Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. İstatistikte Temel Kavramlar Google

Çalışırken – Tüm kavramlar dikkatle gözden geçirilmeli, – Kavramlar arası ilişkilere dikkat edilmelidir. Amaçlar – İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. – Veri derleme kavramını açıklayabilecek ve veri derleme türlerini sınıflandırabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Birim, Değişken ve İstatistik Kütlesi (Ana Kütle)  İstatistikte Veri Derleme  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş İstatistik sözcüğü farklı yaklaşımlara göre değişik anlamlar taşır. […]

01. Vize Soruları Cevap Anahtarı (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) 2011-2012 eğitim yılında yaptığı ara sınavlarının (vize) cevap anahtarına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

02. Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler Google

Bankacılık sektöründe, mevduat bankaları açısından, faaliyetlerin sürdürüldüğü finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak için etkin bir şekilde çalışan kredi sistemi kurmak ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amaçlarının gerçekleştirilebilmesinin büyük ölçüde düzenli çalışan, güvenilir ve itibarlı bir bankacılık sistemi kurmakla mümkün olduğu açıktır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi, çağdaş teknolojik donanıma sahip olunmasına bağlı olduğu […]

02. İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları) Google

Çalışırken – Ünite dikkatle gözden geçirilmeli, – Örnekler dikkatle incelenmelidir. Amaçlar – Gözlem değerlerinden hareketle istatistik serileri oluşturabileceksiniz. – İstatistik serilerinin grafiklerini çizebileceksiniz. İçindekiler – Giriş  İstatistik Seri Türleri  İstatistik Serilerin Grafikle Gösterilmesi  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş Derleme sonucunda elde edilen veriler, bir veri yığını oluşturur. Böyle bir yığından belirlenen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan […]

02. Kitapçık Kodları (2012) Google

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına ait cevaplara ulaşmak için öncelikle kitapçık kodlarına ulaşmanız gereklidir. Bu sayfadaki kitapçık kodlarının altındaki derslere ait kodlardan faydalanarak cevap anahtarından ilgili dersin cevaplarına ulaşabilirsiniz. Bol doğrulu az yanlışlı sınavlar dileriz.

02. Sağlıklı Çocuğun Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – sağlıklı çocuğun değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin belli başlı kavramları bilecek, – çocukluk dönemi basamaklarını bilecek, – çocukluk dönemi basamaklarının birbiri ile olan ilişkilerini kavrayabilecek, – çocuğun izlenmesinin önemini kavrayabilecek, – vücut ağırlıklarının değişmesini belli ölçütlerle karşılaştırmanın gerekliliğini kavrayabilecek, – hastalıklardan korunma yöntemlerini bilecek, – sağlıklı bir toplum oluşturmada hastalıklardan […]

03. Bankaların Faaliyetleri, Denetimleri ve Sona Ermeleri Google

Bir bankanın gerekli izinleri aldıktan sonra kurulup faaliyete geçmesi ile kastedilen, onun uğraş alanı olan bankacılık sektöründe üçüncü kişiler ile bankacılık işlemleri yapmak üzere ilişkiler kurmasıdır. Bu ilişkilerin konusu genelde mevduat toplama ve kredi kullandırmadır. Gerçekten banka mevduat toplama yolu ile oluşturduğu kaynağı, kredi verme şeklinde ekonomik yaşama intikal ettirmektedir. Ne var ki, mevduat toplama […]

03. Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – çocuklarda sık görülen hastalıkların neler olduğunu bilecek, – çocuklarda sık görülen hastalıkların özelliklerini tanıyabilecek, – çocuklarda sık görülen hastalıkların belirtilerini gösteren çocuklara hangi işlemlerin yapılacağını bilecek, – anne ve babaların hastalık belirtilerini neden dikkate almaları gerektiğinin bilincine varacak, – korumanın, tedavi etmekten her zaman daha iyi bir yol olduğunu […]

03. Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri Google

Çalışırken: – Önceki ünitelerde verilen kavramları yeniden gözden geçirmeli, – Verilen örnekleri dikkatle incelemelidir. Amaçlar: – Merkezi eğilim ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerinin ortalamalarını hesaplayabileceksiniz. – Değişkenlik ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerine ilişkin değişkenlik ölçülerini hesaplayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar)  İstatistiki Değişkenlik Ölçüleri  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş Merkezi eğilim […]

04. Çocuklarda Sık Görülen Kazalar ve İlkyardım Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – çocuklarda sık görülen kazaların neler olduğunu bilecek, – kazalarda ilkyardımın önemini kavrayabilecek, – her bir kazada alınması gereken önlemlerin farklı olabileceğini düşünebilecek, – kazalar ile istismarı birbirinden ayırabilecek, – kaza sonrası yanlış olabilecek tedavi yöntemlerini bilecek, – doktor önerisi dışındaki tedavi yöntemlerine ilgi göstermeyecek, – kaza olmadan önce önlem […]