Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi      Ünite 2      19 Mart 2010 Ara     

İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler ve Kullanım Alanları

İş analizi sürecinde, incelenen işin çeşitli boyutlarına ilişkin bilgiler elde edilir ve bu bilgiler işletme içinde çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere birçok alanda kullanılır.

İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler

İş analizi sürecinde, incelenen işte personelin işlevinin ne olduğuna, hangi yöntem ve tekniklerin uygulandığına, ne tür araç gereç ve makinaların kullanıldığına, ne tür ve ne düzeyde yetenek, bilgi ve deneyim gerektiğine, hangi mal ve hizmetlerin üretilip ortaya çıktığına ve söz konusu işin fiziksel ve sosyal çevre koşullarına ilişkin bilgiler toplanır.

İş Analizi Bilgilerinin Kullanım Alanları

Elde edildikten sonra iş tanımları ve iş gerekleri haline getirilen iş analizi bilgileri, işletme içinde aşağıdaki alanlarda kullanılır:

– Örgüt yapısının oluşturulması.
İş analizi bilgileri, örgüt yapısı oluşturulurken alınan örgütsel kararlar için temel teşkil eder. (Örneğin benzer veya birbirine bağlı işler aynı . örgütsel birim altında toplanır. )

– İş ve araç gereç dizaynı.
İş analizi bilgileri, personelin çalışma isteğini ve performansını arttırmak amacıyla iş dizaynında işin basitleştirilmesi veya geliştirilmesi şeklinde değişikliklere gidilmesi gereğini ortaya koyabilir. Bu bilgiler, personelin daha kısa sürede, daha az yorularak ve daha güvenli olarak çalışmasını sağlamak bakımından önem taşıyan araç gereç dizaynında da yol gösterci olur. (Örneğin torna tezgahında çalışan bir işçi materyali alıp getirmek için her seferinde makineden ayrılıp 10 metre yürümek zorunda kalıyorsa, bu iş analizi ile saptanabilir. Böylece zaman ve emek sarfiyatı azaltılabilir) . İş analizi, ileri derecede bölümlenmiş ve standartlaştırılmış işler için zaman-hareket etüdü işlevi görür.

– Personel seçimi.
İş analizi ile elde edilen bilgiler personel seçiminde ölçüt olarak kullanılır. (İş için başvuran adayların o işte başarıyla ve tatmin duyarak çalışabilmeleri için ne düzeyde bilgi ve eğitime, ne tür kişilik özelliklerine sahip olmaları gerektiğini ortaya koyar. )

– Personel eğitimi
İş analizi, eğitim programları düzenlenirken ihtiyaç duyulan, işin ne tür ve hangi düzeyde bilgi gerektirdiği, yapılmasındaki işlem basamaklarının neler olduğu gibi konularda ön bilgi sağlar.

– Performans değerleme.
Çalışanların işlerini ne derece başarıyla yerine getirdiklerinin belirlenmesi süreci de iş analizi bilgilerini gerektirir. (Personelin, işinin ne kadarını ne derece yerine getirebildiğini saptamak için, öncelikle işinin neyi gerektirdiğini bilmeye ihtiyaç vardır. )

– İşgücü planlaması.
İş analizi bilgileri, boşalan işlerde çalıştırılmak üzere işletme içinden veya dışından eleman almak için bilinmesi gerekli olan işgücü niteliklerini ortaya koyar.

– Ücret yönetimi.
İş analizi bilgileri, personele yaptığı işin karşılığını adil biçimde verecek bir ücret sistemi geliştirilmesine yönelik çabalara işlerin birbirine göre olan önem derecelerini, gerektirdikleri personel niteliklerini ortaya koyarak katkıda bulunur.

– Belirsizlikten kaynaklanan sorunların azaltılması.
İş analizi bilgileri, personelin işine ilişkin olarak kendisinin ve örgütteki diğer çalışanların yaşadıkları belirsizlikleri azaltır. İş analizleri sonunda hazırlanan iş tanımı ve iş gerekleri formlarını gören personel, kendisinden neyin beklenip neyin beklenmediğini, bekleneni ne şekilde yerine getirmesi gerektiğini, kendi yaptığı işin diğerlerinin yaptıklarından farkını ve örgütteki diğer işler arasındaki yerini bilebilir. Örgütteki diğer çalışanlar da ondan neleri yapmasını bekleyip neleri yapmasını bekleyemeyeceklerini bu yolla öğrenebilirler.

İş analizi bilgileri hangi görevlerin hangi işi yerine getirenin sorumluluğunda olduğunu kesin olarak ortaya koyar. İş analizi bilgileri, başta İnsan Kaynakları Bölümü olmak üzere tüm bölüm yöneticileri, yetkili sendika yöneticileri ve temsilcileri ve personelin kendisi tarafından kullanılır. Şekil 2. 1’de iş analizinin diğer personel işlevleri ile olan bağlantısı gösterilmektedir:

İş analizinin personel işlevleri ile olan bağlantısı

Sıra Sizde 1

İş analizi ile belirlenen işin kapsamı ve sınırlarının personele iletilmediği bir işletmede, bundan dolayı ne tür sorunlar yaşanır?

  • nursen

    İç kaynaklara başvuru kaç şekilde olur?