Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 7      3 Nisan 2011 Ara     

Eğitim Ortamında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Sınıflandırılması

Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan araçların çocuğun duyularına hitap etmesi öğrenmelerin kalıcı olması açısından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organını içine alırsa, öğrenme olayı o oranda kalıcı ve nitelikli olmaktadır. Bu nedenle, araçların seçiminde çocuğun görsel ve işitsel duyularını devreye sokacak araçlar olmasına dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, insanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin % 30’unu, hem gördüklerinin hem de duyduklarının % 50’sini, görüp işittiklerinin ve söylediklerinin %80’nini, görüp, işitip, dokunup, söylediklerinin % 90’ını hatırlamaktadır. Bu sonuçlar, öğretmenin eğitim ortamında mutlaka en az bir eğitim aracı ve gerecini /materyalini kullanması gerektiğini göstermektedir.

Günümüzde kullanılan eğitim araçları görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar şeklinde gruplanabilir. Farklı nitelikteki araçların birlikte kullanılması, çocuğun öğrenmelerinin hızlı ve kalıcı olması açısından önemlidir. Öğretmenin etkinliklerinde kullanacağı araçları ve gereçleri/materyalleri eğitim etkinliklerine başlamadan önce koşullara uygun olarak hazırlaması ve etkinlikler sırasında etkili biçimde kullanması, çocukların etkinliklere başarıyla katılımlarını sağlamaktadır.

Tartışalım

Öğretmen, eğitim etkinlikleri sırasında herhangi bir eğitim aracı kullanmazsa, öğrenme gerçekleşmez mi? Tartışınız!

Eğitim ortamlarında kullanılabilecek araç ve gereçleri, görsel, işitsel ve görsel işitsel olarak üç ana kümede incelemek olanaklıdır.

Görsel Araç ve Gereçler/Materyaller

Eğitim ortamlarında, hazırlanma ve kullanma kolaylığı nedeniyle daha yoğun olarak kullanılan görsel araç ve gereçler, yazılı araçlardan film şeritlerine kadar uzanan oldukça geniş bir araç ve gereç türlerini kapsar.

Yazılı Araçlar

Yazılı araçlar eğitim ortamında en yaygın kullanılan araç türüdür. Bunun nedeni, yazılı araçların kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla taşınabilen araçlar olmasıdır. Dergi, gazete, ansiklopedi, ders kitapları, boyama kitapları, vb. yazılı araçlar, kolaylıkla çoğalabilen ve çocuğun kullanımına ucuzlukla sunulabilen araçlardır.

Bir eğitim aracı olarak kitap, çocuğun dili etkili olarak kullanması, çeşitli konularda bilgi edinmesi, düşünme ve yaratıcı güçlerinin desteklenmesi konusunda etkin bir araçtır. Okulöncesi eğitimde kullanılan kitaplar öykü, alıştırma ve boyama kitaplarıdır. Kitapların boyutları, resimlenmeleri içeriklerinin düzenlenmesi ve çocukların gelişim düzeylerine uygun olması etkili kullanımları açısından son derece önemlidir. Öykü kitaplarında resim ve yazı miktarı yaşın özelliğine göre değişmektedir. Çocukların okuma bilmedikleri dikkate alınarak, verilmek istenen ileti çocuklara resimlerle ulaştırılmalıdır. Okulöncesi eğitimde özellikle serbest etkinliklerde alıştırma ve boyama kitaplarının kullanılması, çocuklarda eğitim hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Öykü KitabıAlıştırma Kitabı

Soru

Okulöncesi eğitimde kitap hangi amaçlar için kullanılabilir?

Yazı ve Gösterim Tahtaları

Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç yazı tahtasıdır. Okulöncesi eğitimde yazı tahtası oyun etkinliklerinin bir materyali olarak, kavram etkinliklerinde örnek çalışmaların yapılabilmesinde ya da küçük kasların gelişimi için çeşitli şekilleri çizme ve boyama çalışmalarının gerçekleştirilmesinde destekleyici bir eğitim aracı olarak kullanılabilir.

Soru

Yazı tahtasında hangi etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz? Düşününüz.

Örnek

Öykü etkinliğinde tahtaya çizilen resimlerin kullanılması ya da bu resimlerle öykü oluşturulması gibi.

