Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Aile Ekonomisinde Refahı Sağlama Kriterleri

Amaç 3

Refah sağlamada kriterlerin, genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uygulanması olduğunu yazabilmek

Aile ekonomisinde refah, ulusal ekonomilere paralel gelişmektedir. Bir ulusun ya da ailenin refaha ulaşmasını sağlamak için aşağıda verilen dört kriterin genel ve özel hedeflerinin iyi belirlenmesi, planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Genel Amaçların Belirlenmesi

Amaçlar konusunda bir ulus ya da bir aile topluluğunun üyeleri fikir birliğine ulaşmalı ve aynı doğrultular üzerinde hareket etmelidir. Hareketin nasıl daha iyi olacağı konusunda uzlaşmak güçtür. Bütün bireyler ulusal refah fikri çevresinde toplanabilirler. Ulusların refaha ulaşma hareketi için ise birçok alternatif olabilmektedir. Ulusun sosyal, kültürel ve ekonomik amaçları geniş bir şekilde çeşitlilik göstermektedir. Para ekonomisinin etkin olduğu bir toplumda ailelerin sosyal aktivitelere katılması ve aile bireylerinin eğitilmesi yeterli bir gelirle mümkün olmaktadır.

Aileyi geliştirme, refaha ulaştırma, genel amacı olan bir toplumda alt amaçlar şunlar olabilmektedir:
• Nüfus planlaması,
• Bireylerin iş hayatına katılması, istihdamın ve sosyal güvenlik düzeyinin belirlenmesi,
• Aile bütünlüğünün korunması,
• Ailenin fonksiyonlarını paylaşan kuruluşların (kreş, güçsüzler evi, yetiştirme yurtlan vb. …) geliştirilmesi.

Aile refahını arttırmak için belirlenen ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlara ulaşma hareketi genelde karmaşık ve birbiri ile iç içe olmaktadır. Bu amaçlara ilişkin aileyi güçlendirici politikalar üç grupta toplanabilmektedir.

Aileyi güçlendirici politikalar

Sıra Sizde

Aileyi refaha ulaştırmak için aileyi güçlendirici ulusal politikalar neler olabilir?

Eğitimin Uygun Hale Getirilmesi

Eğitim tüm bireyler ve özellikle çocuklar için uygun hale getirilmelidir. Eğitim programlan bireylerde;
• Ailenin bütünlüğünü koruma ve ortak kültür değerleri aktarma,
• Alınan teorik bilgileri günlük yaşama uygulama,
• Üretim-tüketim faaliyetlerinin önemini kavrayarak küçük yaşlarda aile ve ulusal refaha katılımda bulunma,
• Eşyanın kullanılması ve korunmasına ilişkin doğru bilgiler edinme ve uygulama,
• İçinde bulunduğu toplum için en uygun eğitimin ne olduğunu görebilme,
• Değişen ekonomik, teknolojik, evrensel ve ulusal olaylara uyum yeteneğini geliştirme, eğilimi sağlanmalıdır.

Sıra Sizde

Eğitim programlan bireylerin hangi konularda gelişmesini amaçlamalıdır?

Mal ve Hizmetlerin Sağlanması

Bireylerin kabul edilebilir asgari düzeydeki mal ve hizmet ihtiyaçları üretilmeli ve bireye ulaştırılmalıdır. Bütün bireylerin beslenme, barınma, giyinme, sağlık ve eğitime ilişkin ihtiyaçları en azından minimum düzeyinde sağlanmalıdır. Üretilen mal ve hizmetlerin optimum gelişmesi imkânı yaratılmalı, bireylerin tüketimine sunulmalıdır.

Bireylerin ve yönetimin refahı için önemli olan caddeler, anayollar, tesisler vb. yaşamı kolaylaştıracak biçimde hizmete açılmalıdır. Yiyecek, giyecek, ilaç vb. ürünlerin içerik, üretim aşaması vb. kontrolleri yapılmalı, bireysel ve toplumsal sağlık korunmalıdır.

Dayanıklı tüketim mallarının, konut, oto, mobilya vb. üretimlerinin belli bir standarda uygun olmasına dikkat edilmelidir. Böylece refahı doğaldan etkileyen önemli kazalar, can ve kaymak kaybı önlenmelidir.

Sıra Sizde

Devlet refahı doğrudan etkileyen hangi mal ve hizmetlerin üretimini sağlamalıdır?

Kuralların Uygulanması

Yasalar ilişkilerde düzeni sağlamak için düzenlenmiştir. Kurallar ise iyi, doğru, arzulanan, mantıklı değerler, bireyler arasındaki saygı vb. sosyal ihtiyaçların karşılanma çabasından ortaya çıkmaktadır. Aile ekonomisinde ve toplumsal ilişkilerde güvenli, mantıklı, seçilmiş, işleyen kurallar bireyler üzerinde memnuniyet yaratmaktadır.