Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 5      1 Mayıs 2010 Ara     

Haksız Rekabet – Test Soruları

Test Soruları

1. Haksız rekabet hükümleri ile korunmak istenen nedir?

a. Rakipler
b. Tüm tâcirler
c. Rekabet hakkı
d. Müşteriler
e. Rekabet ortamı

2. Haksız rekabet davalarındaki zaman aşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Haksız rekabet davalarında zaman aşımı davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren 3 yıldır.
b. Haksız rekabet davalarında zaman aşımı Borçlar Kanununda yer alan 10 yıllık genel zaman aşımı süresidir.
c. Haksız rekabet davalarında zaman aşımı haksız rekabeti meydana getiren olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıldır.
d. Haksız rekabet davalarında zaman aşımı 5 yıldır.
e. Haksız rekabet davalarında zaman aşımı davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde haksız rekabeti meydana getiren olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 3 yıldır.

3. Haksız rekabetin basın yolu ile işlenmesi halinde davalı kimdir?

a. Yazı sahibi veya ilan veren
b. Gazete sahibi
c. Reklâm ajansı
d. Meslekî kuruluşlar
e. Rakip

4. Serbest rekabet hakkının sınırları hangi kurallarla belirlenmiştir?

a. Örf ve âdet kuralları
b. Türk Ticaret Kanundaki kurallar
c. Ekonomik kurallar
d. Borçlar Kanunu kuralları
e. Dürüstlük kuralları

5. “Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyeti veya işletmesi ile karışıklık meydana getirmeye çalışmak veya buna elverişli olan önlemlere başvurmak, özellikle başkasının kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma araçları ile karışıklığa neden olacak şekilde ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma araçları kullanmak veya karışıklığa meydan veren malları durumu bilerek veya bilmeyerek satışa sunmak veya kişisel ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak”. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen, TTK. m. 57/5’de düzenlenmiş olan özel haksız rekabet halini oluşturmaktadır?

a. Bir işletmenin sigortasız işçi çalıştırması
b. Tescil ettirilen bir ticaret unvanında yer alan sözcüğün, daha sonra başkası tarafından, karışıklığa yol açacak şekilde kullanılması
c. Bir eleştirmenin bir sanat ürününü eleştirmesi
d. Rakip firmanın üretim sırlarını ele geçirmek için, çalışanlarının kandırılması
e. Yanında çalışan işçisi için, gerçeğe aykırı olarak “iyi ahlâklı ve namuslu kişidir” diye bonservis verilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle giderim davası açmaya yetkilidir?

a. Haksız rekabete uğrayanın, zarar görme tehlikesi bulunan müşterileri
b. Haksız rekabeti yapan
c. Türkiye Barolar Birliği
d. Haksız rekabete uğrayan
e. Haksız rekabete uğrayanın bağlı olduğu ticaret odası

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi haksız rekabet oluşturmaz?

a. Başkalarının işlerini kötülemek
b. Öğrenilen ticarî sırlardan dürüstlük kurallarına uygun olarak yararlanmak
c. Aldatıcı reklâm yapmak
d. Yanlış meslekî ad kullanmak
e. Karışıklığa neden olacak marka kullanmak

8. Haksız rekabet nedeniyle aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz?

a. Tespit davası
b. Önleme davası
c. İdarî dava
d. Haksız rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılması davası
e. Giderim davası

9. Haksız rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Haksız rekabet nedeni ile beş tür hukuk davası açılabilir.
b. Haksız rekabetin; ekonomik rekabet, aldatıcı davranış ve başka şekilde dürüstlük kurallarına aykırı hareket ve rekabet hakkının kötüye kullanılması olmak üzere üç unsuru vardır.
c. Haksız rekabetten doğan yaptırımlar hukuksal nitelikte olup, cezaî nitelikte olamaz.
d. Bir haksız rekabet davası sonucunda verilen hüküm, bazı hallerde sadece tarafları değil, aynı zamanda üçüncü kişileri de bağlar.
e. Haksız rekabet nedeniyle manevi tazminat davası açılabilmesi için, BK. m. 49’daki koşulların gerçekleşmesi ve davalının kusurlu olması şarttır.

10. Haksız rekabet nedeniyle ticari itibarı zedelenen tâcir, bu nedenle duyduğu acının giderilmesini hangi dava ile talep edebilir?

a. Tespit davası
b. Men davası
c. Eski hale iade davası
d. Maddi giderim davası
e. Manevi giderim davası

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “Haksız Rekabetin Tanımlanması ve Unsurları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e – Yanıtınız yanlış ise “Zaman Aşımı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. a – Yanıtınız yanlış ise “Davacı ve Davalı Olma Ehliyeti” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. e – Yanıtınız yanlış ise “Haksız Rekabetin Tanımlanması ve Unsurları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. b – Yanıtınız yanlış ise “Özel Haksız Rekabet Halleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. d – Yanıtınız yanlış ise “Davacı ve Davalı Olma Ehliyeti” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise “Özel Haksız Rekabet Halleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. c – Yanıtınız yanlış ise “Hukukî Yaptırımlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. c – Yanıtınız yanlış ise “Tüm Üniteyi” yeniden gözden geçiriniz.
10. e – Yanıtınız yanlış ise “Hukuki Yaptırımlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.