Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Büro Nedir? Google

Bürolar genel olarak danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü işyerleri ya da bir işletmenin idari işlerinin yürütüldüğü yerler olarak tanımlanır. Ancak bu tanımlarda büro, yapılan işlerle ya da işlerin yapıldığı mekânla sınırlandırılmış olmaktadır. Oysaki büro işleri bir işletmenin sadece sınırlandırılmış bir mekânında değil, tüm alanlarına yayılmış bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca ağırlıklı olarak kayıt tutma ve […]

01. Halkla İlişkiler Planlaması Google

Masrafların ve rekabetin arttığı, kaynakların azaldığı bir çağda, diğer örgütsel çabalar gibi halkla ilişkiler de hayatta kalabilmek için rekabet etmek durumunda. Halkla ilişkiler çalışmaları açık stratejilere ve hedeflere dayanır. Bu strateji ve hedefler, kendi bütçeleri, süreleri ve kaynakları olan taktiklere ayrılır. Herhangi bir halkla ilişkiler programını uygulamadan önce ne yapılacağının, hangi sırayla yapılacağının ve kurumun […]

02. Halkla İlişkilerde Problem Tanımlama ve Durum Analizi Google

Bir halkla ilişkiler faaliyetinin çoğu zaman sadece uygulama kısmının görülmesi, diğer aşamalarının göze çarpmaması halkla ilişkiler uygulamalarının gerektiği gibi değerlendirilmemesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir kampanyanın başarısını değerlendirirken dikkate alınan en önemli hususlardan biri ortaya konan problemin çözülüp çözülmediğidir. Eğer problem ortaya doğru bir şekilde konursa, kurum ya da kuruluşun elde edeceği çıktılar en üst düzeyde […]

02. Yönetim ve Büro Yönetimi Google

Sosyal ve ekonomik yaşantımızın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan yönetim; başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığıyla iş başarma ve birlikte ortak amaçlara ulaşma sürecidir. Bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etme işlevleri yerine getirilir. İyi bir yönetimin amacı insan, para, zaman, makine, malzeme ve yer gibi eldeki kıt kaynakları en etkili ve verimli […]

03. Büronun Örgüt Yapısının Kurulması Google

Örgütleme, saptanan amaçlara ulaşmak için insan kaynaklarının, fiziksel unsurların ve bunların işlevlerinin uyumlu biçimde bir araya getirilmesi sürecidir. Bu süreç sonucunda, planlı bir şekilde oluşturulmuş, sistemli bir şekilde faaliyet gösteren örgüt yapısı kurulmuş olur. Örgüt şeması ve örgüt el kitaplarıyla ortaya konan bu yapı, başlıca işleri, görevleri, sorumlulukları, işlerin nasıl bölündüğünü, oluşturulan birimleri ve bölümleri, […]

03. Halkla İlişkilerde Hedefler Google

Bir fikrin, bir ürünün, bir hizmetin veya tüm bir şirketin formasyon değişimindeki yaratıcı dönüşüm, geleceği önemli bir şekilde etkileyebilir. Geleceğin kesin ayrıntılarını tahmin edemesek de cesaretimiz, kendimizi bu işe adamamız ve ne istediğimizi ortaya koyan hedefler bize yardımcı olur. Hedef belirlemek, önce karşımızdaki kişi ya da kurumların ne istediklerini iyi anlamak, daha sonra yapabilirliklerimizin farkına […]

04. Bürolarda Personelin İşe Alınması ve Eğitilmesi Google

Günümüz büroları yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur, sahip oldukları insan kaynaklardır. Bu nedenle büro yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak istemektedirler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için, insan kaynakları […]

04. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Google

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir. Amaçları iyi belirlenmiş iletişim çalışmalarının ulaştırılacağı kitlenin doğru yöntemlerle belirlenmesi hedeflenen iletişimin etkinliğini artıracaktır. Birçok iletişim kampanyasının hedef kitle belirleme yöntemleri ile yapılmaması nedeniyle önemli iletişim kayıpları gerçekleşmektedir. Profili ve kişisel özellikleri, sosyal yapısı, satın alma davranışları iyi belirlenmiş bir hedef kitleyi anlamak […]

05. Büro İç Çevresinin Örgütlenmesi Google

Büro iç çevresi kavramı oldukça geniştir. Bu kavram içinde büro binasıyla ilgili kararların verilmesinin yanı sıra büro içinde yerleştirilecek alanların belirlenmesi, yerleştirilmesi ve gerekli fiziksel koşulların düzenlenmesi yer alır. Ayrıca makineler ve diğer donanımların seçilmesi, satın alınması, insan-makine ve makine-makine uyumunu sağlayacak şekilde yerleştirilmesi ve kullanıma sunulması da gerekir. Bütün bunlar insanlar için tasarlanıp uygulanmazsa, […]

05. Halkla İlişkilerde Etkinlik Stratejileri Google

Halkla ilişkilerde etkinlik kavramı, kuruluşların genel iletişim stratejisi çerçevesinde planlanan çalışmaların uygulanma sürecinden oluşur. Etkinlikler, kuruluşların hedef kitlesi ve kamuoyuyla buluşma noktasıdır. Bu nedenledir ki, kuruluşun itibarında önemli bir etkendir ve çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İletişim stratejilerinde etkinliğin önemi nedir? – Etkinlik yönetimi nedir? – Etkinliğin kuruluşlar […]