Yazı Tahtası

Okulöncesi eğitimde çok sıklıkla kullanılan bir diğer görsel araç da, günlük etkinliklerde yararlanılan resim, grafik vb. gereçlerin kullanımının gerçekleştirildiği gösterim tahtasıdır. Düz bir tahtadan veya üzeri bir bez ya da kumaşla kaplanmış bir tahtadan ya da beyaz köpük veya mantardan yapılmış olan gösterim tahtası (pano), çocuklara öykü anlatımı, bir kavramın verilmesi, kimi sıralamaların yapılması gibi etkinliklerde kullanımı kolay ve çocukların ilgisini çeken ve etkinliklere katılımlarını sağlayan araçlardandır.

Soru

Sınıfınızda bir pano var mı, bundan nasıl yararlanıyorsunuz?

Resimler

Resimler, okulöncesi etkinliklerinde en sıklıkla kullanılan araçlardır. Ucuz olması, öğretmen ve çocuklar tarafından kolay bulunabilmesi ya da hazırlanabilmesi bu araçların yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Resimlerin şu türleri vardır:

Düz Resimler: Fotoğraf makinesi ile çekilmiş resimler; gazete, mecmua, kitap gibi basılı materyallerde yayınlanmış resimler, posterler, vb. düz resim örnekleridir.

Çizgi Resimler: Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı basit, yalın ve kolay çizgilerle anlatan çizgi veya çöp adam, şekil, kroki, karikatür vb. çizimlerdir.

Şimşek Kartlar: Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı sıra ile gösteren, birbirini tamamlayıcı resimler veya çizimler dizisidir.

Figürinler: Bir kişi ya da obje resminin kenarlarından kesilerek elde edilen ve daha çok gösteri tahtası ile kullanılan figürlerdir.

Grafikler: Grafikler sayısal verilerin görsel simgeleridir. Grafikler veriler arasındaki ilişkileri ve eğilimleri yansıtırlar. Soyut simgeler oldukları ve çocuklar tarafından kavranmaları ve anlamlandırılmaları çok zor olduğundan, grafikler okulöncesi eğitimde çok sık kullanılmazlar.

Düz ResimFigürinler

 

Kavram Haritaları: Kavram haritaları kavramlar, kişiler, nesneler ve olaylar ile bunlarla ilgili bilgiler arasındaki ilişkiyi genelden özele, azdan çoğa, başlangıçtan sona, büyükten küçüğe gibi bir aşamalılık dizisi içinde açıklayan, öğrenciye somut bilgiler sunan, yeni bilgilerin öğrenilmiş bilgilerle ilişkilendirilerek ve bütünleştirilerek daha anlamlı ve kalıcı biçimde öğrenilmesini sağlayan görsel eğitim araçlarıdır. Okulöncesi eğitimde kavram haritaları tanımlama, anlatma, açıklama, ilişki kurma, ayırdetme gibi zihinsel etkinliklerde etkili biçimde kullanılır.

Soru

Bir kavram haritası nasıl düzenlenir? Örnek bir kavram haritası oluşturunuz!

Örnek

Mesleklerle ilgili kavramların öğrenilmesinin amaçlandığı bir etkinlik için öğretmen meslek giysilerini gösteren resimler ile bu kişilerin yaptıkları işleri gösteren resimlere oluşturduğu bir kavram haritası ile çocukların çeşitli meslek adlarını bulmalarını sağlayabilir.

Kavram Haritası

Çalışma Yaprakları

Okulöncesi eğitimde kullanılan çalışma yaprakları, çocuklara bir etkinliğin yapılması, bir oyunun uygulanması, bir kavramın veya olayın ya da karmaşık bir konunun açıklanması aşamasında çocukların yapacağı etkinliklere yol gösterici resim, çizim, vb. açıklamaları içeren kartlardır. Okulöncesi eğitimde çalışma kartları, bir etkinliğin yapılmasından veya bir kavramın, olayın ya da konunun gerçek nesnelerle ve resimlerle açıklanmasından sonra, öğrencilerin kazanmaları beklenen kavram veya becerilerle ilgili pekiştirme veya değerlendirme yapmak için de kullanılırlar. Çalışma yapraklarının etkili biçimde kullanılabilmesi için, bunların hem ilgi çekici olması hem de resim, çizim gibi açıklayıcı öğelerin tüm çocuklar için açık, net ve anlaşılır olması son derece önemlidir. Öte yandan öğretmen, çalışma yaprakları ile çalışırken çocuklara verilen çalışma yönergelerinin çalışma yapraklarının içeriği ile uyumlu olmasına özen göstermelidir.

