Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Özet      Ünite 2      25 Nisan 2010 Ara     

İş Hukukunun Kaynakları – Özet

Özet

Amaç 1

İş hukukunun kaynakları nelerdir? Türk iş ve sosyal güvenlik hukukunun hukuki çerçevesi nasıl sistematize edilerek çizilebilir?

– İş hukukunun başka hukuk dalları ile ortak kaynakları bulunduğu gibi, kendine özgü kaynakları da vardır. İş hukukunun uluslararası kaynakları da günümüzde giderek önem kazanmaktadır.

– Ülkemizde bireysel iş ilişkileri, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile düzenlenmektedir.

Amaç 2

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri hangi işler ve iş ilişkilerine, hangi işyerlerine ve kimlere uygulanır?

– 4857 sayılı İş Kanunu; 4. maddede belirtilen istisnalar dışında kalan tüm işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Amaç 3

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre kimlere işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren sayılır? Nereleri işyeri olarak kabul edilir?

– Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak kabul edilir.

– İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin, işletmenin yönetiminde görev alan kişilere işveren vekili denir.

– Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ya da teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişiye alt işveren denir.

– İşyeri, işveren tarafından mal ya da hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimdir.

– İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Amaç 4

Bir işyeri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına hangi hallerde, nasıl girer ve uygulama alanından nasıl çıkar?

– İK’nın kapsamına giren bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerinin bulunduğu yörenin bölge müdürlüğüne en geç bir ay içinde bildirmek zorundadır.