Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Finansal Yönetim      Ünite 4      11 Şubat 2011 Ara     

Finansal Kaldıraç Derecesi

Finansal kaldıraç işletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla, borçların kârlılığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koymak için yapılan bir analiz tekniğidir. Gereğinden az borçlanma kârlılığı düşürdüğü gibi, gereğinden fazla ve yüksek maliyetli borçlanma da kârlılığın düşmesine yol açar. İşletmeler genelde varlıklarını öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar (borçlar) olmak üzere iki yoldan finanse ederler. Finansal kaldıraç yardımı ile bir işletmede faiz ve vergiden önceki kârın (FVÖK) net kâr ya da hisse başına düşen kâra (HBK) etkisi analiz edilir. İşletmenin faiz ve vergiden önceki kârı arttığında, buna bağlı olarak hisse başına kârı da artar.

Bununla birlikte, borçla finanse edilen işletmelerin kârlılıklarındaki artışlar sonucu hisse başına düşen kârları, öz sermaye ile finansman seçeneğini tercih eden işletmelerin hisse başına düşen kârlarına göre daha fazla artış gösterir. İşte hisse başına kârdaki artışın, toplam kardaki artıştan daha yüksek oranda gerçekleşmesine finansal kaldıraç etkisi adı verilir. İşletmenin kârlılığının düştüğü dönemlerde de finansal kaldıraç mevcut olup ters yönlü çalışacaktır. Toplam kârlar azaldığında varlıklarını kısmen yabancı kaynaklardan finanse etmiş işletmelerin hisse başına kârlarındaki azalış, daha yüksek oranlarda gerçekleşecektir. Finansal kaldıraç derecesi (Fi.KD), hisse başına kârdaki artışların yüzdesinin toplam kârdaki artışların yüzdesine bölünmesi ile bulunur.

Finansal kaldıraç derecesi

Finansal kaldıraç derecesi formüle edilerek başka bir ifade ile aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Finansal kaldıraç derecesi

Finansal kaldıraç derecesi farklı bir yaklaşım içinde aşağıdaki formül yardımıyla da hesaplanabilir.

Finansal kaldıraç derecesi

Formüllerde;

Fi.KD: Finansal kaldıraç derecesi
HBK: Hisse başına kâr
FVÖK: Faiz ve vergiden önceki kâr
I: Faiz ödemeleri
D p : Kâr payı dağıtımında öncelikli hisse senetlerine düşen kâr payı toplamı
t: Vergi oranını göstermektedir.

İşletmelerde sabit maliyetlerin düşük ya da yüksek olmasının ortaya koyulmasında gerekli analizi yapmak için çalışma (faaliyet) kaldıraç derecesine bakılır. Sabit varlıkların finansmanında kullanılan sermaye yapısının, hisse başına kâra etkisini ölçmede ise finansal kaldıraç derecesi kullanılır. Saray A.Ş.’nin değişik kârlılık alternatifleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo

.

İşlem

Bulunan sonucun anlamı; Saray A.Ş.’nin 800.000.000.000 TL’dan sonra kârlarını %1 arttırdığında, hisse başına kârındaki artış %1,345 olacaktır.

Finansal Kaldıraç ve Finansal Risk

İşletmenin hisse senedi başına düşen gelirleri, işletmenin varlıklarının finansmanında kullanılan finansal kaynaklar ile yakından ilgilidir. İşletme varlıklarının finansmanında kullandığı yabancı kaynaklar (borçlar) ve imtiyazlı hisse senetleri gibi fon kaynakları işletmeler için sabit kaynak maliyetini ortaya çıkarır. Sabit kaynak maliyeti işletmelerin finansal risklerinin ortaya çıkmasına etki eder. İşletmenin fon kaynaklarında sabit maliyetinin artması finansal kaldıracının derecesini artırmaktadır. Sabit fon maliyetinin artması; işletmenin finansal yükümlülüklerini karşılayabilmesi için kârını artırmasını gerektirir ki bu durum sonuçta işletmenin finansal riskini yükseltir.