Soru

Okulöncesi eğitimde çalışma yaprakları özellikle hangi etkinliklerde etkili olarak kullanılabilir? Düşününüz!

Çalışma Yaprağı

Yap-Bozlar

Bir nesne, bir varlık ya da bir olayın bütününü parçalardan oluşturarak, çocuğun parçaları birleştirerek bütüne ulaşması amacı ile hazırlanan bir araçtır. Yap-bozlar, karton, strafor ya da tahta zemin üzerine resim çizilerek ya da yapıştırılarak oluşturulan araçlardır. Okulöncesi eğitimde öğretmenler yap-boz araçları hazırlanmış olanlar arasından seçebilecekleri gibi kendileri de hazırlayabilirler. Ancak öğretmenler gerek bu araçları seçerken, gerekse kendileri hazırlarken çocukların yaşlarını, gelişim düzeylerini ve ilgilerini göz önüne almalıdırlar.

Yap-Boz

Soru

Sizce, okulöncesi dönemde yap-bozlar çocuğun hangi becerilerinin geliştirilmesinde etkilidir?

Bulmacalar

Okulöncesi dönemde hazırlanan bulmacalar, çocuğun gelişim düzeylerine uygun olmalı ve resimli, çizgili ve şekilli bulmacalar olarak hazırlanmalıdır. Bulmacalar, çocukta düşünme, tahmin etme, denemeler yapma, problem çözme becerilerini geliştirmede etkili araçlardır.

Gerçek Nesneler ve Modeller

Gerçek hayattan alınmış nesnelerin ya da modellerin öğretim amaçlı kullanılması, çocukların gerçek dünyayı anlamalarına yardım eden en etkin yöntemler arasında yer alır. Çocuğun çevresini saran eşyalarla eğitilmesi, gelecek yaşamında kullana cağı olumlu deneyimler kazanmasına, problem çözme becerisini geliştirmesine, alternatifler üretmesine yardımcı olacaktır.

Örnek

Gerçek ev eşyaları ile düzenlenen bir etkinlikte yetişkin giysileri, çocuğun iç dünyasını yansıtması ve yaşadığı duygusal olayları ortaya koyması ve kendi istediği yönde sonlandırmasını sağlayacaktır.

Gerçek nesnelerin küçültülmüş aynıları olan modellerin eğitim amaçlı kullanılması, çocuğun kendi gelişim düzeyine uygun olarak birçok kavramı kazanmasını sağlayacaktır. Çeşitli nedenlerden dolayı bazı gerçek nesneler sınıfta kullanılamazlar.

Örnek

Ölçütlerinden dolayı çok büyük ya da aşırı küçük nesneleri sınıfa getirmek olanaksızdır. Bu takdirde en iyi yol o nesnenin mükemmel taklitleridir. Oyuncak evler, demiryolu, araba ya da mobilya modellerinde olduğu gibi.

Gerçek Nesneler

Soru

Okulöncesi eğitim ortamlarında gerçek nesnelerin kullanılması, çocuklara ne tür deneyim fırsatları sağlar?

Modeller

Tepegöz ve Tepegöz Saydamları

Tepegöz, üzerine yerleştirilen normal yazı kağıdı boyutlarındaki saydam üzerine hazırlanmış yazı, resim ya da çizimlerin görüntülerinin büyütülerek yansıtılmasını sağlayan bir araçtır. Tepegöz, genelde “asetat” olarak tanımlanan saydam film tabakaları üzerine hazırlanmış görsel gereçlerin yansıtılması için kullanılır.

Tepegöz

Soru

Okulöncesi eğitimde tepegöz daha çok hangi etkinliklerde kullanılır?

Tepegöz saydamları üç farklı biçimde hazırlanabilir: Standart saydamlar, tek bir sayfadan oluşan ve her birisi sadece iletilmek istenen resim veya çizimi içeren saydamlardır. Ardışık saydamlar, Bir bilgi veya görüntünün parçalarını oluşturan farklı bilgi ya da görüntüleri içeren saydamların yeri geldikçe üst üste konularak temel bilgi ya da görüntünün elde edilmesini sağlayan saydamlardır.

Örnek

Çocuklara bir evin dış görüntüsünü iletmek ve bu görüntüler yardımı ile evle ilgili kimi kavramların öğrenilmesini sağlamak isteyen bir okulöncesi öğretmeni, farklı saydamlara dikdörtgen, kare, üçgen gibi çizimleri sırasıyla üst üste koyup yansıtarak bir ev görüntüsü elde edebilir. Yansıtma sırasında öğretmen, öğrencilerin görüntülerle ilgili kavramları bulmalarını ister.

Maskeli saydamlar, listelenmiş ya da belli bir sıra içinde verilmek istenen bilgilerin ya da görüntülerin tümünün bir anda değil, sırası geldikçe üstü açılarak parça parça verilmesine göre hazırlanmış saydamlardır.

Tepegöz saydamları ile önemli kavramlar vurgulanabilir, kavramlar arasında ilişki etkili ve somut bir şekilde çocuğa sunulabilir. Saydamlarda kullanılacak renkli ve görsel açıdan zengin unsurlar, öğrenilecek içeriğin çocuk için ilgi çekici ve daha anlamlı olmasını ve kolay öğrenilmesini sağlar. Saydamların öğretmen yönünden yararı ise, kolayca hazırlanabilmeleri ve tekrar tekrar kullanılabilmeleridir. Çeşitli araştırma sonuçları, okulöncesi eğitimde saydamların kullanılmasının çocukların etkinliklere katılımlarında ve davranış kazanımlarında oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Örnek

Bir öykü anlatımında, bir nesnenin özelliklerinin söylenmesinde ya da kavram çalışmasında tepegözün hem saydamla hem de saydamsız, yani sadece nesnenin kendisinin yansıtma tablasına konularak kullanılması, çocukların dikkat süreleri ile katılımlarını artırmakta ve çocuğun eklemeler yaparak yaratıcı düşünme becerisinin gelişimini desteklemektedir.

Örnek

Öğretmen, tepegözün yansıtma tablasının üstüne kalem, kutu, mercimek vb. nesneler koyarak bunların duvara büyük boy görüntülerini yansıtır ve çocukların bunların ne olduklarını bulmaya çalışmalarını veya neye benzedikleri ya da özellikleri hakkında konuşmalarını ister. Böylece çocukların nesnelerin özelliklerini kavramalarını veya yansıtılan nesnelerin sayısını azaltarak veya artırarak sayma çalışmaları yapmalarını sağlayabilir.

Slayt Projektörü ve Slaytlar

Bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş renkli ya da renksiz filmlerin pozitif olarak banyo edildikten sonra 5×5 cm’lik karton ya da plastik çerçevelere yerleştirilmiş materyallere slayt ve bunların görüntülerinin büyütülerek yansıtılmasında kullanılan araçlara da slayt projektörü denir. Slayt, sadece filmlerle değil, bilgisayar ortamında da hazırlanabilir Ayrıca öğretmen vermek istediği kavram ya da olayı asetat ya da aydinger kağıtlar üzerine çizerek, kartondan kendisinin yapmış olduğu ya da hazır aldığı bir çerçeve içine koyarak kullanabilir. Slaytın eğitim ortamında kullanılmasını sınırlayan en önemli etken, her okulda bir slayt projektörünün bulunmamasıdır.

Slayt Projektörü

Film ve Film Makinesi

Görüntünün bir dizi hareketsiz şeritlere kaydedilmesinden elde edilen ürüne film adı verilir. Bir film şeridi, tümü bir anda gösterilmek üzere arka arkaya sıralanmış bir dizi hareketsiz resimlerden oluşan saydam 35mm’lik bir rulo filmdir. Bu filmdeki görüntüler bir makine aracılığıyla gösterilir. Öğretim gereci/materyali olarak daha çok 16mm’lik filmler kullanılmaktadır. Filmlerin hazırlanması bir uzmanlık işi olduğundan, öğretmen tarafından hazırlanamaz; ancak öğretmen, eğer okulunda bir film gösterme makinesi varsa, önceden hazırlanmış uygun filmleri kullanabilir.

Datashow ve Projeksiyon Makinesi

Datashow ve projeksiyon makinesi, bilgisayar, video ve kamerada hazırlanan materyalin büyütülmüş olarak perdeye yansıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Datashow tepegöz ile birlikte kullanılmaktadır. Bir başka değişle tepegöz üzerine konulan saydam materyallerin yerine saydam özellikli bir LCD ekran konularak bilgisayar, video ya da kameradaki görüntülerin bu ekrandan geçerek perdeye yansıması mantığı ile çalışmaktadır. Projeksiyon makinesi ise datashow ile yapılan sunumların tümüne imkan veren bir araçtır. Işıklandırma sistemi aracın içinde yer aldığı için tepegöze gerek yoktur.

Datashow ve projeksiyon makinesi, oldukça pahalı olduklarından sağlanmaları güç araçlardır. Bu araçlarla kullanılacak gereçlerin hazırlanması, bilgisayarın et kili kullanımını ve diğer saydamların hazırlanmasına göre daha uzun zaman ayrılmasını ve kullanılacak ortamın özel düzenlenmesini gerektirir. Buna karşılık, hazırlanan gereç üzerinde değişiklikler ve güncellemeler kolayca yapılabilir ve iletiler daha ayrıntılı ve nitelikli düzenlenebilir ve daha etkili biçimde sunulabilir. Kullanılması kolay olan datashow ve projeksiyon makinesine uygun olarak hazırlanmış gereçlerin eğitimde kullanılmasının, öğretmen ve öğrenci arasında göz iletişimi sağlaması, öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekmesi ve sürekli kılması, anlamayı kolaylaştırması, öğrenmenin kalıcılığını artırması gibi pek çok yararları vardır.

İşitsel Araçlar

Eğitim etkinliklerde kullanılabilen bir başka eğitsel araç kümesi de radyo, teyp, ses kasetleri ve CD gibi araçları kapsayan işitsel araçlardır.

Radyo

Radyo, kulağa hitap eden ve büyük insan kitlelerini etkileyen bir iletişim aracıdır. Radyo sınıf içi etkinliklerinde sıklıkla kullanılan bir araç değildir, çünkü radyo programlarının çocuğun gereksinimlerine, gelişim özelliklerine ya da günlük etkinlik programına uygun olup olmadığının belirlenmesi zordur.

Tartışalım

Okulöncesi eğitimde radyo hangi amaçla kullanılabilir? Tartışınız.

Teyp, Ses Kasetleri ve CD’ler

Ses kaseti ve CD iletilmek istenen bilginin ses olarak bir ses kaydedicisi aracılığı ile kaydedildiği ve bir kaset ya da CD çalar aracılığı ile iletildiği sözel gereçlerdir. Bu gereçlerden ses kaseti, öğretmenin ya da bir başkasının seslendirdiği bilginin kolayca kaydedildiği ve iletildiği, sağlanması, hazırlanması ve kullanılması kolay bir gereçtir. CD’lerde ise hazırlanma aşaması daha zordur. Her iki gereç de, her ortamda kolaylıkla ve istenilen amaca ulaşıncaya kadar bir kezden fazla, gerektiğinde de daha sonra yeniden kullanılabilen gereçlerdir. Bu gereçler hazırlanırken, sözle iletilecek bilginin kapsamı, sunulma sırası, etkinlik içindeki yeri, çocuklardan beklenilenler ve öğretmenin yapacakları önceden belirlenerek planlanmalı, sözlü iletinin içeriğinin açık, anlaşılır ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun kapsamda olması ve konuşma hızının da yöneldiği yaş grubunun dikkatini yoğunlaştırabilme ve izleyebilmesine olanak verecek düzeyde olmasına özen gösterilmelidir.

Radyo ve Kaset Çalar ve Kompact Disk (CD)

Örnek

Okulöncesi eğitimde etkinlik amaçlarına uygun ve özenli olarak hazırlanmış sözel gereçler, çocukların duyma ve dilsel algı gelişiminin desteklenmesine dönük sözcükleri doğru söyleme, düzgün tümce kurma, öykü anlatma, şarkı söyleme gibi etkinliklerde etkili biçimde kullanılabilir.

Görsel-İşitsel Araçlar

Eğitim araç-gereçlerinin üçüncü kümesini, televizyon programları, video kasetleri, kamera, bilgisayar ve bilgisayar yazılımları ile internet ortamlarını kapsayan görsel-işitsel araç-gereçler oluşturur.

Televizyon Programları ve Video Kasetleri

Gerçek dünyadaki olayların ve nesnelerin sınıf ortamına en gerçekçi şekilde taşındığı araçlardır. Bu araçlar sayesinde çocuk, fiziksel uzaklık nedeniyle ulaşamadıkları yerleri tanıma, farklı kültürleri, farklı mekanları ve yaşam biçimlerini inceleme, sosyal ve doğal olayların neden ve sonuçlarını araştırma şansına sahip olur.

