Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 7      10 Aralık 2011 Ara     

İletişimin Tanımı ve Öğeleri

İletişim en genel anlamda insanın kendisini başkalarına anlatabilmesi ve başkalarını anlayabilmesidir. İletişim bir paylaşmadır, insanın: duygularını, düşüncelerini, bilgi ve becerilerini başkalarıyla paylaşabilmesi ve anlatabilmesi iletişim yolu ile olur.
İletişim, insanların bir arada yaşamasının ve sosyal bir varlık olmasının gereğidir. Bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin niteliği ve gücü iletişim yeterliği ve iletişim kurmadaki başarısı ile doğrudan ilişkilidir.

Günümüzde, insanlar arasında sağlıklı bir iletişim kurulamamış olması, pek çok sorunun temel nedeni olarak görülmekte, sorunlara çözüm önerileri geliştirilirken, iletişimin gerekliliği üzerinde önemle durulmaktadır.

Günlük yaşamda hemen hepimiz anlaşılmadığımız ya da yanlış anlaşıldığımızdan yakınıp duruyor, birbirimizi anlamakta güçlük çektiğimizi sıkça dile getiriyoruz. İşte bütün bunlar gerçekte birbirimizle iletişim kurmakta yeterince başarılı olmadığımızı ortaya koymaktadır.

İletişim bir süreçtir. Bu sürecin işleyişinde rol alan 5 temel öge vardır.

Kaynak: iletmek ya da paylaşmak istediği bir görüşü, duygu ve düşüncesi olan kişidir. Kaynak, iletişim sürecini başlatandır. Onun, iletişim konusundaki yeterliği iletişim sürecinde önemli bir rol oynar, ileteceği mesaja ve alıcıya, en uygun sembol ve kanalı seçebilmesi, o mesajın iletilmesi için elverişli zaman ve mekânı belirleyebilmesi, mesajın iletilmesinden sonra alacağı dönütleri doğru olarak değerlendirebilmesi kaynağın iletişim yeterliği ile doğrudan ilişkilidir.

Mesaj: Kaynak tarafından paylaşılmak istenilen duygu ve düşüncelerin, çeşitli semboller kullanılarak iletilebilir duruma getirilmiş şeklidir. Bu bir söz, bir resim, bir mimik veya jest olabilir. Kaynağın duygu ve düşüncesi ancak kodlandığında mesaj anlamı taşır, iletilecek mesajın kanala ve alıcıya uygun olması, açık anlaşılır, doğru ve inandırıcı olması iletişimin niteliği açısından önemlidir.

Kanal: iletilmek istenilen mesajı, alıcıya ulaştıracak araç, yöntem ve tekniklerin tümüdür. Genelde iletişimde kanal denildiğinde akla 5 duyu organı gelir. Mesaj alıcıya, duyu organlarından bir ya da birkaçı aracılığıyla ulaşır, iletişimde yazılı, sözlü ya da sözsüz iletişim tekniklerinin tümünden kanal olarak yararlanılabildiği gibi, yazı, ses ve görüntü ileten araçlar da iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

Alıcı: Mesajın ulaşması istenilen kişi ya da kişiler iletişim sürecinde alıcı olarak tanımlanır. Mesajın doğru olarak alınıp yorumlanması ve karşıt mesajın hazırlanarak sağlıklı bir biçimde iletilmesi, alıcının da belli yeterliklere sahip olmasını gerektirir. Kaynakla alıcının yaşantılarının benzerliği ve ortaklığı mesajın doğru ve çabuk algılanarak yorumlanması açısından çok önemlidir. Bu durum iletişimde ortak yaşantı alanı olarak ifade edilir. Bu alan ne kadar genişse iletişim de o ölçüde sağlıklı olur.

Dönüt (Aydınlatıcı Yankı): Bu öge, iletişim sürecinin tamamlanması ve iletişimin sürekliliği açısından değerlidir. En genel anlamda dönüt, kaynağın ilettiği mesaja karşı alıcının tepkisi yani karşıt mesajıdır. Bu mesaj, kimi zaman kaynağın seçtiği sembol ve kanallar kullanılarak iletilir. Kimi zaman da daha farklı bir yol izlenebilir. Örneğin kaynağın sözcüklerine, alıcı bir gülümseme ile karşılık verebilir.

  • meliha karakuş

    allah razı olsun