Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

11. Ailede Üretim ve Tüketim Açısından Para Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – paranın tanımını yapabilmek ve günlük yaşamdaki fonksiyonlarını sıralayabilmek, – paranın ortaya çıkışını ve gelişimini açıklayabilmek, – tarihsel süreç içerisinde para sistemlerinin gelişimini açıklayabilmek, – para hacminin ne olduğunu ve bir ülkenin ödeme araçlarının nelerden oluştuğunu açıklayabilmek, – bir ekonomide para talebinin önemini ve nelere bağlı olduğunu açıklayabilmek, – para […]

Para Arzı Google

Para arzını tanımlayabilmek Bir ülkedeki mevcut her türlü paranın miktarına para arzı denir. Buna göre bir ülkenin para stoku ya da tedavül hacmi o ülkenin para arzını oluşturur. Para arzının ve bu arzdaki değişmelerin bilinmesi bir ülkenin ekonomisinin yönetimi bakımından son derece önemli, ancak o oranda zordur. Çünkü para ile para olmayan şeyler arasındaki sınırı […]

Para Hacmi Google

Para hacminin ne olduğunu ve bir ülkenin ödeme araçlarının nelerden oluştuğunu açıklayabilmek Bir ülkede tedavül eden ödeme araçlarının tamamı o ülkenin para hacmini oluşturur. O ülkenin toplam para hacmi belirli bir zamanki faaliyetlerini finanse eder. Para hacmi kişilerin, özel işletmelerin ve kamu idarelerinin toplam ödeme araçlarını içerir. Bir ülkenin ödeme araçları: 1. Esas paradan 2. […]

Para Politikası Google

Para politikasının etkilerini açıklayabilmek Günümüzde para ekonomik faaliyetleri yönlendiren unsurların en önemlilerinden bir tanesidir. Para miktarındaki değişmeler fiyatlar, gelir, üretim ve faiz oranları üzerinde etkili olur. Bu nedenle para miktarı ile oynayarak söz konusu ekonomik büyüklükler üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Para miktarı üzerinde istenerek yapılacak oynamaların tamamı para politikası kavramı ile açıklanır. Para […]

Para Sistemleri Google

Tarihsel süreç içerisinde para sistemlerinin gelişimini açıklayabilmek İlk paranın ne zaman nerede ve nasıl ortaya çıktığın da ilişkin elimizde kesin kanıt bulunmamaktadır. Ancak ilk paralar ile bugünkü paralar arasında nitelik ve fonksiyon bakımlarından büyük farkların bulunduğu bir gerçektir. Paranın tarihsel süreç içerisinde gelişmesinin rasyonel bir yol izlediği genel kabul görmektedir. Buna göre paranın tarihsel süreç […]

Para Talebi Google

Bir ekonomide para talebinin önemini ve nelere bağlı olduğunu açıklayabilmek Paranın başlıca fonksiyonlarını bir önceki bölümde belirtmiştik. Öte yandan para bir değişim aracı olarak, herkes tarafından kabul edildiği için elde tutulmaktadır. Yine para, değerini yapıldığı madenden değil, halk arasındaki bir güvenden almaktadır. Söz konusu bu özellikleri nedeni ile para bugün ile gelecek arasında bir bağdır. […]

Paranın Aile Ekonomisindeki Rolü Google

Paranın aile ekonomisindeki rollerini sıralayabilmek Sanayileşme ile birlikte aile yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Artık aileler tarım toplumundaki aileler gibi her şeyini kendisi üreten, kendi kendine yeten aileler değil, buna karşılık çalışabilir tüm işgücünü dışarıya sanayinin hizmetine veren emeğinin karşılığında bir ücret elde eden ve elde ettiği ücret ile de yaşamını devam ettirecek her türlü […]

Paranın Değerinde Meydana Gelen Değişmeler Google

Paranın değerinde meydana gelen değişmeleri ve bunun aile ekonomisine etkilerini saptayabilmek Bilindiği gibi herhangi bir malın değeri para ile ifade edilmektedir. Malların fiyatları karşılaştırılarak bu malların değerleri hakkında yargılara varılır. Örneğin bir gram altınla bir gram bakırın fiyatları karşılaştırılarak altının daha değerli olduğu sonucuna varılır. Yani para dünya üzerinde bulunan her türlü mal ve hizmetin […]

Paranın Doğuşu Ve Gelişimi Google

Paranın ortaya çıkışını ve gelişimini açıklayabilmek İnsanların mal değiş tokuşunda ne zaman parayı kullanmaya başladıkları kesin olarak bilinmemektedir. Paranın kullanımını en ilkel toplumlara ve çok eski tarihlere kadar götürenler bulunmaktadır. Bu durum gerçek olsa bile bütün toplumların aynı nesneyi para olarak kullanmadıkları açıktır. Tarihin en eski çağlarında, tuz, tütün, çay, deniz hayvanları kabukları gibi nesneler […]

Paranın Tanımı Ve Fonksiyonu Google

Paranın tanımını yapabilmek ve günlük yaşamdaki fonksiyonlarını sıralayabilmek. Paranın birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların her biri parayı değişik bir açıdan ele almaktadırlar. Bu durum ekonomistlerin paraya bakış açılarının değişik olmasından kaynaklanmaktadır. Sözgelimi tarihte merkantilistler paraya çok büyük önem vermişlerdir. Buna karşılık klasik ekonomistler parayı önemsiz saymışlardır. Bu durum doğal olarak paranın tanımına da yansımıştır. Bazı […]