Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Perakende Mağaza Yönetimi      Ünite 3      15 Aralık 2010 Ara     

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşletme İçin Önemi

İnsan kaynakları yönetimi, bugün ve uzak gelecekte örgüte rekabet avantajı sağlayacak insan kaynakların elde edilmesiyle, elde tutulmasıyla, örgütsel ve bireysel performansın artırılmasıyla ilgili politikaların ve stratejilerin oluşturulmasını, programların hazırlanmasını ve uygulanmasını içeren bir disiplindir. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını ve aynı zamanda işletmenin sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlayacak şekilde planlanmalı, örgütlenmeli, yönlendirilmeli, koordine ve kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra insan kaynakları yönetimi çerçevesinde örgütte insan odaklı bir kültür geliştirilmelidir.

İnsan kaynakları yönetimini önemsemeyen bir işletmede personel devir hızının istenmeyen bir şekilde yükselmesi, personelin verimsiz ve düşük performansla çalışması hiç de sürpriz olmaz. Ayrıca, böyle bir işletmede yararsız tartışmalarla zaman kaybedilir, bazı kişilerin işten çıkarılması nedeniyle maliyeti yüksek ve zaman alıcı davalarla uğraşılır. Sonuçta yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir işletme durumuna düşülür. Ayrıca personelin çoğu sürekli yetersiz ve adil olmayan ücret aldıklarından şikayet eder, endüstriyel ilişkiler bozulur. İşletmede yeterli ve doğru eğitim sağlanamamasından dolayı genel performans düşer vb. Böyle bir işletmenin çok zeki ve çalışkan yöneticileri bulunabilir. Bu yöneticiler çok güzel planlar hazırlayabilirler, sistemler, prosedürler kurabilirler. Fakat onlar yanlış insanları işe alıyorlarsa ya da bu insanları yüksek performans gösterecek şekilde yönlendiremiyorlarsa, başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Personel devir hızının yükselmesi sonucunda karşılaşılabilecek olumsuzlukları Şekil 3. 1’de inceleyebilirsiniz.

Personel devir hızının yüksek olması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar

İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları bir işletmede insan sermayesinin oluşmasını ve örgütsel performansın artmasını sağlayan önemli bir etkendir. Bu yolla insan kaynakları yönetimi, işletme için bir kaldıraç görevi görebilir. Çalışanların etkili bir şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesi sonucunda işletmenin stratejik hedefleriyle uyumlu bir rekabet avantajı elde edilmesi ve bu avantajın korunması sağlanabilir. Stratejik hedefler doğrultusunda iş yapış şekilleri geliştirilerek ve uygulanarak işletmenin değişen koşullara kısa sürede uyması mümkün olabilir. Bunlara ilave olarak etkili insan kaynakları yönetimiyle bir yandan işletmenin ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan çalışanların memnuniyetleri, iş tatminleri, yaşam kaliteleri ve işe bağlılıkları da artabilir.

Sıra Sizde 1

Personel devir hızı nedir?