Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Bir Kurum ve Bir Sistem Olarak Aile Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – aile kavramım değişik boyutları ile değerlendirebilecek, – aile kurumunun tarihsel süreçteki değişimini kavrayabilecek, – ailenin sistemini anlayabilecek, – farklı aile tiplerini özellikleri ile tanıyıp değerlendirebilecek, – alternatif aile yapılarını tartışabileceksiniz, – evlilik kurumunu toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi ile çözümleyebilecek, – boşanma sürecini toplumsal yapıdaki yeriyle değerlendirebileceksiniz. Çalışma Önerileri […]

02. Yetişkinlik Psikolojisi ve Yetişkin Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yetişkin kavramını kavrayabilecek, – yetişkinlik, yıllarındaki gelişim dönemlerini bilecek; – yetişkinlikteki gelişimi fiziksel, bilişsel ve psikososyal süreçler açısından açıklayabilecek, – yetişkinlik dönemlerindeki gelişim ödevlerini kavrayabilecek, – yetişkin eğitiminin önemini açıklayabilecek, – bireylere ne tür yetişkin eğitimi etkinlikleri düzenlenebileceğini kavrayabilecek, – yetişkin eğitimini etkinliklerinin nasıl düzenlenebileceğini kavrayabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi […]

03. Aile İçi İletişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – etkili kişiler arası iletişimin ne anlama geldiğini söyleyebilecek, – iletişimlerde sözel olan ve olmayan mesajların oranlarını anlayabilecek, – iletişimin etkili olabilmesi için gerekli olan ilkelerin neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceklerini örnekleyebilecek, – etkili iletişimi sağlayacak iletişim becerileriyle ilgili tartışabilecek, – iletişimde etkili dinlemenin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek, – iletişimde etkili […]

04. Aile İçi Demokrasi, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – demokrasi, insan hakları ve çocuk haklarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilecek, – çocuk haklarının hukuk sistemimizde nasıl yer aldığını öğrenecek, – aile içinde demokrasinin nasıl sağlanabileceğini ortaya koyabilecek, – çocuk istismarı ile ihmalinin ne olduğunu, nedenlerini, ortaya çıkış şekillerini ve sonuçlarını açıklayabilecek, – ana-babalara ve öğretmenlere düşen görevleri […]

Aile İçi Demokrasi Google

Aile toplumun temel birimidir ve sosyal bir kurumdur. Aile içindeki demokrasiye göz atmadan önce demokrasiyi bir kez daha anımsayalım: Demokrasi, insanın kendisi için iyiyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir yaratık olduğu, insana saygıya dayalı, insan haklarına ve özgürlüğüne önem veren bir dünya görüşünü yansıtır. Temel gereksinmeler karşılandıkça, özgürlüğe olan gereksinim artar. Her insanın doğuştan beş […]

Aile Sistemi Google

Aile. pek çok yaklaşım tarafından bir sistem olarak görülür. Bu yaklaşımlarda aile bir grup olarak ele alınır. Aileler, anne, baba çocuk ya da çocuklar, yakın bir ya da birkaç akraba; ya da sadece anne ve çocuk; sadece baba ve çocuk gibi farklı biçimlerde oluşabilir. Grup üyeleri olarak adlandırabileceğimiz bu bireyler bir arada hepsini ilgilendiren kararlar […]

Bir Kurum Olarak Aile Google

Aileyi bir kurum olarak ele aldığımızda, ailenin toplumsal yapı içinde biçimlenmesi öne geçmektedir. Aile; içinde yapılandığı toplumsal yapıya, kültüre ve içinde yaşanılan tarihsel zamana göre biçim değiştirmektedir. Ailenin oluşumun yasal dayanağı göz önüne alındığında bir başka toplumsal kurum olan evlilik kurumu ve okul gündeme gelmektedir. Aşağıda ailenin bir kurum olarak yapılanması ve diğer kurumlarla ilişkisine […]

Bir Sistem Olarak Aile Google

Sistem, basitçe bir amacı yerine getirmek üzere çeşitli öğe ve süreçlerden oluşan, amacı doğrultusunda belli girdileri, sahip olduğu süreçler aracığıyla işleyen, böylece edindiği amaca uygun çıktılar üreten, çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen bir yapıdır. Sistem, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade eder ve alt süreçlerden oluşur. Dinamik yapısı, amacının öngördüğü çıktıyı üretmesi noktasında sistemi, […]

Çocuğun Sosyalleşmesine Etki Eden Ailesel Faktörler Google

Çocuğun sosyalleşmesine etki eden ailesel faktörler çok çeşitlidir. Bu faktörler aşağıda üç alt başlık altında irdelenecektir. Anne Babaların Çocuklarına Karşı Tutumları Aile, okulöncesi dönemde çocuğun birincil sosyal çevresi olarak onun sosyalizasyonundan sorumlu ilk kurum olma özelliğini taşır. Aile sistemi içerisinde anne babaların çocuklara olan tutumları onların ilk sosyalizasyonlarının, kişilik gelişimlerinin ve benlik tasarımlarının şekillenmesinde önemli […]

Çocuk Hakları Google

Genel olarak insan hakları mücadelesi ve bu alanda uygulanmaya çalışılan insan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddeleri, bazı insanların özürlülük gibi özel durumları ya da kadın, çocuk olma gibi özellikleri nedeniyle yeterli olamamıştır. Kişisel ve siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların yanı sıra dayanışma hakları başlığı altında da incelenebilen bu haklardan bazıları aşağıdadır. — Özürlülük nedeniyle; “Zihinsel […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >