Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 5      5 Ocak 2015 Ara     

Ailenin Ekonomik Faaliyet Alanları

Amaç 6

Ailenin kaynaklarını kullandığı ekonomik faaliyet alanlarını sıralayabilmek

Aile oluştuğu günden itibaren, varlığını sürekli ekonomik aktiviteler ile sürdürmektedir. Bu aktiviteler ailenin beslenme, barınma, giyinme gibi fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen temel tüketim aktiviteleridir. Bu istek ve ihtiyaçlar aileye ilişkindir ve kaynaklar da ailenin kontrolünde bulunmaktadır.

Ailenin çok az bir oranda kontrol edebildiği aile dışı ekonomik güçler ise aile ekonomisini önemli ölçüde etkilemektedir. Bunlar enflasyon, kredi alanları, işgücü istihdam durumu, yatırım alanları, milli gelir, kişi başına düşen GSMH gelir dağılımındaki dengesizlik gibi ekonomik güçlerdir. Bu ekonomik güçler ailenin ekonomik aktivitelerine sınır koymakta yönlendirmekte ve biçimlendirmektedir.

Aile ekonomisinde sözü edilen aile içi ve aile dışı sınırlamalar ekonomik aktivitelerin yürütülmesini oldukça güçleştirmektedir. Ailenin yaşantı süresince yerine getirmeye çalıştığı ekonomik aktiviteler üç alanda yoğunlaşmaktadır.
• Temel tüketim faaliyetleri
• Yaşam standardını yükseltme faaliyetleri
• Mali gelecek güvenliği sağlama faaliyetleri

Sıra Sizde

Ailenin tüketim faaliyet alanlarını açıklayınız.

Temel Tüketim Faaliyetleri

Ailenin fonksiyonlarının temelinde Fizyolojik ihtiyaçların karşılanması gelmektedir. Bunlar aile bireylerinin barınma, beslenme giyinme gibi bireylerin yaşaması için elzem olan temel tüketimi kapsamaktadır.

Temel tüketim aileye belli bir yaşam standardı sağlamalıdır. Bu standart sağlık koşullarına uygun bir konutta barınılması, aile bireylerinin yeterli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı yaşamayı sağlayacak giysilerin elde edilmesi şeklinde olabilmelidir. Ailenin kendini güven içinde hissetmesi de temel ihtiyaçlar için de yer almaktadır. Ailenin sağlık koşullarına uygun bir konutta yaşaması, doğal dış etkenlerden korunması, güvende olması anlamına gelmektedir. Ancak çeşitli düzeylerdeki yoksulluk güvensizlik yaratmaktadır. Aileler kendilerini temel tüketim faaliyetlerini karşılayacak güvenilir para gelirini sürdürdükleri durumlarda güvende hissetmektedirler.

Ailenin fonksiyonlarından biride üreme fonksiyonudur. Çocukların bakım ve eğitimi temel tüketim faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu da aile ekonomisinde harcama alanlarında büyük değişiklik yaratmaktadır.

Aile temel tüketim faaliyetlerini belli bir düzeyde yerine getirmelidir. Bu konudaki başarısızlık çok ciddi bireysel ve toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara neden olmaktadır.

Sıra Sizde

Temel tüketim faaliyetleri kapsamını açıklayınız. Ailenizin temel tüketim standardını belirlemeye çalışınız.

Yaşam Standardını Yükseltme Faaliyetleri

Yaşam standardını yükseltme aktiviteleri, aile fonksiyonlarından, çocukların sosyalleştirilmesi, aile bireylerine sosyal statü sağlama, tanıma, başarma ve sosyal güvenlik içinde olma fonksiyonlarını hedef almaktadır. Bu durumun sağlanması temel tüketim faaliyetlerinden çok daha farklı aktiviteler gerektirmektedir. Burada para geliri ve miktarından daha fazla, para gelirinin elde ediliş biçimi, insansal kaynakların niteliği ve günlük yaşamda kullanımı önem kazanmaktadır.

Fizyolojik ihtiyaçlara ilişkin yaşam standardının yükseltilmesi daha iyi konut, daha iyi beslenme ve daha iyi giyinme ile sağlanabilmektedir. Ailenin gelişme döneminde para geliri beklentisi de daha yüksektir. Bu beklenti olmadığı durumlarda aile gelişmeyi erteleyebilmektedir. Aile bireylerinin mesleki açıdan beklenen düzeye ulaşmaları bu beklentiye cevap verir nitelikte olabilmektedir. Sosyal ihtiyaçlara ilişkin yaşam standardının yükseltilmesi tanınma, başarma, mesleki kariyerle ulaşılan durumla kısmen sağlanmaktadır. Bireylerin kendilerini sosyal güvenlik içinde hissetmeleri mesleki başarısının yanı sıra, toplum faaliyetlerine katılım, bir toplumda yaşama süresi ve ekonomik birikim durumlarına bağlı olmaktadır.

Aile ekonomisinde çocukların eğitimi ve geliştirilmesi ailenin yaşam standardının somut göstergelerinden biri kabul edilmektedir. Çocuğun eğitimi, kişisel gelişmesi ve sosyalleşmesi aile ekonomisine büyük yük getiren, özel kaynak tüketimini gerektirmektedir.

Sıra Sizde

Ailenin yaşam standardını yükseltme faaliyetleri hangi ihtiyaçlara ilişkin olmaktadır? Açıklayınız.

Mali Gelecek Güvenliği Sağlama Faaliyetleri

Mali geleceği güven altına alabilmek ailelerin kendilerini hem ekonomik hem de sosyal açıdan güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Ailelerin kabul edilebilir bir tüketim düzeyini kurmaları, güvenilir para gelirini sürdürmeleri, acil durumlar için kaynak birikimi bulundurmaları, yaşlılıkta yaşam seviyesini koruma gücünü sağlamaları mali geleceği güven altına alma anlamına gelmektedir. Mali güvenliğin sağlanması ekonomi konusunda bilgi sahibi olmayı, ekonomik çevreyi ve ekonomik sistemleri bilmeyi, geleceği görebilmeyi gerektirmektedir. Ayrıca vergi sistem ve yasaları, enflasyon, kredi alanları ve sağlama yolları, piyasa gelir kaynakları konularında da bilgi sahibi olunmalıdır.

Görüldüğü gibi yukarıda belirtilen, bilgi birikimi olması gereken konuların hepsi birer uzmanlık alanıdır. Ailenin ekonomik çevresinde yer alan bu uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi ve sistemler ise süratle gelişme ve değişme göstermekledir. Ailenin bu alanlarda bilgi sahibi olması, gelişme ve değişmeleri, gelişme ve değişmelerin yönünü doğru görebilmesi, bu ekonomik çevreyi anlaması oldukça güç görünmektedir.

Ailelerin mali güvenlik sağlama faaliyetlerini yürütmede yetersiz kalmaları ailelere dönük kaynak yönetim sektörünün doğmasına neden olmuştur. Aileler son dönemlerinde ekonomik güvenliğe ve refaha ilişkin sorun yaşamak istememektedirler.

Sıra Sizde

Ailenin mali gelecek güvenliğini sağlama hangi alanlarda bilgi gerektirmektedir. Kendinizi bu açıdan değerlendiriniz.