Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      14 Şubat 2011 Ara     

Devlet Bütçesi – Test Soruları

Test Soruları

1. Basit olarak bütçe tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yalnızca kamu malları üretiminin finansmanıdır.
b. Yalnızca kamu hizmeti üretiminin finansmanıdır.
c. Yalnızca devlet muhasebesidir.
d. Yalnızca gelir ve gider dengesidir.
e. Kamu ekonomisi mal ve hizmetlerinin finansmanıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetleri arasında yer almaz?

a. Ortak mal
b. Ortak hizmet
c. Devletin egemenlik hakkı
d. Doğrudan karşılığı olma
e. Doğrudan fiyatla finansman

3. Türkiye’de bütçe kavramı ve deyimi ilk kez hangi yüzyılda kullanılmaya başlanılmıştır?

a. 16. yy
b. 17. yy
c. 18. yy
d. 19. yy
e. 20. yy

4. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin temel özellikleri arasında yer almaz?

a. Siyasallık
b. İktisadi olma
c. Hukuksallık
d. Denetim
e. Denklik

5. Harcamalar ve gelirler arasında bir mali denge ve bir mali ilişki oluşturmayı amaçlayan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Denetim işlevi
b. Hukuksal işlevi
c. Mali işlevi
d. Siyasal işlevi
e. Tahsis işlevi

6. Aşağıdakilerden hangisi amaç hizmet ilişkisini daha iyi tanımlamaya yarayan bütçe işlevlerinden biridir?

a. Denetsel
b. İktisadi
c. Siyasal
d. Tahsis
e. Denklik

7. Aşağıdakilerden hangisi konjonktürel dalgalanma gereklerine uygun biçimde bütçe hazırlığını içeren bütçe işlevidir?

a. Ekonomik istikrar
b. Mali
c. Adil gelir dağılımı
d. Ekonomik kalkınma
e. Ekonomik denge

8. Bütçenin kalkınma planında bir araç olarak kullanılmasına imkan sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik program
b. Kalkınma programı
c. Dış yardım programı
d. Vergi teşvikleri
e. Harcama programları

9. Aşağıdakilerden hangisi giderler, gelirler ve borçların ortaya çıkış biçimi ve uygulanışını düzenleyen hukuk dalıdır?

a. Mali hukuk
b. Vergi hukuku
c. Özel hukuk
d. İdare hukuku
e. Genel hukuk

10. Bütçeleme baskı ve çıkar gruplarının taleplerini yansıtmada önemli bir araç olması, bütçenin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kapsamındadır?

a. Siyasal
b. Denetim
c. Hukuksal
d. Mali-iktisadi
e. Kaynakların tahsisi

Cevap Anahtarı

1. e – Bütçe kelimesinin “temel” tanımını tekrar okuyunuz.
2. e – Kamu hizmeti tanımı ve bu tanımdan çıkan unsurlara bakınız.
3. d – Ülkemizdeki bütçe çalışmalarının başlangıç dönemine bakınız.
4. e – Bütçenin denk olması ve denk olarak bağlanması farklı bir konudur. Denk bütçe ile anlatılan temel olarak gelir ve gider denkliğidir.
5. c – Bütçenin mali işlevinin ne anlama geldiğini daha dikkatli anlayınız.
6. a – Amaç hizmet ilişkisi hangi işlevde yer almaktadır? Bu konuya bakınız
7. a – Ekonomik istikrarsızlığın temel nedenlerinden birisi genel ekonomide meydana gelen konjonktürel dalgalanmalardır. Konjonktürel dalgalanmalar sadece o ülke ekonomisine bağlı olarak meydana gelen istikrarsızlıklar değildir.
8. a – Planlı kalkınma nedir? Tanımı dikkatle okuyunuz.
9. a – Mali hukuk kavramının neleri kapsadığını anlayınız.
10. a – Baskı gruplarının bütçeleme sürecinde oynadıkları role tekrar bakınız.