Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Sağlığı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2413 – Aile Sağlığı Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Aile ve Sağlık Google

İnsanın sağlığını etkileyen pek çok etkenden belki de en önemlisi ailesidir. Çünkü aile bireyleri arasında ortak bir genetik yapı ve paylaştıkları çevrenin yanı sıra çok yakın bedensel, ruhsal ve toplumsal ilişkiler vardır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olabilirsiniz: – Kavram olarak sağlık sözcüğü neleri içermektedir? – Sağlık […]

Aile Bireylerinin Sağlığının Korunması Google

Belirli bir zaman kesitinde, bir ailede yaşayan kişilerin tümü sağlıklı olmayabilir. Kiminin sağlığı kusursuzdur ve herhangi bir yakınması yoktur. Kimi kendisini sağ­lıklı hissetmeyebilir, kimi de kesinlikle hastadır. Görüldüğü gibi, kişilerin kendisi­ne özel bir sağlık durumu vardır. Gerek sağlık, gerek hastalık durumu durağan değil, sürekli değişen durumlar­dır. Kişideki hastalık olgusu hastalık etkeninin özelliklerine bağlı olduğu kadar, […]

Aile ve Aile Kavramı Google

Aile kavramı konusunda bütün insan toplulukları için geçerli bir tanım ortaya koy­mak oldukça güçtür. Toplumlar kendi yapılarına bağlı olarak ‘aile’ kavramına fark­lı anlamlar yükler. Ailenin toplumsal örgütlenmenin temel birimlerinden biri, hat­ta ‘toplumun temel yapısı’ olduğu tüm toplumlar tarafından kabul edilir. Aile; birbirleri ile biyolojik, psikolojik, toplumsal ilişkiler ve duygusal etkileşim içinde olan insan topluluğudur. Toplum […]

Aile Yaşamındaki Travmalar Google

Sağlıklı bir ailenin özellikleri, temel gereksinimlerin karşılama, duyguları paylaş­ma, duyguların anlaşılması, bireysel farklılıkların kabul edilmesi, ilgi ve sevgi duy­gusunun iletilmesi, işbirliği, mizah duygusu, çatışmaya girmeden sorunları çözme, toplumsal değerlere sahip olma, sorumluluk alma, karşılıklı takdir duygularını açıklama, iletişim, boş zamanları birlikte geçirme, manevi değerlere inandırma, so­runlarla başa çıkma becerilerini kazandırmış olmasıdır. Aile bireylerinin dengeli ve […]

Aile-Sağlık İlişkisi Google

Ailenin, sağlığı ilgilendiren en önemli özelliği, bireylerden biri olumlu ya da olum­suz etki altında kaldığında, ailenin tüm bireylerinin bundan etkilenmesidir. Kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının sürekliliğinde, olumlu bir aile çevresinin önemi çe­şitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. Aile birliğinde, aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. Bu durum, aynı vücutta bulunan organlara benzer. Aileyi, her yönden etkileşim içerisinde, bir […]

Sağlık Dengesini Oluşturan Öğeler Google

Fiziksel, toplumsal ve ruhsal boyutu olan sağlık; insan, hastalık etkenleri ve çevre­si arasındaki dengenin bozulmamasıyla varlığını sürdürür. Günümüzde, sağlığın bozulup, hastalıkların oluşması için bir etkenin varlığı­nın artık yetmediği anlaşılmıştır. Hastalıkların oluşması için kişi, etken ve çevre­ye ilişkin birçok öğenin birlikte ve yan yana bulunmasının gerekliliği vardır. Bu etkenler: – Hastalık etkeni (ajan) – Kişi (Host) […]

Sağlık Kavramı Google

Canlılar dünyasında -varoluşlarından günümüze- hiç değişmeden aynen süren te­mel içgüdülerin önde gelenleri, sağlığını korumak ve soyunu sürdürmek. Bu dav­ranışlar, o günden bugüne, hayvanlarda hep içgüdü olarak kaldı. İnsanın hayvan­lardan ayıran, yücelten beyni vardı. Böylelikle içgüdüleri süreç içinde istemli, bi­linçli ve toplumsal davranışlar biçimine dönüştü. Bir dönem, her türlü iyilik ve kötülük durumunu yaratan, doğaüstü güçler […]