Kayıt Ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Açıköğretim fakültesi (AÖF) e-öğrenme eğitim portalı
19.12.2014

04. Anlatım Birimleri – 1: Sözcükler Google

Sözcükler, bir dilin tek başına anlam taşıyan en küçük birimleridir. Sözcükler bir dilde anlatılmak istenen düşünceleri, duyguları, canlı, cansız varlıkları, soyut, somut kavramları, durumları, olguları karşılar. Bir sözcük söylendiğinde ya da yazıldığında onunla ilgili bir anlam belirtilmiş olur. Bu anlam, o dili kullanan kişilerce paylaşılır. Kuşkusuz, her sözcük tek bir anlamı, kavramı iletmek üzere oluşmaz. […]

04. Banka Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Bu ünitede, hizmet işletmeleri için dağıtımın anlam ve önemine kısaca değindikten sonra bankacılıkta dağıtım işlevinin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini, aracıların kanaldaki rollerini ve elektronik bankacılığı anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Banka hizmetlerinde dağıtım kanalının yapısı nasıldır? Özellikleri nelerdir? – Banka hizmetlerinde geleneksel dağıtım kanalları ve bilgi teknolojisindeki değişimle ortaya […]

04. Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Google

İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir. Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden […]

04. Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj Google

Basın Makaleleri, Haber Mektupları ve Röportajlar halkla ilişkiler etkinliklerin önemli bir çalışma boyutunu oluşturmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Basın makalesi nedir? Hangi amaçlara yönelik hazırlanır? – Halkla ilişkiler amaçlı makale çeşitleri nelerdir? – Haber mektubu (bülten) nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır? – Haber mektupları hangi amaçlara yönelik hazırlanmalıdır? – Röportaj nedir? – Röportajı niteleyen […]

04. Bilişsel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel gelişimin önemini kavrayabilecek, – bilişsel gelişimin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – bilişsel gelişimdeki temel kavramları kavrayabilecek, – bilişsel gelişimle ilgili kavramların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişime katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel […]

04. Bireysel İdari İşlemler (İdari Kararlar) ve İdari Sözleşmeler Google

Bu ünitede ilk olarak idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemlerinden olan bireysel idari işlemler (idari kararlar) ve özellikleri konusunda bilgi verilmekte, idari kararların sakatlığı halinde uygulanacak yaptırımlar ile idari kararların sona ermesi halleri incelenmektedir. Daha sonra İdarenin görevlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sözleşmeler, türleri ve yargısal denetimi anlatılmaktadır. Bu üniteyi çalışırken, Borçlar […]

04. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Süreci Google

Öğretme-öğrenme süreci eğitim programının en uygulamalı öğesidir. “Nasıl öğre­telim?” sorusuna yanıt aranıldığı bu süreçte, amaçlara uygun olarak seçilen içeri­ğin öğrencilere kazandırılabilmesi için en uygun strateji, yöntem ve tekniklerin se­çilmesi ve öğretimin araç-gereçlerle desteklenmesi beklenir. Öğretme-öğrenme süre­cinin karmaşık ve zor olduğu birleştirilmiş sınıflarda, istenilen öğrenmelerin ger­çekleşmesi için koşulların dikkate alınması ve olanaklıysa düzeltilmesi gerekmek­tedir. İstenilen öğrenme […]

04. Bürolarda Personelin İşe Alınması ve Eğitilmesi Google

Günümüz büroları yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur, sahip oldukları insan kaynaklardır. Bu nedenle büro yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak istemektedirler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için, insan kaynakları […]

04. Çocuklarda Sık Görülen Kazalar ve İlkyardım Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – çocuklarda sık görülen kazaların neler olduğunu bilecek, – kazalarda ilkyardımın önemini kavrayabilecek, – her bir kazada alınması gereken önlemlerin farklı olabileceğini düşünebilecek, – kazalar ile istismarı birbirinden ayırabilecek, – kaza sonrası yanlış olabilecek tedavi yöntemlerini bilecek, – doktor önerisi dışındaki tedavi yöntemlerine ilgi göstermeyecek, – kaza olmadan önce önlem […]

04. Dijital Girişimler Google

Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler çeşitli dijital girişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle İnternetin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapındaki bilgisayarların İnternet aracılığıyla birbirine bağlanması, işletmelerin mallarını tanıtmasından satmasına, müşterilerin beğendikleri mal ve hizmetleri satın almasından rezervasyonuna, bankacılık uygulamalarından vergi uygulamalarına, ithalattan ihracata kadar tüm alanları çok önemli bir şekilde etkilemekte; uygulamalar hızlı bir şekilde […]