Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Bankacılık Uygulamaları Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Aydın, Nurhan (2005), Finansal Yönetim. Eskişehir: Birlik Matbaası. Coşkun, Metin (2002). Finansal Piyasalar (Kurumlar, Araçlar, Analiz). Eskişehir: Birlik Matbaası. Dolan, edwin; Lindsey, David (1991). Economics. USA: The Dryden Press. Fabozzi, Frank J. ; Modigliani, Franco; Ferri, Michael G. (1998). Foundations of Financial Markets and Istitutions. USA: Prentice-Hall. Pilbeam, Keith (1998). Finance […]

Bankalar Google

Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. Bankaların geçmişinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyada örgütlenmesi, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmasını tamamlaması, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, gelişen teknolojiye kısa zamanda ayak uydurması gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli kurumlar olma özelliğini sürdürmektedir. Bankalar, ekonominin para ve […]

Ekonomik Sistem Üzerine Google

Ekonominin temel fonksiyonu, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli kaynakların bölüşümünü yapmaktır. İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm çalışmalar insanoğlunun refah düzeyinin artırılmasına, ihtiyaçlarının giderilmesine, daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik olmuştur. İlk zamanlarda insanların beklentileri yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı iken günümüzde ihtiyaçlar sayılamayacak kadar çoğalmıştır. Başlangıçta kendi ihtiyaçlarını kendileri […]

Finansal Piyasalar Sınıflandırılması Google

Finansal piyasaları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Aşağıda finansal piyasalar çeşitli açılardan ele alınarak sınıflandırılmıştır. Menkul Kıymetlerin Yatırımcısına Sağladığı Haklara Göre Ortaklık Hakkı Sağlayan Menkul Kıymetler: Yatırımcısına, aldığı menkul kıymetlerin temsil ettiği kuruluşa sahiplik hakkı verir. Hisse senedi piyasası bu piyasanın en aktif finansal aracıdır. Hisse senedi sahipleri, işletmenin ortağı konumunda olup, oy kullanma, kârdan pay […]

Finansal Piyasaların Ekonomik Sistemdeki Önemi Google

Finansal piyasalar, finansal varlıkların yaratılmasına olanak tanıyarak, tasarruf sahipleri ile fon kullanıcıları arasında köprü işlevi kurup, gerçek varlıkların artmasını sağlar. Bu köprü kurulmadığında, fon akışı geçit bulamayacak, dolayısıyla üretken yatırımlar ve üretim azalacaktır. Ekonomik birimlerce yatırımların yapılabilmesi için, bazı ekonomik birimlerin de tasarruf etmesi zorunludur. Birçok zorunlu yatırım fırsatı tasarrufların yetersizliğinden dolayı ertelenmek ya da […]

Finansal Piyasaların Unsurları Google

Finansal piyasalar, fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalar olarak adlandırılmakla birlikte, bu tanım yetersiz kalmaktadır. Zira tanımdan finansal piyasaların sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluştuğu sonucu çıkmaktadır. Oysa finansal piyasalar, fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşmaktadır (Şekil […]

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Google

Piyasalar, mal ve hizmetlerin üretimi, gelir dağılımı ve kaynakların dağılımı gibi karmaşık işlemleri düzenler, yerine getirir. Kıt kaynaklar ile bu kaynaklara olan talebi karşılaştırmak için toplum tarafından oluşturulan kurumlara piyasa denir. Modern toplumlar hayatta kalmak ve gelişmek, binlerce mal ve hizmet üretebilmek için işgücü, hammadde ve sermayenin doğru bileşimini yapabilmede piyasaları kullanırlar. Piyasalar, mal ve […]

Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar – Özet Google

Özet – Ülkelerin kalkınması, halkın refah düzeyinin yükseltilmesi için yeni yatırımların yapılması, üretimin artırılması gerekmektedir. – Üretim faktörleri arasında yer alan sermayenin önemi günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Sermaye birikiminin artırılabilmesi ise tasarruf düzeyinin yükseltilmesine bağlıdır. Ancak, üretimin artırılmasında, tasarruf düzeyinin yükseltilmesi yeterli gelmemektedir. – Önemli olan, tasarrufların ihtiyaç sahiplerine aktarılmasıdır. Bir ekonomide fonların aktarılması […]

Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar – Test Soruları Google

Test Soruları Bu üniteyi anlayıp anlamadığımızı ölçmek için aşağıda yer alan soruları kendinizi sınav ortamındaymış gibi düşünerek cevaplayınız. Doğru cevap sayınıza bağlı olarak ilgili bölümleri tekrar etmeniz sınav zamanı işinizi kolaylaştıracaktır. 1. Finansal sistemin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? a. Mal ve hizmet üretmek b. Fon akımına aracılık etmek c. Mal ve hizmet değişimi sağlamak d. […]