Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Aile Ekonomisinde Refahın Tanımı

Amaç 2

Refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirmek

Refah genellikle bireylerin sağlıklı ve sosyal yapıda başarılı olmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Bu duruma ulaşma ise fiziksel ve sosyal ihtiyaçların en az yeterlilik ve bolluk düzeyinde karşılanmasını gerektirmektedir.

Ailelerin, bireylerin yaşam kalitesi düzeyi; kişi başına GSMH göz önüne alınarak, temel insan ihtiyaçlarının karşılanma göstergeleri ile ortaya konulmaktadır. Temel insan ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda ortak bir görüş sağlanamamış olmakla birlikte, fiziksel temel insan ihtiyaçları beslenme, barınma, giyinme ve sağlıklı olma durumudur. Genel anlamda kişi başına GSMH değeri arttıkça ailelerin ihtiyaçlarını karşılama düzeyi artmakta ve yaşam standardı yükselmektedir. Çizelge 8.1 kişi başına gayri safi milli hasıla görülmektedir.”

Aile ekonomisinde refah, ancak ulusal refah ile mümkündür. Ulusal ekonomide, daha fazla mal ve hizmet üretildiği durumlarda ekonomik büyüme ortaya çıkmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesindeki iyileşmeler, bireylerin kaliteli üretim tüketimi, toplumun yaşam standardının yükselmesi ise ekonomik kalkınma kabul edilmektedir.

Refaha ulaşma da belirlenen hedef kesin ve net olarak görülmelidir. Bireylerin, filelerin ve devlet politikalarının refaha ulaşmada belirledikleri hedef ve refah standardı uyum içinde olmalı, zıtlıklar görüldüğü durumlarda refaha ulaşmada izlenecek yol yeni bir bakış açısı ile irdelenmelidir.

Sıra Sizde

Ulusal ekonomik kalkınma ile aile ekonomisinde refah ilişkisini açıklayınız..

Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla (cari fiyatlarla)

Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla