Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

09. Teknoloji Aile Etkileşimi Google

İnsan yaşamında var olan en önemli iki öge iş yaşamı ve aile yaşamıdır. Bu iki öge birbirini bütünler. Bu nedenle bir insanın iş yaşamı doğrudan doğruya aile yaşamına etki eder. Teknolojinin değişmesine bağlı olarak iş yaşamında önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır, iş yaşamı ekonomik yaşamın ta kendisidir. Bu yaşamda sürekli yeni oluşumlar meydana gelmektedir. Birey de […]

11. Teknolojinin Aile Yaşamına Olumlu ve Olumsuz Etkileri Google

Aile, teknolojiden son derece fazla etkilenmekte ve buna bağlı olarak da değişim göstermektedir. Değişim olumlu yönde olabildiği kadar olumsuz yönde de olabilir. Teknolojinin ortaya çıkarabileceği olumlu ve olumsuz etkiler, olumlu ve olumsuz değişmeleri ortaya çıkarır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Geleceğin teknolojileri nelerdir? – Geleceğin teknolojileri hangi gruplara ayrılır? – Teknoloji ile aile arasındaki etkileşim […]

12. Teknolojinin Ailenin Demografik Yapısına Etkisi Google

Teknoloji her şeyi değiştirdiği gibi ailenin nüfus yapısı üzerinde de etkili olmaktadır. Her türlü nüfus olayının temel kaynağı ailedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlenme, evlilik oranlan ve ilk evlenme yaşı nedir? – Teknolojinin eşler arasında yaş farkı konusunda etkileri nelerdir? – Teknolojinin boşanma üzerindeki etkileri nelerdir? – Teknolojinin yeniden evlenme üzerindeki etkileri nelerdir? – […]

2000’li Yıllarda Aile Google

Bu ünitede, buraya kadar anlatılanlar bir bütün ele alındığında 2000’li yılların hemen öncesinde dünyada çok önemli değişimlerin olduğu anlaşılmaktadır. 2000’li yılların eşiğinde dünya globalleşmiş bütünleşmiştir. Bütünleşmenin gereği olarak sosyal ekonomik ve kültürel alanda dünya bütünleşmeye doğru gitmekte ve medya bu bütünleşmeyi sağlamak, çabuklaştırmak için büyük çaba harcamaktadır. Bu çabanın sonucu olarak ve haberleşme teknolojisinde görülen […]

Bekârlık ve Birlikte Yaşama Google

İleri sanayi toplumlarında aile bazı kesimlerce artık bir yük olarak algılanmaya başlamıştır. Bu durumda yeni bir hayat tarzı bulunmaya çalışılmış ve birlikte yaşama olgusu bir evlilik alternatifi olarak gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda toplumlarda bekârlık oranı hızla yükselmeye başlamıştır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde 20-24 yaş grubu arasındaki kadınlarda, 1960’da, bekârlık oranı % 28 iken aynı oran […]

Boşanma Kurumu Google

Boşanma evlilik kadar eski bir kurumdur. Evliliğin sosyal bir kurum olarak kabul edildiği toplumlarda boşanma hakkı yasayla geleneklerle kısıtlanmış, ancak hiçbir zaman ortadan kaldırılmamıştır. Boşanma, hiçbir zaman toplumlarda teşvik edilen bir kurum olmamıştır. Ancak içinde bulunduğumuz asırda değişen teknolojiye ve değer yargılarında meydana gelen değişimlere bağlı olarak, boşanma kurumuna daha fazla hoşgörü ile yaklaşılmaya başlandıktan […]

Doğum Oranları ve Doğurganlık Google

Değişen teknoloji doğum oranları ve doğurganlık üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. 1866’dan 1960’a kadar olan dönem içerisinde, 14 ülkede gözlenen doğum oranları, endüstrileşmeye paralel olarak doğum oranlarında düşme olduğunu göstermektedir. Doğum oranlarında görülen bu düşme 1960’dan günümüze kadar, söz konusu bu ülkelerin birçoğunda artarak devam etmektedir. Çizelge 12.8’in incelenmesinden doğum oranının sürekli olarak azaldığı anlaşılmaktadır. Toplumların […]

Eşler Arasındaki Yaş Farklılıkları Google

Eşler arasındaki yaş farklılıkları da ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber, her çağda, erkeğin kadından daha yaşlı olması esas alınmıştır. Söz gelimi, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da ilk evliliklerde erkeklerin % 12 si aynı yaştadır. Erkeklerin % 71’i kadınların ise ortalama % 17’si eşlerinden daha yaşlıdır. Almanya’da Birinci Dünya Savaşı’ndan önce erkeğin kadından 5-10 yaş daha […]

Evlenme, Evlilik Oranları ve İlk Evlenme Yaşı Google

Ergen bir kadın ve ergen bir erkeğin yaşamlarının geri kalan süresini birlikte geçirmeye karar verip bu kararlarını bir akide bağlamaları olayına evlenme denilmektedir. Bir toplumdaki toplam evlenme sayısının toplam nüfusa oranı ise evlilik oranı olarak tanımlanmaktadır. Yazan’ın (1989), W. Goode’ın yapmış olduğu bir araştırmaya dayanarak verdiği bilgilere göre, 1890’dan 1956’ya kadar geçen süre içerisinde Amerika […]

Evlilik ve Çocuk Sahibi Olma Google

Değişen teknoloji ve onun getirdiği yeni şartlar, ailenin kuruluş biçimi üzerinde etkin olduğu gibi kurulmuş olan evliliklerde de çocuk sahibi olma konusunda etkili olmaktadır. Bu konuda teknolojinin getirmiş olduğu en önemli etki kaynağı, doğum kontrol yöntemleri olmuştur. Doğum kontrol yöntemlerinin henüz bilinmediği dönemler de aileler çok fazla çocuk sahibi olmakta idiler. Tarım toplumlarında da ailelerin […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >