Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

03. Bankaların Faaliyetleri, Denetimleri ve Sona Ermeleri Google

Bir bankanın gerekli izinleri aldıktan sonra kurulup faaliyete geçmesi ile kastedilen, onun uğraş alanı olan bankacılık sektöründe üçüncü kişiler ile bankacılık işlemleri yapmak üzere ilişkiler kurmasıdır. Bu ilişkilerin konusu genelde mevduat toplama ve kredi kullandırmadır. Gerçekten banka mevduat toplama yolu ile oluşturduğu kaynağı, kredi verme şeklinde ekonomik yaşama intikal ettirmektedir. Ne var ki, mevduat toplama […]

04. Sigorta Kavramı Google

Sigorta müessesesi, ekonomik ve sosyal yaşamın temel, vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sigortanın gerek mikro, gerek makro düzeyde sağlamış olduğu faydalar, sigortacılık sektörünün, bir ülke ekonomisinin gelişiminde lokomotif rol üstlenmesine neden olmaktadır. Bir ülkede sigortacılık ne kadar yaygın ve üretken ise, o ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesi de o kadar yüksektir. Sigortanın en önemli işlevi, kişilere ve […]

05. Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (Sözleşmesi) Google

Sigorta kavramı toplumun sosyal yapısının gelişmesiyle dünyada ilk olarak XIV. yüzyılda İtalya’da, Türkiye’de ise XIX. yüzyıl sonlarında denizcilik alanında ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise sigorta kavramı büyük bir önem kazanmış ve yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizdeki sigorta hukukuyla ilgili gelişme ve düzenlemelerin ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt […]

06. Sigorta Akdi (Sözleşmesi) Google

Sigortanın önemi, tarihsel gelişimi ve sigorta akdinin unsurları ve kuruluşu daha önceki ünitelerde açıklanmıştı. Karşılıklı akit niteliğinde olan sigorta akdinin taraflar açısından birtakım hükümleri vardır. Gerçekten de sigorta akdi taraflara birtakım borç ve yükümlülükler yüklemekte ve taraflara birtakım haklar sağlamaktadır. Sigorta akdinin bu hükümlerinin ve de akdin sona ermesinin de sigortanın sosyal hayattaki önemi göz […]

Bankalarda Devir, Birleşme, Bölünme ve Tasfiye Google

Bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyesi nasıl gerçekleşmektedir? Bank. Kan. m. 18 bir bankanın diğer bir banka ile birleşmesinin yahut tüm malvarlığı ile bir başka bankaya devredilmesinin yahut bölünmesinin Kurulun iznine tabi olduğunu öngörmektedir. Kurulun devir, birleşme veya bölünmeye, bunun ilgililerinin menfaatine aykırı düşmeyeceği sonucuna vararak izin vermesi halinde, izin tarihinden itibaren üç ay içinde […]

Bankalarda Dış Denetim Google

Bankaların dış denetimi nasıl gerçekleşmektedir? Genel Olarak Bankalar, kamu güvenini haiz kuruluşlar olup, ülke ekonomisi açısından bu güveni kesintisiz sürdürmek durumundadırlar. Bu olgudan hareketle, bankalar üzerinde kamusal bir denetim ve gözetim sistemi geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu sistem bir yandan mevduat sahipleri için güvenilir bir ortam yaratarak tasarrufu özendirmek, öte yandan da kredi mekanizmasının ülke ekonomisi yararına […]

Bankanın Emtia ve Taşınmazları İle İlgili İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar Google

Ticaret Yapma ve Ortaklığa Katılma Yasağı Bankacılık Kanunu ilk önce bankaların ticaret amacıyla taşınmaz ve emtia alım satımı yapamayacaklarını, yalnızca taşınmaz ticareti yapan ortaklıklara katılamayacaklarını hükme bağlamaktadır (m. 57/1). Bu yasağın getirilmesindeki temel düşünce bankaların topladıkları fonları duran varlıklara yatırmalarını, dolayısıyla likiditelerini tehlikeye sokmalarını önlemektir. Bu amaçla öngörülen yasağın gene Bankacılık Kanunu tarafından getirilmiş iki […]

Bankanın Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlamalar Google

Bankacılık Kanununa göre, bankaların kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışında bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde on beşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi özkaynaklarının yüzde altmışını geçemeyecektir (m. 56). Görüldüğü üzere hüküm birbirinden farklı ve birbiri ile bağlantılı iki soruya cevap vermektedir. İlk önce bir bankanın toptan ne kadar ortaklık payı edinebileceği, sonra […]

Kredi Google

Kredi nedir, kredi sınırları ve risk grupları Bankacılık Kanununda nasıl belirlenmiştir? Bankacılık Kanununa Göre Kredi Kavramı Ekonomik açıdan kredi, bir kişiye sağlanan satın alma gücüdür. Gerçekten birbirinden farklı işlemlerin, kredi adı altında toplanmalarının temel nedeni, bu işlemlerin hepsinde karşı tarafa bir satın alma gücünün sağlanmış olmasının, ortak bir öğe olarak karşımıza çıkmasıdır. Böylece, bir kimseye […]

Mevduat Google

Mevduatın hukuki niteliği ve türleri nelerdir? Mevduat Kavramı ve Hukuki Niteliği Tanım Bankacılık Kanunu m. 3’te mevduat kavramının tanımını vermektedir. Anılan hükme göre, mevduat, yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paradır. Öte yandan […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >