Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 3      3 Aralık 2011 Ara     

Evliliğin Temel Dayanakları

Bir evliliğin geçerli olabilmesi için hukuki açıdan, sosyal açıdan ve duygusal açıdan dayanaklarının olması gereklidir.

Hukuki Dayanaklar

Evlilik, hukuka ve toplum kurallarına uygun olmak koşuluyla, bireylerin özgür iradeleri ile seçtikleri bir yaşam biçimi ve bireysel bir haktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 16. maddesine göre; “Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın ırkı, uyruğu ve dini bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir….”Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12.maddesinde ise;
“Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar uyarınca evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir” denilmektedir.

Görüldüğü gibi evlenme, insan hakları kapsamında ele alınmakta, koşul olarak yasa ve kurallara uygunluk aranmaktadır.

Kişilerin yaşamlarını birleştirmelerinde hukukun öngördüğü koşullar yerine getirilmemişse geçerli bir evlilikten söz edilemez.

Türk Medeni Kanunu’nda, evlilik birliği oluşturmanın koşulları, kuralları, tarafların hak ve yükümlülükleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca yasada, evlilik birliğinin korunması için alınacak önlemlerle, bu birliği sona erdirmenin koşulları ve sonuçlarına da yer verilmektedir.

Evlenme, kendine özgü nitelikleri olan bir medeni hukuk sözleşmesidir. Bu sözleşme eşlere verdiği çeşitli haklarla birlikte yükümlülükler de getirir.
Medeni Kanunda eşlerin yükümlülükleri şöyle tanımlanmaktadır:
– Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak
– Çocukların bakımı, eğitimi ve gözetimine beraberce özen göstermek
– Birlikte yaşamak (aynı çatı altında yaşamak)
– Birbirlerine sadık olmak
– Birbirlerine yardımcı olmak
– Oturulacak konutu birlikte seçmek
– Evlilik birliğini beraberce yönetmek
– Evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında katılmak

Yukarıdaki maddelerde görüldüğü gibi Medeni Kanun evlilik kurumunu; paylaşıma dayalı eşitlikçi ve demokratik bir yaklaşımla ele almakta, eşlere evlilik birliğinin yürütülmesinde ortak sorumluluklar yüklemekte, onları birbirlerine sadık kalmak ve destek olmakla yükümlü kılmaktadır.

Evlilik birliğinin oluşturulmasının yanı sıra sona erdirilmesi de yasaların öngördüğü biçimde yapılır. Ancak hukuk düzeni evlilik birliğinin korunması ve sürdürülmesinden yanadır.

Yargı, boşanma kararının alınmasından önce evlilik birliğinin sürdürülmesini sağlayacak her türlü yolun denenmesini önerir. Bitirilmesinin, eşler açısından daha yararlı olacağı durumlarda yine hukuk kuralları uygulanır. Evliliğin sona ermesinden sonra eşlerin ve çocukların korunmasını sağlayacak önlemler alınır.

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi hukuk ve yasalar, evlilik kurumunun en temel dayanaklarıdır. Evlilik birliğinin oluşturulması, yaşatılması ve sona erdirilmesi hukuk kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Dayanaklar

Evlenme, hukuki bir birleşme olmasının yanı sıra aynı zamanda asırlardır geçerliliğini korumuş toplumsal bir gelenek, bir kültür olgusudur.

Evlenmenin kültürler arasında farklılık göstermesi, farklı değerlerle yüklü olmasından kaynaklanır. Toplumlar kimin kiminle, nasıl ve hangi koşullarda evlenebileceğine dair bir takım kurallar yaratmışlar, evlenme törenlerini kültürel motiflerle zenginleştirmişlerdir.

Tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde, bağlı bulunduğu kültürün kural ve kalıplarına uydurularak gerçekleştirilen evlenme törenleri, gelenek görenek ve töreler bakımından oldukça renkli bir tablo çizmektedir.

Duygusal Dayanaklar

Yeni bir yaşama ilk adım olarak kabul edilen evlenme, karşı cinsten iki insanın beraberliğine yeni bir anlam kazandırır.

Evlilik, bir ömür boyu birlikte yaşamaya ve yaşamı, paylaşmaya ilişkin verilen bir kararın meşrulaştırılmasıdır. İşte bu nedenledir ki evliliğin temelinde eşlerin birbirlerine karşı duyguları vardır. Bu duygular evlilik birliğinin yaşatılmasında büyük önem taşır. Saygı ve sevginin, sadakat ve özverinin tükendiği bir evliliğin sürdürülmesi çok zordur.

Evlenme, birbirini seven iki insanın kavuşmasıdır, masallardaki anlatımla murada ermesidir.

Buraya kadar ki yaptığımız tüm açıklamalarda da görüldüğü gibi evlilik, yasal, sosyal ve duygusal temelleri olan güçlü bir kurumdur.