Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 9      14 Ocak 2015 Ara     

Bütçe

Amaç 3

Bütçenin tanımı, gerekliliği ve ailelerin bütçe yapmama nedenlerini açıklamak

Bütçe; istek ve ihtiyaçların karşılanması konusunda giderlerin gelirlere göre planlanmasıdır. Gelecekteki harcamalara yön verecek planlamadır. Zaman zaman ekonomik planlama, kaynak yönetimi, para yönetimi kavramları da bütçe anlamında kullanılmaktadır.

Bütçe devlete, özel ve resmi kurumlara, ailelere ve bireylere ilişkin olabilmektedir. Bütçe, ait olduğu birimin ekonomik gücünü gösteren çok önemli bir belgedir. Bütçe belli bir süre içinde gelir-gider ayrıntılarını gösteren tasar, gelir giderleri ilgili güç olarak tanımlanmaktadır. Bütçe ekonomik gücü projelendirme, organize etme, gelecek gelir ve tüketimi (harcamaları) değerlendirme kontrol etme sürecidir.

Bütçe ilgili olduğu birimin kısa ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için, birimin bütün finansal planlarını kaplayan bir çalışmadır. Bütçenin önemli üç öğesi belirlenen zaman dilimi gelir ve giderdir.

Sıra Sizde

Bütçenin tanımını ve öğelerini yazınız.

Aile Bütçesi ve Gerekliliği

Aile bütçesi; bir ailenin belirli bir zaman dilimi içindeki gelir ve giderlerinin, tür ve miktarlarının varsayımlara dayalı olarak planlanması olarak tanımlanmaktadır. Bütçe yapmanın temel amacı ailenin kısa ve uzun dönemli amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Bütçe yapma ailenin ekonomik kaynaklarını bilmeyi, iyi bir şekilde yönetmeyi, kullanmayı, korumayı ve risk faktörlerinden uzak bir varlık oluşturarak istek ve ihtiyaçları karşılamayı sağlayabilmektedir. Uygulanan bütçenin doğru kriterlerle amaçlara ulaşma düzeyi açısından değerlendirilmesi, her aşamanın kontrolü, aile kaynaklarının yeterlilik düzeyini yükseltmektedir. Ayrıca ailenin ve aile bireylerinin yaşamlarındaki önceliklerin farkına varılmasını sağlamaktadır. Böylece temel tüketimin karşılanması dışında ailelerin yaşamlarındaki öncelikler planlamada yer almakta ailelerin uzun dönemli amaçlarına ulaşılması sağlanmaktadır.

Gelirin iyi planlanması, ihtiyaçların daha üst düzeyde karşılanmasını sağlamakta, bu da ailenin ekonomik statüsünü yükseltebilmektedir. Ailelerin geliri ile tüketim ürünleri fiyatları arasındaki ilişki sürekli değişiklik göstermektedir. Daha önce hazırlanan bütçelerin bu ilişkideki yönelmeleri belirleyen bir belge niteliği taşıması geleceğe ilişkin doğru varsayımlarda bulunmayı sağlamaktadır.

Aile gelirinin planlanması, düzensiz gelir profiline karşılık dengeli harcamalar ile düzenli bir finansal durum sağlamaktadır. Gelir profili düzensiz olan ailelerde bütçe yapısının aile bireylerine kazandırdığı deneyimler gelire ilişkin sorunları en alt düzeye indirebilmektedir.

Bütçe bir süre sonra belli alanlardaki ortalama tüketim miktarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu tüketim alanlarına ayrılan miktar ve kaynağın belirlenmesini ve tüketim standartlarına ulaşılmasını sağlamaktadır.

Bütçe ailede kaynakların rasyonel tüketim alanları için kullanılmasını sağlamaktadır. Bütçe ailelerin yüksek enflasyon, işsizlik, vergi artırımları vb. ekonomik faktörlerin olumsuz etkilerini kısmen azaltabilmektedir.

Sıra Sizde

Aile bütçesinin gerekliliğinin nedenlerini yazınız.

Ailelerin Bütçe Yapmama Nedenleri

Bütçe aileye birçok avantaj sağlamasına rağmen aileler ve aile bireyleri çoğunlukla bütçe yapmamaktadırlar. Mutlaka her birey ya da ailenin kaynak yönetimine ilişkin bir zihinsel planı olmaktadır. Ancak bu plan aile bireylerinin hep birlikte, ailenin kısa ve uzun dönemli amaçlarının, bu amaçların geçerliliğinin, önceliklerin neler olduğunun ve hangi istek ve ihtiyaçların hangi kaynak türü ve miktarı ile karşılanacağı kararının verildiği bir plan olmamaktadır.

Ailelerin bütçe yapmaya istekli olmama nedenleri şunlar olabilmektedir.
• Ailede bir bireyin bütçe yapımına itirazı bütçe yapmayı olanaksız hale getirmektedir.
• Aile yapısının demokratik olmaması, nakit kaynağı elde eden kişinin paranın yönetiminde etken olmak istediği ve ailenin amaçları ve kaynaklan konusunda tartışma ortamından kaçınması.
• Aile kaynaklarının doğru yönetiminin, aile yaşam düzeyinin yükselmesini sağlamayacağı, ailenin yaşam düzeyinin yükselmesinin ancak gelir artışı ile mümkün olduğunun düşünülmesi.
• Gelirinin çok yetersiz olduğunu düşünen aileler planlanacak gelirlerinin olmadığı düşüncesi.

Bu durumda bazı ailelerin bütçe yapmaması ve bütçe yapmayı öğrenmeye gerek duymaması, yetersiz kaynakları planlamanın, ailenin daha fazla amacını gerçekleştirmesini sağlayabileceğinin gözardı edilmesi.

Sıra Sizde

Aileniz ya da siz bütçe yapmıyorsanız nedenlerinin neler olabileceğini açıklayınız.