Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 19      6 Mayıs 2010 Ara     

Kıymetli Evrakın Genel Esasları – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir?

a. Kıymetli evrakın içerdiği hak başkasına devredilebilir.
b. Kıymetli evrakın içerdiği hak nakden değerlendirilebilir.
c. Hak ve senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
d. Soyutluk ilkesi geçerlidir.
e. İsteğe göre kıymetli evrak tipi yaratılabilir.

2. İçerdiği hakkın devri için, sadece teslimin yeterli olduğu senetler hangileridir?

a. Hâmile yazılı senetler
b. İradi emre yazılı senetler
c. Kanunen emre yazılı senetler
d. Nama yazılı senetler
e. Nama ve emre yazılı senetler

3. Bir talep karşısında kalan borçlunun, talebin varlığını kabul etmekle birlikte, özel bir nedene dayanarak bunu yerine getirmekten kaçınacağı yolundaki savunmasına ne ad verilir?

a. İtiraz
b. Def’i
c. İddia
d. Talep
e. Dava

4. Kıymetli evrakın hükümsüzlüğüne ilişkin def’iler kime karşı ileri sürülebilir?

a. Senedi elinde bulundurana
b. Senette imzası bulunana
c. Senedi düzenleyene
d. Senedi devredene
e. Herkese

5. Kimler kambiyo senedi düzenleme yeteneğine sahiptir?

a. Medeni haklardan yararlanma yeteneğine sahip olanlar
b. Bu konuda özel yetki sahibi olanlar
c. Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip olanlar
d. Alacak hakkına sahip olanlar
e. Bankalar

6. Aşağıdaki senetlerden hangisi emre düzenlenebilir?

a. Taşıma senedi
b. Tahvil
c. İpotekli borç senedi
d. Poliçe
e. Pay senedi

7. Temsil ettiği hakkın türü bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a. Bono
b. Çek
c. İpotekli borç senedi
d. Poliçe
e. Pay senedi

8. Nama yazılı senetler nasıl devredilebilir?

a. Ciro ile
b. Teslim ile
c. Senedin teslimi ve ciro ile
d. Senedin teslimi ve devir beyanı ile
e. Zilyetliğin devri ile

9. Aşağıdaki def’ilerden hangisi senet metninden anlaşılabilir?

a. Senedin hile ile imzalandığı iddiası
b. Senedin hata sonucu imzalandığı iddiası
c. Kambiyo sözleşmesinin yapılmadığı iddiası
d. Keşidecinin ehliyetsiz olduğu iddiası
e. Senedin zaman aşımına uğramış olduğu iddiası

10. Aşağıdakilerden hangisi poliçede geçerli olan ciro türlerinden değildir?

a. Beyaz ciro
b. Tam ciro
c. Temlik cirosu
d. Rehin cirosu
e. Nakden ciro

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrakın Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. a – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri Bakımından Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrakta Def’iler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. e – Yanıtınız yanlış ise “Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. c – Yanıtınız yanlış ise “Kambiyo Senetleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. d – Yanıtınız yanlış ise “Nama Yazılı Kıymetli Evrak” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. e – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrakın Çeşitli Açılardan Tasnifi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. d – Yanıtınız yanlış ise “Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Devri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise “Senet Metninden Doğan Def’iler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. e – Yanıtınız yanlış ise “Ciro Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.