Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Psikolojisi ve Eğitimi      Ünite 17      5 Nisan 2011 Ara     

İletişim Nedir?

Kullanıldığı alanlara göre iletişimin farklı tanımları yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:

– Bireyler arasında ortak simgeler aracılığıyla gerçekleştirilen kavram ve bilgi alışverişidir.
– Bir aklın, başka bir akılda, kendi deneyimine benzer bir deneyimin canlanmasını sağlayabilmesidir.
– Kişilerin birbirini etkilemesini sağlayan süreçtir.
– Duygu, düşünce, bilgi ve tutumların bir kişi veya grup tarafından başka ki­şi veya gruplara, belirli semboller aracılığıyla aktarılmasıdır.
– Anlam ve kavramların paylaşılması sürecidir.

İletişimin Öğeleri

İletişim dinamik, yani durağan sabit olmayan, sürekli olarak değişen, hareket ha­linde olan bir süreçtir. İletişimde yedi temel öğe vardır.

Bunlar:

1. Kim? İletişimde duygu, düşünce, beceri, tutum vb. anlamları başkalarına ak­tarmak isteyen kimdir?

2. Ne diyor? İletişimin konusu, içeriği nedir?

3. Ne amaçla? Bu iletişimin amacı nedir? Sadece bilgi aktarmak mı, davranış, tutum değiştirmek mi, yoksa beceri kazandırmak mı?

4. Kime? İletişim kimler arasında olmaktadır? İletişim kurulması istenen kişi ve­ya grupların beklentileri, özellikleri, gereksinimleri nelerdir?

5. Hangi ortamda? İletişim sürecinin gerçekleştiği ortamın özellikleri nelerdir?

6. Hangi araç ve yöntemlerle? İletişimde ses mi, görüntü mü, yoksa çok yönlü araçlar mı kullanılıyor? İletişimde, resmi yani biçimsel yöntemler mi yoksa resmi olmayan yani biçimsel olmayan yöntemler mi kullanılıyor?

7. Ne tür bir etki ile? İletişimin etkisi nasıl olmuştur? Bu iletişime verilen tepki nasıldır? Etki kısa süreli mi yoksa uzun süreli midir?

İletişim Çeşitleri

Tıpkı iletişim tanımında olduğu gibi, iletişim çeşitlerinin tanımlanmasında da he­nüz bir fikir birliği oluşturulamamıştır. Ancak yaygın olarak kabul gören sınıflandırma şöyledir:

İlişkiler bütünlüğüne göre

– Kişiler arası iletişim
– Grup iletişimi
– Örgüt iletişimi
– Kitle iletişimi

Kitleler arası iletişim İlişkilerin yapısına göre

– Resmî (dikey) iletişim

Resmî olmayan (yatay) iletişim Kullanılan araçlara göre
– Görsel iletişim
– İşitsel iletişim
– Görsel-işitsel iletişim

Dokunma ile iletişim Kullanılan sembollere göre

– Yazılı iletişim
– Sözlü iletişim
– Sözsüz iletişim

Zaman ve yer özelliklerine göre

– Yüz yüze iletişim
– Uzaktan iletişim (Kitle iletişimi)

İletişimin yönüne göre

– Tek yönlü iletişim
– Çift yönlü iletişim
– Çok yönlü iletişim

Sıra Sizde 1

İletişim nedir, niçin önemlidir?