Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Aile Kuramları Google

Aileyi irdeleyen; ailenin yapısını, özelliklerini, tanımını belirleyen aile kuramları­nın 30 yıl kadar önce sahip oldukları bakış açıları büyük ölçüde değişmiştir. Sos­yolojik düşüncenin evrimini de göz önüne alarak bu klasik kuramları incelemek yararlı olacaktır: İşlevselcilik İşlevselci görüşte önemli olan toplumun sürekliliğini ve düşünce birliğini sağla­maktır. Bunun için toplum içinde belirli görevleri yerine getiren toplumsal birim­ler olmalıdır. […]

Aile Planlaması Google

Aile planlaması, sağlıklı bireylerin oluşturduğu, sağlıklı toplumları amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (The World Health Organization) kabul ettiği tanıma göre Üreme Sağlığı yalnızca üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili hastalıkların ve sakatlıkların olmaması değil, üremenin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde tamamlanmasıdır. Bu tanım kapsamında kişinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı […]

Aile Psikolojisinde Circumplex Model Google

Aile ile ilgili yapılan çalışmalarda aile psikolojisini tanımlamak üzere çeşitli model­ler geliştirilmiştir. Aile psikolojisi ile ilgili tüm araştırmalar incelenerek elli kadar kavram derlenmiş ve aile etkileşimini açıklamak üzere “Circumplex Model”i geliş­tirilmiştir. Bu model sayesinde evlilik ve aile sistemiyle kuram, araştırma ve uygu­lama arasındaki boşluk doldurulmuştur. Bu modelde yer alan üç temel kavram di­ğer modeller ile […]

Aile Psikolojisine Yaklaşımdaki Değişimler Google

Psikoloji bilimi başlangıçta ağırlıklı olarak bireyin kendisi ile ilgilenmiştir. Son yıl­larda bilim, dolayısıyla toplum aile kavramı ile daha fazla ilgilenmeye başlamış; psikoloji ve sağlıkta aile bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. Aile, idealize edilen sosyokültürel bir yapıdır. Her kültürün çeşitli aile imgeleri, her toplumun aileyi düzenleyici mekanizmaları, her ailenin kendi mitleri, sırları ve kuralları vardır. Kuramcı […]

Aile Sistemi Google

Aile. pek çok yaklaşım tarafından bir sistem olarak görülür. Bu yaklaşımlarda aile bir grup olarak ele alınır. Aileler, anne, baba çocuk ya da çocuklar, yakın bir ya da birkaç akraba; ya da sadece anne ve çocuk; sadece baba ve çocuk gibi farklı biçimlerde oluşabilir. Grup üyeleri olarak adlandırabileceğimiz bu bireyler bir arada hepsini ilgilendiren kararlar […]

Aile Sosyolojisinde Yeni Bakış Açıları Google

Son on yılda feminist bakış açılarından yararlanılarak yeni kuramlar oluşturulmuş­tur. Bu kuramların ortaya çıkmasında aile biçimlerinde meydana gelen değişiklik­ler, bireyler arası ilişkilere bakış açılarının değişmesi, evin dışındaki alanlarda ger­çekleşen feminist çalışmalar etkili olmuştur. Bu bağlamda boşanma ve tek başına çocuk yetiştirme, yemden kurulan aileler, eşcinsel aileler ve birlikte oturma gibi konulara ağırlık verilmiştir. Sayılan bu […]

Aile Tedavisini Gerektiren Durumlar Google

Aile görüşmesi sonunda aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı tespit edil­diğinde aile tedaviye alınır (Kılıç ve Uslu, 2000, s. 425): – Başvuru yakınması evlilik sorunlarıyla ilgiliyse, – Başvuru yakınması aile bireyleri arasındaki sorunlarla ilgiliyse, – Aile üyelerinin iletişimi ve birbirlerini algılamasında kronik ve ciddi sorun­lar varsa – Ailede antisosyal davranış gösteren, ya da evden ayrılma sorunu […]

Aile ve Aile Kavramı Google

Aile kavramı konusunda bütün insan toplulukları için geçerli bir tanım ortaya koy­mak oldukça güçtür. Toplumlar kendi yapılarına bağlı olarak ‘aile’ kavramına fark­lı anlamlar yükler. Ailenin toplumsal örgütlenmenin temel birimlerinden biri, hat­ta ‘toplumun temel yapısı’ olduğu tüm toplumlar tarafından kabul edilir. Aile; birbirleri ile biyolojik, psikolojik, toplumsal ilişkiler ve duygusal etkileşim içinde olan insan topluluğudur. Toplum […]

Aile ve Toplumun Engelli Çocuklara Olan Tutumları Google

Ailelerin tepkilerini açıklayan farklı modeller vardır. Aşağıda bu modellere ilişkin kısa bilgiler verilmiştir: Aşama Modeli: Ailelerin çeşitli aşamalardan geçerek kabul aşamasına geldiği modeldir. Kendilerine “Ne yapabilirim, neler yapabilirim?” gibi soruları sorarlar, daha sonra bilgi ve becerilerini geliştirirler. Sürekli Üzüntü Modeli: Aileler, çocuklarının farklı olması ve toplumsal tepki­lere bağlı olarak sürekli üzüntü ve kaygı içerisindedir. Bu […]

Aile ve Yakın Çevre İlişkileri Google

Ailenin çevresinde, “Biz aile olarak kim olduğumuza, ne yaptığımıza ve ailemizin sınırlarından içeri kimin girmesine izin vereceğimize karar veren bir birimiz” söy­lemini ifade edecek net bir çizgiye gerek vardır. Sınırın dışında kalanlardan gele­bilecek öneri, bilgi, destek ve yardıma her an gereksinim duyulabileceği için bu sı­nır hiçbir zaman çok katı olmamalıdır. Ancak dış etkenlere karşı tavır […]