Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Dil Google

İnsanlar; duygularını, düşüncelerini, isteklerini, kararlarını birbirlerine anlatmak için dil adını verdiğimiz doğal bir araca başvururlar. Bugün iletişimin vazgeçilmezleri arasında ilk sırayı alan tek araç dildir. İnsanlar, düşünceyi bir süzgeçten geçirerek yerine ve zamanına göre ifade etme gücü sağlayan dilleri aracılığıyla anlaşırlar. Bu üniteyi tamamladığımızda dil ve dillerle ilgili bilgiler edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – […]

01. Vergi ve Temel Kavramlar Google

Bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergiler, ülke içersinde faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren bunun yanında da ülkenin kamu harcamalarının finansmanında bir araç olarak kullanılan bir tür gelirdir. Bir ülkede alınan vergiler, kişilerin ve kurumların harcanabilir gelirlerini etkilediği için vergilerin bu unsurlar üzerindeki etkilerinin de bilinmesi gerekir. Bu nedenlerden dolayı […]

02. Türk Dili Google

Türkçe, konuşan insan sayısı bakımından dünyanın beşinci büyük dilidir. Türkçe tarihte ve günümüzde Doğu’da Pasifik Okyanusu’ndan Batı’da Baltık Denizi kıyılarına, Kuzey’de Kuzey Buz Denizi’nden, Güney’de Basra Körfezi kıyılarına kadar uzanan coğrafi alanda konuşulmuş ve konuşulmaya devam etmektedir. Bu üniteyi tamamladığımızda dilimizle ilgili bilgiler edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – Türkçe tarihte ve günümüzde diğer diller […]

02. Vergi Mükelleflerinin Ödevleri ve Beyannameler Google

Vergiler bilindiği gibi bir devletin en önemli gelir kaynakları içersinde yer alır. Bu nedenle vergilerin, bir ülkede en etkin bir şekilde mükellef için en uygun şartlarda ve ölçülerde alınması gerekir. Bunun yanında da vergi mükelleflerinin vergiler karşısındaki sorumluluklarını da bilmeleri gerekir. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, mükelleflerin çeşitli vergiler açısından genel ödevlerini, vergi sınıflamalarını, vergi mükelleflerinin […]

03. Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigorta Kolları Google

İnsanların geleceklerine güvenceyle bakma ihtiyacından doğan sosyal güvenlik; belirtilen amacına ulaşmak için çeşitli araçlardan yararlanmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de sosyal güvenliğin sağlanmasında temel araç sosyal sigortalardır. Sosyal sigortalar, tarafların zorunlu katılımına dayalı, devletçe düzenlenen, primlerle finanse edilen bir sistemi ifade eder. Ülkemizde sosyal sigorta yöntemiyle faaliyet gösteren üç temel kuruluş bulunmaktadır. Bunlar; […]

04. Sosyal Sigortalarda Belgeler ve Yaptırımlar Google

Devlet, kurmuş olduğu sosyal güvenlik kurumlarının kapsamına aldığı kesimlerle sürekli irtibat halinde olmak, onlardan gelen bilgileri düzenli şekilde kaydederek, gerektiği zamanlarda sosyal güvenlik işlemlerini yapmak zorundadır. Sosyal Sigortalar Kurumu devlete Anayasa ile verilen sosyal güvenliği sağlama görevini işçiler bakımından yerine getirmekte; ancak, iş ilişkilerinin doğası gereği işverenlerle de yakın ilişki içinde bulunmaktadır. Kurumun sosyal güvenliği […]

05. Bankalar İle İlişkiler Google

Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan bankacılığın, ilk insan toplulukları arasında, yiyecek ve araçlar üzerinden borç alma ve borç verme şeklinde yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda diğer bir gerçek de, mübadele aracı olarak paranın kullanılmaya başlanması ve özellikle günümüzde teknolojik gelişmenin etkisiyle bankacılığın, ilk evrelerine göre büyük bir aşama geçirerek, günlük yaşamımız içinde ayrılmaz yerini almış […]

06. Ticaret-Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler Google

Ticaret ve Sanayi Odaları, 5590 sayılı Kuruluş Kanunu ve bununla ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, mesleki ahlâk ve dayanışmayı korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun bir şekilde gelişmesini ve oda amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere uyulması zorunlu mesleki kararlar alırlar. İşletmeler, uyulması zorunlu bu mesleki kararlar hakkında bilgi sahibi oldukları takdirde, bir taraftan bir takım cezai […]

07. Basit Faiz ve İskonto Hesaplamaları Google

Kişi ve kurumların kimi zaman paraya ihtiyaçları olurken; kimi zaman da ihtiyaçları üzerinde paraları olur. Paraya ihtiyaç olduğunda bunun nasıl, nereden karşılanabileceği; tasarruf söz konusu olduğunda ise bunun nasıl değerlendirilebileceği sorunuyla karşılaşılır. Fon açığı olanlarla fon fazlalığı olanlar, bankalar gibi aracı kurumların aracılığı ile kolaylıkla karşılaşabilirler. Aracı kurumlar olmaksızın fon arzıyla talebinin karşılaşması zordur; büyük […]

08. Bileşik Faiz, Bileşik İskonto ve Anüite (Taksit) Hesaplamaları Google

Bir önceki ünitede anlatıldığı üzere, basit faiz hesaplama yöntemi daha çok kısa vadeli finansal işlemlerde kullanılırken, bileşik faiz hesaplamaları uzun vadeli finansal işlemlerde kullanılmaktadır. Artık günümüzde paranın artan önemi ve yükselen faiz oranları nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz uygulaması yaygınlık kazanmıştır. Bu Ünitede bileşik faizle ilgili hesaplamalara ve bileşik faizle ilgili uygulamalara yer […]