Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 7      18 Nisan 2010 Ara     

Kamu Hizmetleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkelerden biri değildir?

a. Süreklilik ilkesi
b. Değişkenlik ilkesi
c. Eşitsizlik ilkesi
d. Bedelsizlik ilkesi
e. Düzenlilik ilkesi

2. Eğitim hizmeti, aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisine girer?

a. İktisadi
b. İdari
c. Sosyal
d. Bilimsel
e. Kültürel

3. Aşağıdakilerden hangisinde, kamu hizmeti doğrudan doğruya devlet veya kamu tüzelkişilerince görülür?

a. Ruhsat usulü
b. İltizam usulü
c. Yap- işlet- devret usulü
d. Emanet usulü
e. Müşterek emanet usulü

4. İdare lehine tekel konusu yapılmamış bir kamu hizmetinin, idarenin vereceği bir izin ile özel kişilere de gördürülmesi usulüne ne ad verilir?

a. Emanet usulü
b. Müşterek emanet usulü
c. Ruhsat usulü
d. İmtiyaz usulü
e. Bildirim usulü

5. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde kullanabileceği bir üstün yetki değildir?

a. Denetim yetkisi
b. Yaptırım yetkisi
c. Tek yanlı değişiklik yapma yetkisi
d. Tek yanlı fesih yetkisi
e. Kamusal yardım yapma yetkisi

6. Kamu hizmetlerinin kurulmasında asli yetkili organ hangisidir?

a. Yasama organı
b. Yürütme organı
c. Yargı organı
d. Başbakanlık
e. Devlet Planlama Teşkilatı

7. Kamu personeli için konulan grev yasağı, kamu hizmetlerinin hangi özelliğinin bir uzantısıdır?

a. Değişkenlik ilkesi
b. Nesnellik ilkesi
c. Bedelsizlik ilkesi
d. Süreklilik ve düzenlilik ilkesi
e. Eşitlik ilkesi

8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya ve bireysel yararlanma sağlayan kamu hizmetlerinden biri değildir?

a. Öğrenim hizmetleri
b. Sağlık hizmetleri
c. Spor hizmetleri
d. Ulaşım hizmetleri
e. Bayındırlık hizmetleri

9. Kamu hizmetlerinin kamu kesiminde yer alan tüzelkişilere gördürülmesi usulüne ne ad verilir?

a. Ruhsat usulü
b. Emanet usulü
c. Müşterek emanet usulü
d. İltizam usulü
e. İmtiyaz usulü

10. Devlet adına imtiyaz verme yetkisi kime aittir?

a. Başbakan
b. İçişleri Bakanlığı
c. Bakanlar Kurulu
d. TBMM Başkanlığı
e. Bayındırlık Bakanlığı

Cevap Anahtarı

1. c – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetine Egemen Olan Temel İlkeler” konusuna bakınız.
2. b – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetinin Türleri” konusuna bakınız.
3. d – Ayrıntılı bilgi için “Emanet Usulü” konusuna bakınız.
4. c – Ayrıntılı bilgi için “Ruhsat Usulü” konusuna bakınız.
5. e – Ayrıntılı bilgi için “İmtiyaz Usulü” konusuna bakınız.
6. a – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması” konusuna bakınız.
7. d – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetlerine Egemen Olan Temel İlkeler” konusuna bakınız.
8. e – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetlerinin Türleri” konusuna bakınız.
9. b – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetlerinin Görülme Usulleri” konusuna bakınız.
10. c – Ayrıntılı bilgi için “Kamu Hizmetlerinin Görülme Usulleri konusuna bakınız.