Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi      Ünite 3      10 Kasım 2010 Ara     

İnsan Kaynakları Planlama Süreci

Amaç 2

İnsan kaynakları planlama sürecini ayrıntılarıyla açıklamak.

İnsan kaynakları planlaması; insan kaynağı ihtiyacının (talep) tahmin edilmesi, insan kaynağı arzının belirlenmesi ve arz ve ihtiyacının (talep) karşılaştırılarak planların hazırlanmasını içeren üç unsuru temel almaktadır. Bu unsurlar, amaçların belirlenmesi, çevre analizi, iş analizi, performans değerleme gibi faaliyetlerle desteklenmektedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu unsurların tümünün her işletme de var olduğunu söylemek pek doğru olmaz ancak her organizasyon açık bir biçimde ya da dolaylı olarak bu unsurları yerine getirmektedir.

Literatürde insan kaynakları planlanması süreci ile ilgili iki kavram söz konusudur. “Olan İnsan Kaynağı Miktarı” ve “Olması Gereken İnsan Kaynağı Miktarı”. Olan İnsan Kaynağı Miktarı iki şekilde belirlenebilir. İlk olarak,herhangi bir anda söz konusu işletmede çalışan toplam personel sayısı saptanabilir. İkinci olarak sürecin tamamında personel sayısındaki artış ya da azalışlar yani personel giriş çıkışları, terfiler, vb. göz önünde tutularak belirlenebilir. Olması Gereken İnsan Kaynağı Miktarı ise bir işletmenin toplam üretiminin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulacak insan kaynağı kapasitesini oluşturacak değeridir. Kısacası, olan personel miktarı insan kaynakları arzını, olması gereken de insan kaynakları ihtiyacını (talep) göstermektedir.

İnsan kaynakları planlama süreci

.

İnsan kaynakları planlama süreci için gerekli bilgiler

Bilgi, karar almanın vazgeçilmez unsurudur. Doğru, okunabilir, uygun bilgi daha iyi kararların alınmasına yardımcı olur. İnsan kaynağı planlamasıyla ilgili bilgiler insan kaynakları yönetiminin ve üst yönetimin işletmeyle ilgili alacağı kararlarda vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Etkili bir insan kaynakları planlamasının yapılması, karar sürecinde kullanılabilecek bilginin miktar ve kalitesine bağlıdır. Bu ise, mevcut bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesini ve geçerli bilgilere gelecekte nasıl ulaşılacağının düşünülmesini gerektirir. Bu bilgilerin toplanması ve saklanması ise kesinlikle ana faaliyetlerden biri olmalıdır.

İşgücü planlama bilgilerinin düzeyleri

Bu bilgilerin düzenlenmiş bir insan kaynakları bilgi sisteminden gelmesi, güvenilir olması ve kullanıma hazır biçimde işlenmiş olması gerekmektedir. İnsan kaynağı planlamasında yapılan tahminlerin isabetliğini sağlamak için gerekli bilgi türleri ve düzeyleri Tablo3. 1′ de gösterilmektedir. İnsan kaynakları bilgilerinin bir kısmı işgücü planlaması bakımından özellikle önemlidir.

Bunlar;

– İnsan kaynakları pazar bilgileri
– İşletmenin kadrolama politikalarına yön veren bilgiler
– İşletmede çalışan personelin becerilerini ve eğitim ihtiyacını yansıtan bilgiler
– Personelin tutum, davranış, tavır ve morallerini gösteren veriler
– Personelin devamsızlığını ve işe geç gelmesi ile ilgili bilgiler
– İnsan gücü maliyetleri ve bütçe bilgileridir.