Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

05. Aile Kaynakları Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – ailenin elinde bulunan kaynak türlerini açıklayabilmek, – ailenin fiziksel kaynaklarını ve aralarındaki farklılığı örnek vererek açıklaya bilmek, – ailenin insansal kaynaklarını tanımlamak ve irdeleyebilmek, – insansal kaynakların geliştirilmesinin, verimliliğin artırılmasının önemini açıklayabilmek, – ailenin yaşam dönemlerinin ekonomik boyutunun farkını açıklayabilmek, – ailenin kaynaklarını kullandığı ekonomik faaliyet alanlarını sıralayabilmek için gerekli […]

06. Aile Kaynaklarının Yönetimi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yönetimi – kaynak yönetimini tanımlayabilmek, – aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek, – kaynak yönetiminde etkili olan faktörleri açıklayabilmek, – kaynak yönetimi süreçlerini ve süreç aşamalarında birbirleri ile etkileşimini açıklayabilmek, – ülkemizde var olan aile yapılarını ve ailede kaynak yönetim modelleri oluşmasındaki etkisini açıklayabilmek için […]

07. Aile Ekonomisinde Karar Verme Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek, – karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek, – karar vermeyi etkileyen faktörleri tanımlamak ve etkilerini açıklayabilmek, – karar verme sürecinin aşamalarını sıralamak ve her aşamanın önemini açıklayabilmek, – ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek için gerekli bilgilere […]

08. Aile ve Sosyal Refah Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – yaşam standardı ve yaşam düzeni arasındaki farkın ne olduğunu ayırt edebilmek, – refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirebilmek, – refah sağlamada kriterlerin genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uyulması olduğunu yazabilmek, – refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek, – refaha […]

Aile Ekonomisinde Güvenlik Google

Refaha ulaşmada güvenin önemli bir unsur olduğunu ve güvenli koşullan sağlamanın gerektiği üç alanın doğal çevre, sosyal beklentiler ve ekonomik birikimler olduğunu açıklayabilmek Yoksulluk; muhtaçlık, mahrumiyet düzeyinde ise bu durum parasızlıktan çok parayı elde edecek psikolojik, mesleki, fiziki veya sosyal imkânlardan mahrumiyetten kaynaklanmaktadır. Çeşitli düzeylerdeki yoksullukta, güvensizlik de bulunmaktadır. Aile ekonomisinde önce yeterliliğe sonra da […]

Aile Ekonomisinde Refaha Yaklaşımlar Google

Refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek Bir ulusun refaha katılımında bulunan mal ve hizmetlerin temini refaha ekonomik yaklaşımla ilişkilidir. Aile ekonomisinde beş ekonomik unsur refaha yaklaşımda rol oynamaktadır. 1. Kaynaklar; Aile ekonomisinde belirlenen hedeflere ulaşmada bazı kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar enerji, yetenek gibi insani, gelir, sermaye, toprak gibi insani olmaysan, okul, park, yol gibi farklı […]

Aile Ekonomisinde Refahı Sağlama Kriterleri Google

Refah sağlamada kriterlerin, genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uygulanması olduğunu yazabilmek Aile ekonomisinde refah, ulusal ekonomilere paralel gelişmektedir. Bir ulusun ya da ailenin refaha ulaşmasını sağlamak için aşağıda verilen dört kriterin genel ve özel hedeflerinin iyi belirlenmesi, planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Genel Amaçların Belirlenmesi Amaçlar konusunda bir […]

Aile Ekonomisinde Refahın Tanımı Google

Refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirmek Refah genellikle bireylerin sağlıklı ve sosyal yapıda başarılı olmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Bu duruma ulaşma ise fiziksel ve sosyal ihtiyaçların en az yeterlilik ve bolluk düzeyinde karşılanmasını gerektirmektedir. Ailelerin, bireylerin yaşam kalitesi düzeyi; kişi başına GSMH göz önüne alınarak, temel insan ihtiyaçlarının karşılanma göstergeleri ile ortaya konulmaktadır. […]

Ailede Gelir, Tüketim, Birikim Google

Türkiye’de gelir türlerinin dağılımını, tüketim durumlarını ve birikim durumunu açıklayabilmek Aile ekonomisinde bireylerin bir üretim faktörü olarak emeğin karşılığı elde ettikleri gelirleri yanı sıra daha önce tasarruf edilmiş servetleri ve bu servetlerden elde edilen gelirler ailenin satın alma gücünü ve refah seviyesini belirleyen en önemli unsur olmaktadır. Dayanıklı tüketim malları ve ihtiyaçların karşılanmasında üretimde etkili […]

Ailede Kaynak Yönetim İlkeleri Google

Aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek İhtiyaç ve isteklerin karşılanmasında yani amaçlara ulaşmada kullanılan değerlere kaynak denir. Aile ekonomisinde kaynak yönetimi söz konusudur. Aile bireylerinin iş gücü karşılığı elde ettikleri kazanç, ücretler, faizler, kâr hisseleri, mal varlığı ve buradan gelen kira, emekli gelirleri vb. ailenin kaynaklarıdır. İnsansal kapital olarak kabul edilen […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >