Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      14 Şubat 2011 Ara     

Felsefe Nedir? – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi felsefe ile uğraşan bir kişiyi, bilgiyi sadece biriktiren bir kişiden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

a. Yaşam yolunu belirleyebilirle
b. Kitap koleksiyonuna sahip olma
c. Doğru kararlar alabilme
d. Zihinsel olgunluğa sahip olma
e. Yaşamı okuyabilme yetisine sahip olma

2. Aşağıda verilen durumlardan hangisi dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasına uygun bir örnektir?

a. Çiçeklerin solması
b. Bir taşın ufalanması
c. Uykuya dalmak
d. Sona sormak
e. Beslenmek

3. Aşağıda verilen durumlardan hangisi dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasına uygun bir örnek değildir?

a. Bir bilim insanının zaman olgusunu açıklamaya çalışması
b. Bir heykeltıraşın sevgi duygusunu bir heykelde somutlaştırması
c. Bir felsefe öğrencisinin bilginin ne olduğunu sorgulaması
d. Bir dine inanan bir insanın bu dünyada kötülüğün neden varolduğunu sorgulaması
e. Bir dişçinin hastasının ağrıyan dişini bulmaya çalışması

4. Aşağıdakilerden hangisi logosun anlamları arasında sayılamaz?

a. söz
b. akıl
c. görünüş
d. bilim
e. mantık

5. Aşağıdakilerden hangisi Sokratçı arayışın özelliklerinden biridir?

a. Nihai tanımların peşinde olmak
b. Verilen tanımların eksikliğini görmek
c. Somları karışıklık yaratmak için sormak
d. Sorular yanıtsız kaldığında arayıştan vazgeçmek
e. Bütün akıl yürütmeleri doğru kabul etmek

6. Aşağıdaki iddialardan hangisi yanlıştır?

a. Sokrates’in ve Nictzsche’nin yaklaşımları felsefenin eleştirel boyutuna örnek olarak gösterilebilir.
b. Felsefenin çözümleyici boyutunun amaçlarından birisi kavramların açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.
c. Felsefenin çözümleyici boyutu, bilgi, adalet, hakikat gibi soyut kavramların irdelenmesine
çalışmaz.
d. Felsefenin eleştirel yahut çözümleyici boyutu doğu felsefelerinde de bulunur.
e. Dünyanın derin yapısına dair temel bir açıklama getirmek, felsefenin bütünleştirici boyutunun en önemli özelliğidir.

7. Aşağıdaki felsefe alanlarından hangisi düşünce tarihinde veya somut yaşamlarımızda gerçekleşen yeni gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve literatüre yerleşmeye başlamış bir felsefe alanıdır?

a. Teknoloji felsefesi
b. Metafizik
c. Mantık
d. Epistemoloji
e. Etik

8. Russell’ın felsefe ile ilgili görüşleri temel alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Felsefe, insanın varlığını sorduğu sorularla ve bu sorulara verdiği yanıtlarla ileri taşır.
b. Felsefenin, sorduğu somlara kesin yanıtlar verememesi onun değersizliğini gösterir.
c. Felsefi sorgulama, insanların olgulara daha fazla şüphe ve belirsizlik duygusuyla yaklaşmasına neden olur.
d. Felsefenin değeri, kesin olmayan yanıtlar vermesinde aranmalıdır.
e. Felsefe İnsanın zihninin özgürleşmesini sağlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi disiplinler-arası çalışmalara bir örnek değildir?

a. Felsefe ile psikolojinin ortak bir konuda çalışması
b. Sosyoloji, tarih ve antropolojinin birlikte bir projeye girişmeleri
c. Biyologlarla nörologların ortak bir projede yer almaları
d. Felsefecilerin ahlaka ve bilgiye özgü problemleri bir arada sorgulayarak ahlaki bir bilginin olanaklı olup olmadığını tartışmaları
e. Felsefecilerin sosyologlarla beraber ortak bir proje geliştirmeleri

10. Felsefede kesin yanıtların olmadığı savından yola çıkarsak, bir felsefeci “sorgulayarak geçecek bir yaşamın sorgulamadan geçecek bir zevk yaşamından daha iyi olduğu” iddiası gibi bir düşünceyi hangi yolla savunacaktır?

a. Akıl yürüterek
b. Gözlemlerine dayanarak
c. Yaşayarak- deneyerek
d. Bu konuda yazılanları okuyarak
e. Bilenlere danışarak

Cevap Anahtarı

1. b – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Felsefenin
Kelime Kökeni: Bilgelik Sevgisi” bölümünü yeniden okuyun. Kitap koleksiyonuna sahip olmanın bilge bir kişi olmak için yeterli bir sebep olmadığını anlayacaksınız.

2. d – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Batı Felsefesinin Başlangıcı ve Logos Kavramı” bölümünü yeniden okuyun. Soru sormanın, dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasının olmazsa olmaz şartı olduğunu hemen anlayacaksınız.

3. e – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Batı Felsefesinin Başlangıcı ve Logos Kavramı” bölümünü yeniden okuyun. Bir dişçinin hastasının ağrıyan dişini bulmaya çalışmasını, dünyayı anlama ve anlamlandırma düşünsel etkinliği içerisine girmesini gerektirmeden gerçekleştirebileceği bir durum olduğunu anlayacaksınız.

4. c – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Batı Felsefesinin Başlangıcı ve Logos Kavramı” bölümünü yeniden okuyun. “Görünüş” kelimesinin logos’un anlamları arasında yer almadığını göreceksiniz.

5. b – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Sokratçı Arayış” bölümünü yeniden okuyun. Sokratçı arayışın özelliklerinden birinin tanımlardaki eksiklikleri bulmaya çalışmak olduğunu anlayacaksınız.

6. c – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Felsefenin Üç
Farklı Boyutu: Eleştirel, Çözümleyici ve Bütünleştirici” bölümünü yeniden okuyun. Felsefenin çözümleyici boyutunun, bilgi, adalet, hakikat gibi soyut kavramları da irdelediğini hatırlayacaksınız.

7. a – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Felsefenin Alt
Alanları” bölümünü yeniden okuyun. Teknoloji felsefesinin felsefenin diğer alt alanlarına göre çok daha yeni ortaya çıktığını hatırlayacaksınız.

8. b – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Russell ve Mili: Felsefenin Değeri Üzerine” bölümünü yeniden okuyun. Felsefenin, sorduğu sorulara kesin yanıtlar verememesinin onun değersizliğini değil, tam tersine değerini gösterdiğini anlayacaksınız.

9- d – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Felsefenin Alt Alanları” bölümünü yeniden okuyun. Disiplinler- arası çalışmalardan bahsedebilmek için farklı çalışma alanlarından söz etmemiz ve bu alanların ortak bir zeminde bir araya gelmeleri gerektiğini anlayacaksınız.

10. a – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “Russell ve Mili: Felsefenin Değeri Üzerine” bölümünü yeniden okuyun. Felsefenin en önemli silahının akıl yürütmek yani argüman sunmak olduğunu anlayacaksınız.