Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 5      6 Kasım 2010 Ara     

İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlayamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır.

1. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara ya da değişkenlere ne ad verilir?

a. Etik
b. Ahlak
c. Töre
d. Yasa
e. Dürüstlük

2. Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı üzerinde uzlaşılamamasının nedenlerinden biri değildir?

a. İşletmelerin içeriden ve dışarıdan çeşitli çıkar kümelerinin etkisi altında olmaları
b. Pay sahiplerinin, tüketicilerin, toplumun, çalışanların, devletin ve sendikaların, işletmeleri çeşitli biçimlerde etkilemeleri
c. Toplumun büyük bir hızla değişmesi
d. Değerlerin, anlayışların ve toplumsal normların son yıllarda evrim geçirmekte olması
e. Etiğin, değişimlere karşın temellerini koruması

3. Yasalar ve etik arasındaki ilişkide aşağıdakilerden hangisi geçersizdir?

a. Yasaların etikle bağlantıları zamana göre değişmektedir.
b. Yasak olan bir eylem daha sonra bu sınırlardan çıkabilir.
c. Yasalar kimi davranışları olumsuz görürken etik ilkeler olumlu olabilir.
d. Yasalar ile toplumun etik standartları arasında önemli bir açıklık bulunur.
e. Yasalar toplumun gelişimine ayak uydurur.

4. Yasalar ve etik arasındaki ilişkiyi gösteren şekil düşünüldüğünde en uygun ortamın yaşandığı birinci bölgede hangi ilişkiler yer alır?

a. Etik ve yasal olan
b. Etik ve yasal olmayan
c. Etik olmayan yasal olan
d. Yasal Olmayan
e. Etik olmayan

5. Aşağıdakilerden hangisi işletme için olumlu etki yaratıcı bir etik davranış örnekleridir?

a. Harcamalarda sahtecilik yapmak
b. Zimmete para geçirmek
c. İşini yetersiz yapmak
d. Fiyat anlaşmaları yapmak
e. Yetersiz çalışanlara göz yummak

6. Rüşvet vermek, fiyat anlaşmalarıyla yüksek fiyat belirlemek veya pazarda spekülasyon yapmak işletme için olumlu sonuçlar veriyorsa bu davranış aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

a. Görevi kötüye kullanma
b. Görevi bilinçle kötüye kullanma
c. Görevi doğru yerine getirme
d. Görevde hatalı davranma
e. Denetim dışı davranış

7. Toplumun istediği ve gereksindiği mal ve hizmetleri işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmek işletmelerin toplumsal sorumluluklarından hangisinin kapsamındadır?

a. Ekonomik sorumluluğun
b. Hukuksal sorumluluğun
c. Etik sorumluluğun
d. Gönüllü sorumluluğun
e. Örgütsel sorumluluğun

8. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin verecekleri kararların karmaşık bir yapı göstermesine yol açan etkenler arasında yer almaz?

a. Etik kararların sonuçlarının başkalarını da ilgilendirmesi
b. Etik sorunlara ilişkin alınacak işletme kararlarının çok çeşitli seçeneklere sahip olması
c. Etik sorunlara ilişkin işletme kararlarının çoğunlukla karmaşık sonuçlar doğurması
d. Çoğu işletme kararı önceden bilinen etik sonuçlar doğurması
e. Etik konularındaki çoğu işletme kararının kişisel bir özellik taşıması

9. Aşağıdakilerden ana etik sorunlara yol açan konulardan biri değildir?

a. Çıkar çatışmaları
b. İçtenlik ve doğruluktan sapma
c. İletişim
d. Örgütsel ilişkiler
e. Pazarlama ilişkileri

10. Reklam mesajları, ürün güvenliğine ilişkin bilgiler, çevre kirliliği ve çalışma koşulları gibi konularda ortaya çıkan etik sorunlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a. Çıkar çatışmaları
b. İçtenlik ve doğruluk
c. İletişim
d. Örgütsel ilişkiler
e. Pazarlama ilişkileri

Cevap Anahtarı

1. a – Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramının Anlamı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e – Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramının Tanımı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. e – Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramı ve Yasalar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramı ve Yasalar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d – Yanıtınız yanlış ise “Etik Açıdan Sorgulanacak Davranışlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. a – Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerde Etik Açısından Sorgulanacak Davranışlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. a – Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Sorumluluk ve Etik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. d – Yanıtınız yanlış ise “Etik Sorumluluk ve İşletme Kararları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise “Etik Sorunlara Yol Açan Nedenleri’ bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. c – Yanıtınız yanlış ise “Etik Konuların Sınıflandırılması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.