Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 4      4 Ocak 2015 Ara     

Aile Ekonomisinin Toplum Kalkınmasındaki Önemi

Amaç 3

Aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek

Gereken eğitimi almış iyi yetişmiş sağlıklı ve mutlu insanlar nitelikli aileler oluşturmakta, nitelikli ailelerin oluşturduğu toplumlar ise kısa zamanda refaha ulaşmaktadır. İnsan ve aile ile ilgili konuların hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden toplumu etkilemektedir. Kalkınma ile kaynakların kullanımı arasında yakın ilişki vardır.

Bir hammaddenin işlenmesi, ürün haline gelmesi için büyük yatırımlar yapılmaktadır. Doğadan evimize ulaşan bir dilim ekmek için her aşamada toprağı ekme, biçme, öğütme, depolama, yoğurma, ürün haline getirme ve pazarlama vb. için milyarlık yatırımlar, yüzlerce kişinin iş gücü gerekmektedir. Çevremizde gördüğümüz her çeşit tüketim malları için ayrı yatırım ve iş gücü söz konusudur.

Ev ve kurumlarda her gün önemli ölçüde ürün tüketilmektedir. Bu üretilmiş ürünlerin yanlış veya gereğinden fazla tüketilmesi ülke ekonomisine büyük kayıplar getirmektedir. Her kaynağın çok bol olduğu Türkiye’de beklenilen hızla kalkınamamanın ana nedenlerinden biri her aşamada bireyde, ailede, kurumlarda kaynak tüketim biçimidir. Aynı konu evde kullanılan araçlar, ev döşemesi, giysilerin, yiyeceklerin vb. seçimi ailedeki diğer ihtiyaçların karşılanmasında da söz konusudur. İhtiyaçların doğru belirlenmesi, seçimin doğru yapılamaması ve kaynakları yanlış kullanma, ihtiyaçların karşılanamamasına ve yeni harcamalara neden olmaktadır. Ayrıca yanlış verilen kararların sonucu çıkan problemlerin çözümü de yeni kaynaklar gerektirmektedir.

Kaynakların doğru kullanılmaması bireylerin, ailelerin, kurumların ihtiyaçlarını karşılamaların da güçlük yaratmakta, ailelerin ve toplumun yaşam standardını olumsuz yönde etkilemektedir. Birey ve ailelerin kaynakları amaçlarına ulaşmak için doğru karar vererek yönlendirme ve kullanma yollan Aile Ekonomisi Bilim Dalı çalışmaları içinde yer almaktadır. Bir toplumun kalkınması iş veriminin artırılmasıyla mümkündür. İş verimini etkileyen birçok etmen vardır. Bu etmenlerin başında sağlık gelmektedir. Sağlık insanın bedenen, aklen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısına sahip olmasıdır. Sağlığı etkileyen en önemli faktör beslenme ve aile ilişkileridir.

Yetersiz beslenen çocuklarda ölüm oranları yüksektir. Çocukların büyüme hızı ise yavaştır. Yetersiz beslenme zeka gelişimini de etkilemektedir. Enfeksiyon hastalıklarına karşı dayanıksız olmalarında ve sakatlıklarında beslenme önemli bir etmendir. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklar yorgun ve isteksiz olmaktadırlar. Dolayısıyla dikkatleri ve öğrenme güçleri azalmaktadır. Bu da kişilik gelişmesinde olumsuz etki yaratmaktadır. Oysa toplum kalkınması ancak güçlü bir kuşak yetiştirmekle mümkündür.

Beslenme bireyin üretim hızım da etkilemektedir. Gerekli enerjiyi sağlayamadığı zaman insan verimli olamamakta ve üretim düşmektedir. Ayrıca yetersiz ve dengesiz beslenme insanın hastalıklara karşı dayanıklılığını azaltmaktadır. Bu da sağlık giderlerini artırmakta bunun yanı sıra birey hasta olduğu sürece üretime katılamamaktadır. İnsanın düşük verimle çalışması, hastalığı süresince üretime ara vermesi, geleceğin iş gücünü sağlayacak çocukların sağlıksız yetişmesi ve ölüm oranının yüksek oluşu bu insanlara yapılan yatırımların kaybıdır. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden olduğu bir kayıplar ülke ekonomisini önemli ölçüde etkilemekledir.

Kaynakların doğru kullanımında en önemli faktör eğitimdir. Kişinin kaynaklarının çok oluşu onun yaşam düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Ayrıca kaynaklar kıtlaştıkça eğitim alma zorunluğu artmaktadır. Eldeki kıt kaynaklarla istek ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak her ihtiyacın yapısını fonksiyonunu bilmeyi gerektirmektedir. Örneğin, ihtiyaçlardan biri olan bireyin beslenme ihtiyacı insan vücudunu tanıma, gereksinimi olan besin öğelerini, bu besin öğelerinin hangi besin maddelerinde bulunduğunu ve bu besin maddelerinden en az kaynak kaybı ile yararlanma durumunu bilmeyi gerektirmektedir. Aynı durum bütün ihtiyaçların karşılanmasında söz konusudur. Dokumaları oluşturan lifleri tanıma kimyasal, fiziksel özelliklerini bilme ve mefruşat ve giysi seçiminde büyük önem taşımaktadır. Vücut tiplerini bilme ve ona göre model, saç, yüz biçimi ve saç rengine göre yaka, renk akımı seçimi kaynakların doğru kullanılmasını getirmektedir. İyi bir tüketici olmak her alana ilişkin bu tür temel bilgi ve becerilerle donatılmış olmayı gerektirmektedir. Bu bilgileri kazandırmak ise ev ekonomisi veya aile ekonomisi programlarının görevdir.

Her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Temel ihtiyaçların karşılanmasının sağlanamaması ciddi ekonomik sorunları getirmekte, toplumu etkileyen sosyal sıkıntılar yaratmakta, toplum yapısını ve kalkınmasını olumsuz etkilemektedir. Birey ve ailenin mutluluğunu hazırlamasında ve başarılı bir üretici olarak iş veriminin artırılmasında kişinin yapısı, sorumluluk alabilme gücü, günlük yaşamda karşılaştığı problemleri görebilme yeteneği önemli ölçüde etkilidir.

Kişiliğin temeli, hayatın ilk altı-yedi yıllarında atılmaktadır. Bu yıllar ise aile ortamında geçmektedir. Geleceğin anne, baha, işçi, iş adamı, politikacı vb. bugün ailelerde yetişmektedir. Bu günün çocuğunun eğitiminde en önemli rolü taşıyan anne ve babaların gelecekteki sosyal politik ve ekonomik yönden toplumu ne ölçüde etkileyeceği dikkate alınırsa her bireyin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda belli bir düzeye ulaşmış olması gerekmektedir.

İnsansal kaynakların özellikle duygusal kaynakların (Bakınız, Ünite 5) geliştirilmesine çocukluk yaşlarında başlanmalıdır. Kaynakların yönetimine ilişkin motivasyon duygusal kaynakların etkisi altında olmaktadır. O nedenle iyi geliştirilmiş bireysel kaynaklar, kaynakların yeterli hale getirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Toplumun temel yapı taşı ailedir. Toplumun yapısını belirleyen unsurun aile olduğu görülmektedir. Bu nedenle aile ekonomisi eğitimi toplum kalkınmasını direkt olarak etkilemektedir.

Sıra Sizde

Aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayınız.