Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 17      7 Kasım 2010 Ara     

Finansal Yönetim – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır. Unutmayın! Doğru yanıtları Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi para, fon ya da sermaye anlamını ifade eder?

a. Finans
b. Finansman
c. Finansal Yönetim
d. Para yönetimi
e. Çalışma sermayesi yönetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi reel varlıklara yatırımları finanse etmek için gerekli fonların belirlenmesiyle, bu fonların nereden, ne zaman ve nasıl karşılanacağıyla ilgili kararlardır?

a. Yatırım kararları
b. Finansman kararları
c. Kâr payı dağıtım kararları
d. Muhasebe kararları
e. Faaliyet kararları

3. Bir finans yöneticisinin, karar verirken, enflasyon ve faiz oranlarını dikkate almak zorunda olması, finansal yönetimin hangi bilim dalı ile yakın ilişki içersinde olduğunu gösterir?

a. Muhasebe
b. Üretim yönetimi
c. Sayısal yöntemler
d. İktisat
e. Matematik

4. Bir işletmenin birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletmenin piyasa değerini maksimum yapmak
b. Kârı maksimum yapmak
c. Hisse başı kârı yükseltmek
d. Tüketicileri memnun etmek
e. İstihdam yaratmak

5. Finansal analiz, aşağıdaki konuların hangisinde, finans yöneticisine yardımcı olmaz?

a. İşletmenin faaliyetlerindeki etkinliği ve başarı derecesini ölçmede
b. Finansal planlar yapmada
c. Üretilecek mal ve hizmetler, üretim miktarı, üretim bileşimi ve izlenecek fiyat politikası konusunda karar almada
d. İşletmenin varlığını tehlikeye düşürmeden borçlarını ödeyebilme gücünü belirlemede
e. İşletmenin ödeyeceği vergi miktarını belirlemede

6. Bir işletmenin varlıklarını ne ölçüde öz kaynakla, ne ölçüde borçla finanse ettiğini öğrenmek isteyen bir analist, hangi finansal tabloya bakmalıdır?

a. Bilanço
b. Gelir tablosu
c. Nakit bütçesi
d. Nakit akışı tablosu
e. Amortisman şeması

7. Gelir tablosunda satışların maliyeti aşan bölümüne ne ad verilir?

a. Net gelir
b. Faaliyet geliri
c. Brüt gelir
d. Satış geliri
e. Muhasebe kârı

8. İşletmenin satışlarının, yıllar boyunca nasıl bir trend izlediğini belirlemek için, ne tür bir analiz yapılmalıdır?

a. Statik analiz
b. Dinamik analiz
c. Finansal analiz
d. Oran analizi
e. Başa baş analizi

9. Satışların yüzdesi yöntemiyle finansal tabloların hazırlanmasındaki temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Satışların sabit hızla artacağı
b. Satışların değişmeyeceği
c. Satışlarla, kâr arasında doğrusal bir ilişki olduğu
d. Satışların her yıl farklı oranda değişeceği
e. Satışlarla finansal tablo kalemleri arasındaki ilişkinin gelecekte de benzer şekilde devam edeceği

10. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a. İşletmenin faaliyet konusu
b. İşletmenin büyüklüğü
c. Satışlardaki düzenlilik
d. İşletmenin yasal türü
e. Satışlardaki artış ya da azalış oranı

Cevap Anahtarı

1. a – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Yönetim ve Finansal Yöneticinin Rolü” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. b – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Yönetim ve Finansal Yöneticinin Rolü” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. d – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Yönetim ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Yönetim ve İşletme Amaçları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. e – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Analiz” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. a – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Analiz” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. c – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Analiz” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. b – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Analiz” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Analiz ve Finansal Planlama ve Kontrol” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “Çalışma Sermayesi Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.