Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

02. Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ilk ve ortaçağdaki toplumsal düşüncenin temellerini inceleyecek – sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenleri açıklayacak, – ilk sosyologların toplum konusundaki düşüncelerini ve sosyolojinin üç temel yaklaşımı olan fonksiyonalist, çatışma ve etkileşimcilik yaklaşımlarını açıklayacak, – yeni yaklaşımlardan sosyal alışveriş […]

02. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 1: İnsan Haklarına Saygı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İnsan hakları kavramının ne anlama geldiğini kavrayacak, – Temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınıflandırdığını öğrenecek, – Temel hak ve özgürlüklerin hangi hallerde ve nasıl sınırlanabileceği görecek, – Anayasamızda bu konuda yer alan temel ilkeleri öğrenecek, – İnsan haklarının günümüz dünyasında kazandığı uluslararası boyutu değerlendirebileceksiniz. İçindekiler Giriş 1982 Anayasası ve […]

03. Toplum ve Toplumsal Yapı Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – toplum kavramını: onu oluşturan koşullan dikkate alarak tanımlayacak, – toplumsal yapı ve bu yapıyı oluşturan parçalar olan kültür, toplumsal sınıf, statü, rol, kurum ve grupları açıklayacak. – insanoğlunun tarihi gelişimiyle oluşan toplum türlerinin temel özelliklerini açıklayarak tanışabileceksiniz. Bir Alman turist olan Helmut […]

03. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 2: Laiklik Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Laikliğin anlamını öğrenecek, – Laikliğin tam anlamıyla uygulanabilmesi için hangi ilkelere uyulması gerektiğini kavrayacak, – Laikliğin Türkiye’de gelişimi konusunda bilgiler edinecek, – Laikliğin korunmasının Türkiye için ne denli önemli olduğunu düşünmeye başlayacak, – Anayasada yer alan laiklikle ilgili hükümleri tartışabileceksiniz. İçindekiler Din Özgürlüğünün Sağlanması Resmi Bir Devlet Dininin Olmaması […]

04. Kültür Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplum ve insan bilimleri için temel bir kavram olan kültürü ve temel özelliklerini, kültürel farklılıklar ve kültürel birleşme kavramlarını tanımlayacak, – dil ve kültür ilişkisini açıklayacak, – kültürü oluşturan temel parçalardan değerler ve normu tanımlayacak, – popüler ve fakirlik; ideal ve gerçek; […]

04. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 3: Demokratik Devlet Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Demokrasinin temel ilkelerini öğrenecek, – Ulusal egemenlik kavramı üzerinde düşünme olanağı bulacak, – Serbest seçimlerin ilkelerinin neler olduğunu görecek, – Siyasal partilere ilişkin temel bilgileri edinecek, – Demokrasinin ülkemiz bakımından sahip olduğu yaşamsal önemi daha iyi değerlendirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Demokrasi ve Cumhuriyet Demokrasi ve Ulusal Egemenlik Demokrasi ve […]

05. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 4: Hukuk Devleti Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Hukuk Devleti’nin ne anlama geldiğini öğrenecek, – Hukuk Devleti’nin gerçekleştirilebilmesi için nelerin gerektiğini anlayacak, – Demokratik bir ülkede yargı denetiminin değerini kavrayacak – Hukuk Devletinin kişiler açısından taşıdığı önem üzerinde düşünme fırsatı bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Devletin Sınırlandırılması ve Temel Hakların Korunması Yasalarda Anayasaya Uygunluğun Sağlanması Yönetimde Hukuka Bağlılığın […]

06. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 5: Sosyal Devlet Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Sosyal devlet kavramını ve bu anlayışın gelişmekte olan ülkelerde ne anlama geldiğini öğrenecek, – Sosyal devletin gerçekleşmesi için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde düşünecek, – Çalışma yaşamıyla ilgili anayasal düzenlemelerin neler olduğunu öğrenecek, – Sendikal hakların demokratik bir devletteki önemini değerlendirme olanağı bulabileceksiniz. İçindekiler Sosyal Devlet Kavramı Sosyal […]

07. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 1: Yasama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – TBMM ile ilgili temel bilgileri edinecek, – Milletvekillerinin seçimi ve hukuki statüleriyle ilgili önemli noktaları öğrenecek, – TBMM’nin işleyişini ana çizgileriyle kavrayacak, – Yasamanın yürütmeyi denetleme yollarını anlayabileceksiniz. İçindekiler Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Üyelerinin Seçimi Milletvekili Seçilme Yeterliği TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü TBMM’nin Çalışma Düzeni TBMM’nin Görev ve […]

08. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 2: Yürütme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Yürütme erkiyle ilgili genel bilgi edinecek, – Yürütme alanının üst yönetimini oluşturan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun görev ve yetkilerini öğrenecek, – Cumhurbaşkanının anayasal konumunu kavrayacak, – Parlamenter sistemin özünü oluşturan siyasal sorumluluk mekanizmasının nasıl işlediğini göreceksiniz. İçindekiler Yürütme Kavramı Yürütmenin Güçlendirilmesi 1982 Anayasası’na Göre Yürütme Organı Özet Test […]