Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Aile: Tanımı, Önemi, Özellikleri, Tarihsel Gelişimi ve Aile Tipleri Google

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir birimdir. Aile toplumun temel yapı taşıdır. Sağlıklı aileler sağlıklı toplumları oluşturur. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Aile nedir? başlıca özellikleri nelerdir? – Ailenin toplumda üstlendiği işlevler nelerdir ve günümüzde ne türde değişimler olmuştur? – Birey ve toplum açısından aile neden önemlidir? – Tarih boyunca ailenin oluşumu ve […]

Aile Tipleri ve Özellikleri Google

Ortak özellikleri olmakla birlikte farklı zaman dilimlerinde ve farklı yerleşim bölgelerinde, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişik aile yapıları oluşmuştur. Büyük ölçüde ekonomik ve kültürel etkenlerin şekillendirdiği bu aile yapıları aile tipleri olarak sınıflandırılarak incelenmektedir. Bu sınıflamalarda ailenin büyüklüğü, ailenin yönetim biçimi ve ailenin yaşadığı yer, kullanılan en yaygın ölçütlerdir. Ailenin Büyüklüğüne Göre Aile Tipleri Bu […]

Ailenin Birey ve Toplum Açısından Yeri Google

Aile, yerine getirdiği işlevlere bağlı olarak hem birey hem de toplum açısından değerlidir. En genel anlamda ailenin görevi, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmektir. Aile bu görevini yerine getirebildiği ölçüde güçlü ve sağlıklı bir aile, işlevsel bir sosyal kurum olma özelliği taşıyabilir. İnsan, doğumundan kendine yeter haline gelinceye kadar özenle bakılıp gözetilmesi gereken bir canlıdır. […]

Ailenin İşlevleri Google

Ailenin toplumdaki yerini ve değerini, üstlenmiş olduğu sorumluluklar ve yerine getirdiği işlevler belirlemektedir. Defleur’a göre aile kurumunun tarih boyunca değişmeyen iki temel amacı vardır. Bunlar; Toplumun biyolojik ve kültürel sürekliliğini sağlamaktır. Aile bu amaçların gerçekleşmesi yönünde evrensel nitelikte görevler üstlenmiştir. Murdack ise, temel aile yapısı olarak kabul ettiği çekirdek ailenin dört temel görevi olduğunu belirtmekte […]

Ailenin Tarihsel Gelişimi Google

Toplumun temeli olan ailenin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Ailenin oluşumunda ve şekillenmesinde çeşitli etmenlerin rol oynadığı ve ailenin bugünkü yapısına ulaşıncaya kadar belli evrelerden geçtiği kabul edilmektedir. Cinsel güdü, neslin devamı ve ekonomik ihtiyaçlar ailenin oluşumunda önde gelen etkileyicilerdir. Ailenin tarihi geçmişi ilk toplum yapısı olan Klan a kadar gitmektedir. Klan, hem ilk aile […]

Ailenin Temel Özellikleri Google

Aile, çok sayıda bilim dalının ilgi ve çalışma alanına girdiği için değişik açılardan ele alınmış ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Toplumsal değişim süreci içinde, ailenin yapı, işlev ve ilişkiler dokusunda meydana gelen değişimler aile tanımlarına da yansımıştır. Aile, aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, evlenme, kan ve akrabalık bağlarıyla birbirine bağlanmış, üstlendikleri çeşitli rollerle birbirlerini […]

Türklerde Aile Google

Tarihin en eski kavimlerinden biri olan Türklerde aileye verilen değer, asırlar boyunca Türk toplumunun güç kaynağı olmuştur. Türklerde toplumun çekirdeği ailedir. Türk aile düzeni, toplumsal düzenin sigortası gibi görülmüştür. Türk efsane ve mitolojilerinde aile kutsaldır. Türk masallarında ana baba ve çocuklardan oluşan aile, masalların temel öğesidir. Masallarda murada erme mutlu bir aileye, yuvaya sahip olma […]