Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 9      23 Ocak 2011 Ara     

Bankacılık: Krediler – Test Soruları

Test Soruları

1. Pür rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ürün farklılaştırmasının mümkün olması
b. Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olmaması
c. Piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip olamaması
d. İşlem maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması
e. Arz ve talep edenlerin sınırlı sayıda olması

2. Pür rekabet koşularında piyasada çok sayıda banka bulunmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bankalar piyasada belirlenen faiz oranını kabullenmek zorundadırlar.
b. Bankalar asla zarar etme riskiyle karşı karşıya kalmazlar.
c. Bankacılık sisteminde fon kaynakları konusunda rekabet söz konusu olmaz.
d. Bankacılık sistemine giriş zor, ancak çıkış kolay olur.
e. Bankalar belirledikleri faiz oranından sınırlı sayıda müşteriye kredi açabilirler.

3. Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın toplam maliyet eğrisinin önce azalan oranda artan, daha sonra hızlanarak artan bir eğri olarak çizilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Artan sosyal fayda ilkesi
b. Azalan toplam maliyet ilkesi
c. Artan kâr marjları ilkesi
d. Azalan verim ilkesi
e. Azalan marjinal gelir ilkesi

4. Pür rekabet koşullarında çalışan bir banka için kâr maksimizasyonu sağlayan kredi miktarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

a. Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredi faiz oranı
b. Kredilerin marjinal maliyeti = kredilerin toplam maliyeti
c. Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredilerin toplam maliyeti
d. Kredilerin toplam maliyeti = Kredi faiz oranı
e. Kredilerin marjinal maliyeti = Kredi faiz oranı

5. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe piyasa gücü elde edilmesine neden olan faktörlerden biridir?

a. Faiz oranlarının kamu otoritesi tarafından belirlenmesi
b. Bankaların açabileceği kredi miktarına sınırlama getirilmesi
c. Bankacılık sektöründe ölçek ekonomilerinin varlığı
d. Bankacılık sektöründe kâr marjlarının düşüklüğü
e. Bankaların özkaynak yapılarının yetersizliği

6. ve 7. sorular, aşağıdaki şekle göre cevaplandırılacaktır.

Kar maksimizasyonu

6. Yukarıdaki şekle göre, bankaya kâr maksimizasyonu sağlayan L 0 kadar krediye uygulanacak faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a. i 0
b. i 1
c. i 2
d. i 3
e. i 4

7. Yukarıdaki şekle göre, bankaya kâr maksimizasyonu sağlayan L 0 kredi hacminde marjinal maliyet (MC L ) ile faiz oranı (i L ) arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. MC L < i L
b. MC L = i L
c. MC L > i L
d. MC L – i L = 0
e. MC L + i L = 0

8. Gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı iki bankadan oluşan bir oligopolde, yüksek ve düşük kredi faiz oranı uygulama seçeneği ile karşı karşıya olan bankalar için aşağıdakilerden hangisi optimal çözümü verir?

a. Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak aşırı kârla çalışmaları
b. Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak sıfır kârla çalışmaları
c. Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak aşırı kârla çalışmaları
d. Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak sıfır kârla çalışmaları
e. Her iki bankanın da piyasadan çekilmeleri

9. Eksik bilgilenme koşullarında, kredi faiz oranının tam bilgilenme koşullarına göre yüksek olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Riski düşük olanların maliyet yüklenmemesi
b. Riski yüksek olanların tüm maliyeti yüklenmesi
c. Riski yüksek olanların yol açtığı maliyetin bir kısmının riski düşük olanlarca üstlenilmesi
d. Riski düşük olanların tüm maliyeti yüklenmesi
e. Riski yüksek olanların maliyet yüklenmemesi

10. Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında eksik bilgilenmenin yol açacağı sonuçlardan biridir?

a. Faiz oranlarının minimum düzeye inmesi
b. Batık kredi sorununun ortadan kalkması
c. Bankacılık sektöründe zarar olasılığının ortadan kalkması
d. Bankaların ekonomik refaha katkılarının maksimum düzeye çıkması
e. Riski düşük müşterilerin piyasadan çekilmesi

Cevap Anahtarı

1. b – Ayrıntılı bilgi için “Pür Rekabetçi Ortam ve Bankalar” konusunu inceleyiniz.
2. a – Ayrıntılı bilgi için “Pür Rekabetçi Ortam ve Bankalar” konusunu inceleyiniz.
3. d – Ayrıntılı bilgi için “Pür Rekabet Koşullarında Bir Bankanın Kredi Kararı” konusunu inceleyiniz.
4. e – Ayrıntılı bilgi için “Optimal Kredi Miktarının Belirlenmesi” konusunu inceleyiniz.
5. c – Ayrıntılı bilgi için “Piyasa Gücünün Kaynakları” konusunu inceleyiniz.
6. d – Ayrıntılı bilgi için “Piyasa Gücüne Sahip Bankanın Kâr Maksimizasyonu” konusunu inceleyiniz.
7. a – Ayrıntılı bilgi için “Piyasa Gücüne Sahip Bankanın Kâr Maksimizasyonu” konusunu inceleyiniz.
8. b – Ayrıntılı bilgi için “Oligopolcü Piyasa Yapısı” konusunu inceleyiniz.
9. c – Ayrıntılı bilgi için “Eksik Bilgilenme ve Ters Seçim” konusunu inceleyiniz.
10. e – Ayrıntılı bilgi için “Eksik Bilgilenme ve Ters Seçim” konusunu inceleyiniz.