Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 6      7 Ocak 2015 Ara     

Ailede Kaynak Yönetiminin Tanımı

Amaç 1

Yönetimi – kaynak yönelimini tanımlayabilmek

Değişik bilim dallan bakış açısıyla yönetim kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Yönetim: sosyologlara göre bir sınıf ve statü sistemi, siyaset bilimcilere göre iktidarın örgütlenmesi, iktisatçılara göre doğa, emek ve sermaye ile birlikte üretim faktörleri, yönetim ve organizasyon düşünürlerine göre beklenen amaçlara ulaşmak ve iş görmek olarak tanımlanmaktadır.

Aile yapısına en fazla yaklaşan tanımda ise yönetim, “Üretim unsurlarının en verimli biçimde kullanılması, uyumlu bir işbirliği sağlanması ve onu çevresi ile dinamik bir denge içinde tutabilmesi” şeklinde yapılan tanımdır. Ailede kaynak yönetimi ise “Ailede istek ve ihtiyaçların tatmini, değerlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ailedeki var olan kaynakların en verimli biçimde kullanılmasına yönelik aktivitedir.” Ailedeki kaynak kapsamına insansal güç, bilgi, beceri, tutum, yetenek, zaman, para diğer ekonomik kaynaklar, çevre gibi unsurlar girmektedir.

İyi bir yönetimin amacı bu unsurları en az kullanarak daha çok ihtiyaç, daha çok istek karşılamak yani daha çok verim elde etmektir. Bir başka deyimle, kaynak israfına yer vermeden, eldeki kaynaklan amaçlara ulaşmada doğru kanalize ederek, ailenin yaşam standardını yükseltmek, memnuniyeti artırmaktadır.

Ailede kaynakların yönetimi çok yönlü disiplinlerle ilgilidir. Yaşamın her aşamasındaki tüm bilimsel bulgulardan yararlanır. Ekonomik, sosyal, fiziksel, psikolojik, hukuksal ve teknik bilgileri kullanarak, değerleri irdeler ve karar verir. Yönetim bilimi bir sentez bilimidir. Ailede kaynak yönetimi, yönetim biliminin sentez yönünü çok kullanır. Çünkü ailedeki ihtiyaç, istek ve amaç çeşitliliği ve değerlerin yönetimi ve diğer öğelere etki oranı, yönetim gerektiren diğer kurumlardan daha fazladır. Yönetim gerektiren kurum ve işletmelerin ihtiyaç ve amaçları özellikle istekleri aileye göre belli sınırlar çerçevesinde ve belirgindir.

Ayrıca ihtiyaç ve amaçlarda değişim ailede görüldüğü gibi hızlı olmamaktadır. Burada kaynakların kullanılacağı örgüte bakmak gerekmektedir. Örgüt; “ortak bir eylem programıyla bir araya gelmiş, kumruların ya da kişilerin oluşturduğu birlik” şeklinde tanımlanmaktadır. Burada örgüt ailedir. Aile örgütünün üyeleri, anne, baba, çocuklarla ailenin yanında kalan diğer yakınlardır.

Örgüt bir iletişim ağıdır. Diğer örgütlerin içinde kurulmuş bir yapıdır. Tüm örgütler iletişim halindedir. Ayrıca her örgütün kendi üyeleri arasında da iyi bir iletişim gereklidir. Aile örgütü ise; aile bireylerinin ortak amaçlarına ulaşabilmek için, aktivitelerini koordine ettikleri bir yapıdır.

Aile bireyleri birbirleri ile ve aileler öteki örgütlerle iletişim halindedirler. Örgütü tanıdıktan sonra kaynak yönetimini tanımlarsak “ailenin ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için madde ve insan kaynaklarına yön veren, bunları kullanan, kontrol eden ve onu çevresi ile dinamik bir ekonomik denge içinde tutan kaynak yönetimi”dir diyebiliriz.

Sıra Sizde

Kaynak yönetimini tanımlayınız.