Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 6      7 Ocak 2015 Ara     

Ailede Kaynak Yönetiminde Etkili Olan Faktörler

Amaç 3

Kaynak yönetiminde etkili olan faktörleri açıklamak

Kaynak yönetiminde etkili olan faktörlere dört grup altında bakılabilmektedir:

Bilgi

Aile ekonomisinde aktivitenin yürütülmesinde en önemli faktörlerden biri bilgidir. Kaynak yönetiminde iki konuda yoğun bilgiye ihtiyaç vardır.

Bunlar;

A. Yönetilecek kaynaklar, bu kaynakların yapısı, işlevi diğer kaynakların yerine geçebilirliği; bireylerin ve ailenin ihtiyaçları, istekleri, amaçları, bunların doğru belirlenebilirliği; kaynakların yönetiminde harcamaların, masraf ve zararların minimale indirilmesi ve elde edilecek tatmin, karşılaşılan ihtiyaçların, memnuniyetin maksimuma çıkarılması için gerekli metotlar hakkında bilgi.

B. Gelir vergisi, sosyal güvenlik, hastane, ilaç vb. sağlık harcamaları, sigorta primleri, satın alınan ve evde kullanılan tüm eşyaların garantileri, dayanıklı tüketim mallarının bakım ve kullanım durumları konusunda bilgi.

Sıra Sizde

Kaynak yönetiminde hangi tür bilgiler etkili olmaktadır?

Etkinlik (Aktivite)

Aile ekonomisinde sonuca ulaşmak için kaynakların kullanımındaki aktivitelerdir. Bu aktiviteler girdi ve harcanan kaynaklar için maksimum çıktı ya da geri dönüş elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. Kullanılan kaynakların sonuçlarının tamamıyla bilinmesi hiçbir zaman mümkün olmamaktadır.

Aktivite faktörü

Aile ekonomisinde, aileler arasındaki farklılık eşya/madde sağlamaya ve kullanmaya ilişkin olmaktadır. Ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması aktivitelerinde, belli bir iş görüşü olan, ancak farklı zamanlarda üretilmiş ürünler en çok üzerinde durulması gereken konuları oluşturmaktadır. Tüketime sunulan ürünler sıklıkla değişmektedir. Birbirinin yerini alan yeni ürünler tüketim için sunuldukça aile bireylerinin memnuniyetleri ve tatmin düzeyleri de farklılaşmaktadır. Tüm tüketiciler için değişiklik pahalıdır. Düşük gelirli tüketicilerin karşılaştığı en büyük güçlük bu değişikliklere uyum çabalarıdır. Her yeni ürün eskisinden daha iyi olacağı anlamına gelmemektedir. Her yenilik gelişme değildir. Bu konudaki aktiviteler yeterli çalışma ve araştırma yapılmazsa alım gücünün boşa harcanması problemini ortaya çıkarmaktadır. Maddelerin kullanımında bireylerin memnuniyeti, tatmin esastır. Bazı değişiklikler tatmin için gerekli olabilir. Böyle durumlarda maksimum tatmin için memnuniyet verici maddelerin temini gerekebilir.

Sıra Sizde

Aile ekonomilerinde aktiviteler sonucu kaynakların girişi ve geri dönüşü açısından ne tür sonuçlarla karşılaşılabilmektedir?

Alışkanlık

Belirlenen amaçlara ulaşmak için kaynaklar seçilip işlemeye konulduğunda sonuç başarılı veya başarısız olmaktadır. Harcanan kaynaklar ile elde edilen sonuçlar kıyaslanmaktadır. Sonuç başarılı ise ilgili aktivite sıklıkla tekrarlanmaktadır. Böylece kaynağın kullanım şekli alışkanlık haline dönüşmektedir. Alışkanlık haline dönüşen aktiviteler yönetim bakımından bir kaynak olabilmektedir. Kaynakların alışkanlık edinilmiş şekilde kullanımı, aile ekonomisinde pek çok olası tüketim şekline göre en fazla tatmini sağlayabilir. Bu durumlarda pek çok kaynağın daha az kullanımı mümkündür. Bu alışkanlıklar çeşitli araçların kullanımı, yiyecek hazırlama, yatak yapma, işe gitme şekli, sofra kurma vb. aktiviteler olabilmektedir.