Kamera

Kamera, dış ortamdaki hareketli görüntüleri manyetik bir ortama aktarmaya yarayan dijital bir alıcıdır. Kamera, eğitim amaçları doğrultusundaki konuların hareketli ve sesli görüntülerinin sınıf ortamına taşınmasını sağlar. Ayrıca, kamera ile çocuğun bir etkinlik sırasında görüntüsünün ve sesinin alınarak ve daha sonra televizyon ya da projeksiyon aracılığı ile çocukla birlikte izlenerek, çalışmaların değerlendirilmesinin yapılmasını kolaylaştırır. Bu özelliği ile pek çok araçtan farklıdır. Kullanılması kolay, ilgi çeken, nesnelerin, olayların doğru algılanmasını sağlayan, tekrar ve tekrar gösterime olanak veren bir araç olması nedeniyle çok amaçlı olarak kullanılabilir.

Televizyon ve Video Kamera

Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılımları

Bilgisayar, önceden hazırlanmış bir takım verileri, verilen komutlar doğrultusunda alan, kaydeden, işleyen, saklayan, bu verilerle işlem yapan ve istenildiğinde bu verileri görüntü veya yazılı olarak geri veren elektronik bir makinedir.

Bilgisayar yazılımları, amaca uygun ve gerekli niteliklerde hazırlandığı takdirde, bir öğretmenin öğretim ortamında gösterdiği bütün etkinlikleri (çocuğun dikkatini çekme, bilgiyi sunma, çocuğa alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama ve öğrenci performansını değerlendirme vb. ) gösterebilir. Günümüzde bilgisayardan eğitim amaçlı olarak yararlanma eğilimi giderek artmaktadır. Nitekim bu konuda yapılmış araştırmalarda (Örneğin, Komesk, 1987), eğitim programının hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen ve öğrencilerin farklı tercihleri ve stratejileri doğrultusunda bilgisayar kullanımının önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Soru

Okulöncesi eğitimde bilgisayar kullanılabilir mi?

Eğitimde bilgisayardan öğretim aracı olarak; ders sunum aracı olarak, alıştırma ve tekrar amacıyla, özel öğretmen olarak, benzetim etkinliklerinin sunumu olarak, öğretici oyunlar için olmak üzere çeşitli etkinliklerde yararlanılmaktadır. Okulöncesi eğitimde çoğunlukla gerçek nesnelerle, resimlerle ya da diğer araç ve gereçlerle/materyallerle gerçekleştirilen davranışların tekrarlanması ve pekiştirilmesi amacıyla bilgisayardan etkin ve yaygın biçimde yararlanılmaktadır.

Bilgisayar destekli eğitimin amacı, eğitimin niteliğini arttırmaktır. Bilgisayar destekli eğitimin çocuğun eğitimine olumlu etkileri şöyle sıralanabilir:
– Çocukların aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlar.
– Renkli grafikler, sesler, resimler, canlandırmalar vb. sayesinde öğretime çeşitlilik, canlılık ve nitelik getirir.
– Hızlı ve yavaş öğrenen çocukların kendi hızları doğrultusunda öğrenmelerini sağlar.
– Her çocuğa istediği kadar tekrar olanağı verir.
– Geri bildirimi hemen verir.
– Bireysel çalışma ortamını sağlar.

Bilgisayar

İnternet

Dünya üzerindeki tüm bilgisayarları birbirine bağlayan ve bu şekilde tüm bilgisayarların iletişimini sağlayan uluslararası en büyük bilgisayar ağına İnternet denir. İnternet ile elektronik posta gönderilebilir, uzak sistemlere erişim sağlayarak o sistem kaynakları kullanılabilir, bilgiler transfer edilebilir, eğitim kurumları ve kütüphaneler hakkında bilgi edinilebilir, kendi bilgisayarından internet erişimi olan bir başka bilgisayara dosya/bilgi gönderilebilir. İnternetin okulöncesi eğitimde kullanımı, ancak öğretmenin dünyadaki uygulamaları yakından takip ederek bilgilerini, çalışmalarını ve materyallerini oluşturması ve geliştirmesi şeklinde olabilir.