sağlıklı bir ailenin özellikleri, temel gereksinimlerin karşılama, duyguları paylaş­ma, duyguların anlaşılması, bireysel farklılıkların kabul edilmesi, ilgi ve sevgi duy­gusunun iletilmesi, işbirliği, mizah duygusu, çatışmaya girmeden sorunları çözme, toplumsal değerlere sahip olma, sorumluluk alma, karşılıklı takdir duygularını açıklama, iletişim, boş zamanları birlikte geçirme, manevi değerlere inandırma, so­runlarla başa çıkma becerilerini kazandırmış olmasıdır. Aile bireylerinin dengeli ve […]

Aile-Sağlık İlişkisi Google

Ailenin, sağlığı ilgilendiren en önemli özelliği, bireylerden biri olumlu ya da olum­suz etki altında kaldığında, ailenin tüm bireylerinin bundan etkilenmesidir. Kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının sürekliliğinde, olumlu bir aile çevresinin önemi çe­şitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. Aile birliğinde, aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. Bu durum, aynı vücutta bulunan organlara benzer. Aileyi, her yönden etkileşim içerisinde, bir […]

Ailede Ev Yönetimi Eğitimi Etkinlikleri Google

Eğitim, insanın hayatı boyunca devam eden bilgilenme sürecidir. Bir insan, sahip olduğu zihinsel potansiyelden daha fazla yararlanabilmek ¡cin, sürekli olarak eğitim almak zorundadır. Ailede eğitim, bireyin aile yaşamına ve toplumsal yaşama uyum sağlayabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmasını sağlar. Ailede, bireyin eğitiminin temel hedefleri; – Bireye kendi kişisel gelişim ve bakım işleri için […]

Ailede İnsan Kaynaklarının Yapısı Google

İnsan; düşünen, duygulanan ve iş yapan bir organizmadır. Doğuştan getirdiklerinin ve sonradan öğrendiklerinin bir bileşimidir. Devamlı değişme ve gelişme gösterir. insanların çoğu, potansiyellerinin çok küçük bir bölümünü kullanabilirler. Kendilerini keşfetme ve yaratma güçlerinin devamlı hale getirilmesiyle, sahip oldukları kaynaklardan, hem çevresinin hem de kendilerinin daha fazla yararlanması sağlanabilir. İnsan kaynağının dört önemli öğesi şunlardır: – […]

Ailede İnsan Kaynaklarının Yönetimi Google

Ailede, insan kaynaklarının geliştirilip iyi bir şekilde yönetilmesi, ailenin, amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırır. Ailede, insan kaynağı önemlidir. Çünkü, ailedeki işlerin çoğu hizmet üretimine yöneliktir ve mutlaka işe insanın katılımını gerektirir. Ailede insan kaynağının etkili bir şekilde kullanımı için; – Ailedeki görevlerin belirlenmesi, – Görevlerin bireylere dağıtımının sağlanması, – Görevlerin ve görevi yerine getiren bireylerin değerlendirilmesi, – […]

Ailede İnsan Kaynaklarının Yönetiminde Motivasyon Google

Motivasyon, başka bir deyişle insanları çalışmaya özendirme, çok karmaşık nitelikleri olan bir kavramdır. Motivasyon, Latince “movere” kelimesinden gelmektedir. Özendirmek, etki altına almak, harekete geçmek vb. anlamlara sahiptir. Yönetimde motivasyon, insanları istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak, bireysel ve kurum amaçlarını gerçekleştirecek davranışlara yöneltmektir. Bir işin yapılabilmesi, insanın istekli olmasına, işin benimsenmesine ve yeterli çabanın gösterilmesine bağlıdır. Bu […]

Ailede Serbest Zaman (Leisure Time) Google

Bireyin kendisi ve başkaları için zorunlu olarak harcadığı zamanın dışında kalan ve kendi istekleri doğrultusunda, özgürce, kendi gelişimi için harcayacağı zaman “boş zaman”, “serbest zaman” veya İngilizce “leisure-time” olarak adlandırılır.Dinlenme, eğlenme için yerine getirilen etkinlikler de serbest zaman etkinliği olarak bilinir. Serbest zaman, bireyin fiziksel ve zihinsel olarak kendisini rahatlattığı, dinlendirdiği zamandır. Aynı zamanda bireyin […]