Bu aktiviteler bir düzene konmuş ve alışkanlıklar haline indirgenmiş ise, bazen tercih edilen farklı seçenekler zaman ve yetenek kaybına neden olmaktadır. Alışkanlık düzeyine indirgenmiş aktivitelerde bireyler daha az zihinsel faaliyet gösterirler. Bu durum bireylerin zihni yeni kararlar verme açısından daha rahat olmasını saklamaktadır. Aktiviteler basite indirgendiğinde ve standardize edildiğinde, alışkanlık faydalı olmaktadır.

Aile bireyleri öncelikle almaları gereken direkt ve alternatif ürünleri belirlemelidirler. Karar verilen ürünler alındıktan sonra bu aktivite için yeni metotlar geliştirilebilir ve ürünlerin kullanım alışkanlıkları oluşturulabilir. Tatminkâr sonuç ortaya çıktığında alışkanlık yerleşir. Tüketici ya da üretici alışkanlıklarını değiştirecek yeni ürünler çıktığında bu ürünlerin kullanımları51ile ekonomisindeki etkileri gözden geçirilmelidir. Fiyat, alışkanlığın değişmesinde önemli bir etken olmaktadır. Eğer yeni ürünün sundukları aile için önemli ise yeni ürünün kullanımı tercih edilmelidir.

Sıra Sizde

Kaynak yönetiminde alışkanlıklar nasıl etkili olmaktadırlar. Yaşamınızdaki buna uygun örnekleri bulunuz.

Yaratıcılık

Evdeki alışkanlık ya da rutin tüketim (besin, giysi vb.) dışındaki belli veya belirsiz dönemlerde de bazı tüketim aktiviteleri yapmak gerekmektedir. Bunlar evde mevsimlik bir iş, mevsimi gelince bahçenin düzenlenmesi, beklenmeyen bir harcamada aile bireylerinin birbirine yardımı, özel kutlamalar için yapılan üretim ya da tüketim aktiviteleri olabilir. Eğer uygun aktiviteler bulunursa burada bile bir alışkanlık gelişebilir.

Evde ne kadar çok kişi varsa, o kadar yardımlaşma mümkündür. Bu her bireyin kendi ilgilendiği alanda alışkanlıklar geliştirebilmesine neden olmaktadır. Aslında üretim ya da tüketimde evde alışkanlık gelişimi, özellikle bu gelişimde tüm aile bireyleri rol almışlarsa yüksek düzeyde bir organizasyon söz konusudur.

Alışkanlık ya da rutin aktiviteler tüketime yeni ürün çıktığında sekteye uğratmakta ya da kırılmaktadır. Dondurulmuş yiyecekler, otomatik yıkayıcılar, bilgisayarlar, kurutucular vb. endüstriyel ürünler bireyleri alışkanlıklardan uzaklaştırmaktadır. Bunlar aile ekonomisinde harcamayı arttırırlar. Ancak sonuca ulaşmada daha kıza zamana ihtiyaç duyarlar ve yorgunluğu azaltırlar. Aile içi üretimde, yeni ürünlerin sağladığı gerçek girdiyi (kazancı) amaçlanan sona ulaşmada kullanabilmek için insan bilgisi ve enerji gerekmektedir. Bu noktada alışkanlık kırılır. Bunları kullanıma sokmak için yeni alışkanlıklar gelişmesi söz konusudur. Yaratıcılık, problemin ve kaynakların anlaşılması ve daha sonra da kaynakların yeni ve değişik şekilde kombinasyonunda önem kazanmaktadır.

Sıra Sizde

Kaynak yönetiminde yaratıcılık hangi durumda önem kazanmaktadır?