Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uluslararası Pazarlama      Ünite 1      22 Ocak 2011 Ara     

İşletmelerin Uluslararası Pazarlamaya Katılma Dereceleri

İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma dereceleri dört ayrı düzeyde ele alınıp incelenebilir. En az katılımı ifade eden tesadüfi olarak ve arada bir dışarıdan gelen siparişlerin karşılanması şeklindeki ihracattan başlayarak, aktif ihracata, geniş kapsamlı uluslararası pazarlamaya ve nihayet global pazarlama düzeyine doğru gelişen dört ayrı dönemden söz edilebilir.

1. Tesadüfi ihracat: İşletmede yurt içi pazarlamanın hakim olduğu bir dönemdir. Yurt dışından tesadüfen gelen sipariş karşılanır.

2. Aktif ihracat: İşletmenin pazarlama çabalarında bir değişiklik yapmaksızın yurt dışı satışlarına da yönelme aşamasıdır. İşletme mevcut satışları için dış pazarlar bulmaya ve dış satım için çaba gösterir. Gerçekte, yapılan iş ihracat niteliğinde olup dar kapsamlı ihracat pazarlamasıdır.

3. Uluslararası pazarlama: Bu aşamada işletme gerçekten uluslar arası işletme haline gelir. Aktif ihracat aşamasında daha çok yakın pazarlar üzerinde durulup az sayıdaki dış pazarlara yönelme söz konusu olurken, burada çeşitli ülke pazarları üzerinde durulur. Ülke sınırları dışındaki pazarlarda hedef pazarlar olarak düşünülür ve bu kapsamda yer alır. Uluslararası pazarlamanın gelişmiş bir şekli , işletme, kendi iç pazarı dışında pek çok ülkede pazarlama faaliyetine girişir, izlenen pazarlama stratejisi ile her ülkede ayrı pazarlama programları uygulanır. Bağlı şirketler gerek ana şirkete gerekse kendi aralarında herhangi bir bağ olmaksızın amaçlarını belirler ve planlarını yapar, kendine özgü ayrı pazarlama programlarını geliştirirler. Sonuçta çok uluslu işletme ülkeden ülkeye farklı pazarlama stratejileri uygular. Ürün değişiklikleri, reklam kampanyaları, fiyatlandırma ve dağıtım kanalı kararları yerel pazarlara uygun olarak yürütülür.

4. Küresel (Global) Pazarlama: Globalleşme sonucu geleneksel rekabet unsurları (emek, hammadde vb. )geri plana düşerken, iyi yetişmiş insan gücü, iyi işleyen bir piyasa mekanizması, nihai pazarlara ulaşmayı sağlayan gelişmiş bir iletişim yapısı, nihai pazarlara kolaylıkla malların gönderilmesini sağlayan gelişmiş bir ulaştırma ağı ön plana çıkmıştır. Çok uluslu işletmelerin bir kısmı tam anlamıyla uluslararası hale gelmiş kendine özgü küresel bir işletme olmuştur. Bu tip işletmeler yerli ve yabancı ülke pazarlama faaliyeti ayırımını aşmıştır, tüm dünyayı tek Pazar olarak ele alır ve aynı pazarlama programını çeşitli ülkelerde global ölçekte uygular.

Sıra Sizde 4

İşletmelerin uluslararası pazarlamaya katılım derecelerini kaç aşamada incelemek mümkündür?