Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Açık Hava/Sergileme Google

Reklam mesajlarının hedeflenen kitlelere doğrudan ulaştırılma olanağı sağlayan reklam araçlarından biri de açık hava reklamlarıdır. Açık hava reklamcılığı, bedeli ödenerek kiralanan yerlerde sergilenen billboardlar ile bedelsiz olarak çeşitli mekânlara dağıtılan afişleri içerir. Billboard, afiş ve poster, vb. araçlardan oluşan açık hava reklamcılığı birçok reklam kampanyasında sıklıkla kullanılmaktadır. Açık hava reklamcılığın kimi özellikleri ve işlevleri şu […]

Anüite Google

Anüitelerde; ödemelerin ve ödeme aralıklarının eşit olması yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Kira ödemeleri, tahvil faizleri, eşit taksitlerle geri ödenecek krediler gibi ödemeler anüitelere örnek olarak verilebilir. Anüiteler, ödemelerin başlama noktasına göre, devre başı ve devre sonu olarak gruplandırılır. Bazı anüitelerde periyodik ödemeler devrenin başında yapılırken kira ödemeleri gibi bazı ödemelerde devre sonunda kredi […]

Araştırma Etiği (Ahlakı) Google

Sosyolojik araştırmalarda uygun bir araştırma metodolojisi kadar önemli bir diğer konu da etik ile ilgili davranış ve kurallardır. Sosyologlarda tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi istedikleri her türlü araştırmayı istedikleri biçimde yapamazlar. Her araştırmada araştırıcının etik açısından uyması gerekli bazı kural ve kaideler vardır. Her araştırmacı profesyonel bir kişi olarak bazı etik standartlara bilim ve ahlak […]

Araştırma Sürecindeki Basamaklar Google

Bu bölümde genel araştırma süreci üzerinde durulacaktır. Unutulmaması gereken nokta genel araştırma süreci tüm disiplinlerde benzerdir. Ayrıca bu bölümde Halkla İlişkiler alanında kullanılan belirli veri toplama yöntemleri üzerinde de durulacaktır. Araştırma sürecine bakıldığında 5 önemli basamak görülmektedir. 1. Durum analizi ve problem tanımı 2. Biçimsel olmayan (Betimleyici) araştırma 3. Araştırma hedeflerinin belirlenmesi 4. Biçimsel araştırma […]

Başabaş Analizinin Yararları Google

Kâr planlamasının temel araçlarından birisi olan başabaş analizi; işletmenin değişik üretim düzeylerinde beklenen gelirleri, giderleri ve kârları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Başabaş analizinde giderler; sabit ve değişken giderler olarak iki grupta toplanmaktadır. Kısa dönemde işletme giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrılabilmesi bu analizin kullanımına olanak sağlamaktadır. Satışlardan elde edilen kâr, değişik üretim seviyelerinde, değişik şekillerde […]

Başabaş Noktasının Hesaplanması Google

İşletmelerin başabaş üretim düzeyinin hesaplanmasında grafik yöntem, matematiksel (cebirsel) yöntem ve deneme – yanılma yöntemi olmak üzere üç yöntem kullanılabilir. Grafik Yöntemi Doğrusal başabaş analizinin dayandığı varsayımlar göz önüne alındığında, değişken giderlerin üretim miktarının; satış hasılatının da satış miktarının doğrusal fonksiyonu olduğunu kabul etmek, başabaş noktasının hesaplanmasını sağlayacaktır. Şekil 4.2’de üretilen ve satılan miktarı yatay […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Özet Google

Özet İşletmelerde başabaş analizinin önemini ve başabaş analizinin işletme yönetimlerine sağlayacağı faydaları saptayabilmek. – Başabaş analizi çeşitli üretim düzeylerinde kârla giderler arasındaki ilişkiyi analiz eden bir araçtır. – Başabaş analiz tekniği, işletme giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrımının yapıldığı kısa dönemli bir tekniktir. Başabaş analizi, kâr hedeflerine ulaşmada gerekli iş hacminin belirlenmesi; çeşitli üretim düzeylerinde […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İşletmeler hedefledikleri karlılığı kendilerine sağlayacak iş hacmini belirlemek isterler. Başabaş noktası analizi ile çeşitli üretim düzeylerinde birim maliyet ve en az satış fiyatı belirlenebilir. İşletmeler en karlı üretim bileşenini de bu amaca göre düzenleyebilirler. İşletmeler yeni kurulmuş ve pazarda pay alma çabası içindeyseler belirli bir süre başabaş noktasında […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer almaz? a. Hammadde b. İşletme malzemesi c. Amortismanlar d. Direkt işçilik ücretleri e. Haberleşme giderleri 2. ve 3. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. (X) işletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdadır: Sabit giderler = 50 milyar TL Birim satış fiyatı = 100 milyon TL Birim değişken gider = […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Aşağıda bir gazete haberi yer almaktadır. Haberde olduğu gibi; yatırımın yapıldığı yıllarda “kar edebilir hale gelme”, diğer bir ifade ile başabaş noktasında çalışabilme düşüncesini nasıl değerlendirirsiniz? ‘Aria’da kâr için 1 milyar dolarlık yatırım gerekli Aria’nın ortağı Telecom Italia Mobile’ın İcra Başkanı Benedetti, ‘Aria’nın kâr edebilir hale gelmesi için 1 milyar dolarlık ilave yatırım […]