Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 18      7 Kasım 2010 Ara     

Finansal Sistem ve Kurumlar – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlayamadığınız ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlamadan yanıtladığınızda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır. Unutmayın! doğru yanıtları Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasalarının özelliklerinden biri değildir?

a. Kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı bir piyasa olması
b. İşletmelerce genellikle geçici nitelikte fon ihtiyacı için başvurulması
c. Sermaye piyasasına göre riskinin düşük olması
d. Fon alışverişinde hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin kullanılması
e. Fon kaynaklarının, devamlılık göstermeyen resmi, ticari ve vadesiz mevduatlar olması

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?

a. Tasarrufları özendirmek
b. Sermaye birikimini sağlamak
c. Fonların kullanımında etkinliği sağlamak
d. İşletmelerin kârlılığını arttırmak
e. Yatırılabilir fonların en uygun miktarlarda, en kısa zamanda ve en az maliyetle akışını sağlamak

3. Aşağıdaki finansal varlıkların hangisinde risk diğerlerine göre daha düşüktür?

a. Finansman bonosu
b. Devlet tahvili
c. Özel sektör hisse senedi
d. Özel sektör tahvili
e. Varlığa dayalı menkul kıymetler

4. Dolaşıma ilk kez çıkan finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?

a. Organize piyasalar
b. Organize olmamış piyasalar
c. Para piyasası
d. Birincil piyasalar
e. İkincil piyasalar

5. Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların fon arz ve talep edenlere sağladığı temel faydalardan biri değildir?

a. Fon maliyetlerini artırmak
b. Vade ayarlaması yapmak
c. Miktar ayarlaması yapmak
d. Risk ayarlaması yapmak
e. Danışmanlık yapmak

6. Para ve kredi politikasını yürütmek, milli paranın değerini korumak ve altın ve döviz rezervlerini belirlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin sorumluluğundadır?

a. Ticari bankalarının
b. Hazinenin
c. TC. Merkez Bankasının
d. Yatırım bankalarının
e. Kalkınma bankalarının

7. Katılanların birikimlerini çeşitli finansal varlıklara yatırarak riski dağıtma amacı güden finansal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sigorta kurumları
b. kolektif yatırım kurumları
c. Yatırım bankaları
d. Ticari bankalar
e. Risk sermayesi şirketleri

8. Bir finansal varlığın alınmasından sonra tekrar satılması durumunda paraya çevrilebilme maliyeti aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a. Paraya çevrilebilirlik
b. Geri dönülebilirlik
c. Vade
d. Risk
e. Getiri

9. Kalkınma ve yatırım bankalarının kaynak sağlamak üzere çıkarmış oldukları kısa vadeli bonolara ne ad verilir?

a. Banka hisse senedi
b. Banka Bonosu
c. Varlığa dayalı menkul kıymet
d. Banka tahvili
e. Hazine bonosu

10. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Tahvil bir borç senedidir.
b. Yatırımcılar açısından tahvillerin riski hisse senetlerine göre daha düşüktür.
c. Tahviller şirketin sermaye payını temsil eder.
d. Tahvilleri anonim şirketler çıkarabilir.
e. Anonim şirketlerin tahvil çıkarma koşulları bazı sınırlamalara tabidir.

Cevap Anahtarı

1. d – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Piyasa Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. d – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Kurumlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise “Faiz, Risk ve Finansal Piyasalar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. d – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Piyasa Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. a – Yanıtınız yanlış ise “Merkez Bankaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “kolektif Yatırım Kurumları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise “Finansal Araçların Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. b – Yanıtınız yanlış ise “Para Piyasası Finansal Araçları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. b – Yanıtınız yanlış ise “Sermaye Piyasası Araçları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. c – Yanıtınız yanlış ise “Sermaye Piyasası Araçları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.