Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Ev Yönetiminin Tanımı ve Alanları Google

İyi bir aile ve ev ortamı, iyi bir ev yönetimi ile eş anlamlıdır. Aile bireyleri, kendilerine düşen görevleri yerine getirirken, birbirlerine yardımcı da olmalıdırlar. Karşılıklı güven, saygı ve sevgi içersinde iyi yönetilen bir ev, huzur yuvasıdır. Evdeki huzur, aile bireylerinin ev dışındaki başarılarını da olumlu biçimde etkiler. Aile yaşam dönemlerinin, her birinin kendine özgü farklı […]

02. Ailede İnsan Kaynakları ve Zaman Yönetimi Google

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için aile ilk ve en önemli ortamdır. Bu yönetimine katılan aile bireyleri. hem kendi kaynaklanın geliştirme hem de ailenin gelişimine katkıda buluma olanağını elde etmiş olurlar.Başarılı bir birey, aile ve toplum yaşamında, zamanın doğru algılanılmasının ve bilinçli kullanılmasının payı büyüktür. Ev ve iş hayatındaki etkinliklerin düzenlenmesinde zamanı planlama ilkelerine uyulması önemlidir. Amaçlarımız […]

03. Ev İşlerinde Verimli Çalışma İlke ve Yöntemleri Google

Verimli çalışma için kaynakların doğru kullanılması ve çalışma ortamı koşullarının iyi olması gerekir. Evde iş bölümü, bireysel kaynaklardan daha fazla yararlanmak açısından önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – Verimli çalışma ve verimlilik nedir? – Ev yönetiminde verimli çalışma ilkeleri nelerdir? – Ev yönetim işlerini kolaylaştırma yollan nelerdir? – Yorgunluğun nedenleri ve sonuçları nasıl açıklanır? […]

Aile Yaşam Dönemleri ve Sorumluluklar Google

Bugüne kadar gerek yabancı ülkelerde gerek Türkiye’de yazılan kitaplar, yapılan araştırmalar incelendiğinde içerik bakımından birbirine benzeyen sınıflandırmalara rastlanmıştır. Bu kitapta altı başlık altında toplanan model benimsenmiştir. Başlangıç Yılları Evlilik ile başlayan ve ilk çocuğun doğumuna kadar devam eden çocuksuz yıllar, genellikle sorumlulukların en az olduğu yıllardır. Bu yıllardaki ailelere öneriler: Eşlerin birbirlerini tanıma dönemidir. Eşler […]

Ailede Ev Yönetimi Eğitimi Etkinlikleri Google

Eğitim, insanın hayatı boyunca devam eden bilgilenme sürecidir. Bir insan, sahip olduğu zihinsel potansiyelden daha fazla yararlanabilmek ¡cin, sürekli olarak eğitim almak zorundadır. Ailede eğitim, bireyin aile yaşamına ve toplumsal yaşama uyum sağlayabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmasını sağlar. Ailede, bireyin eğitiminin temel hedefleri; – Bireye kendi kişisel gelişim ve bakım işleri için […]

Ailede İnsan Kaynaklarının Yapısı Google

İnsan; düşünen, duygulanan ve iş yapan bir organizmadır. Doğuştan getirdiklerinin ve sonradan öğrendiklerinin bir bileşimidir. Devamlı değişme ve gelişme gösterir. insanların çoğu, potansiyellerinin çok küçük bir bölümünü kullanabilirler. Kendilerini keşfetme ve yaratma güçlerinin devamlı hale getirilmesiyle, sahip oldukları kaynaklardan, hem çevresinin hem de kendilerinin daha fazla yararlanması sağlanabilir. İnsan kaynağının dört önemli öğesi şunlardır: – […]

Ailede İnsan Kaynaklarının Yönetimi Google

Ailede, insan kaynaklarının geliştirilip iyi bir şekilde yönetilmesi, ailenin, amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırır. Ailede, insan kaynağı önemlidir. Çünkü, ailedeki işlerin çoğu hizmet üretimine yöneliktir ve mutlaka işe insanın katılımını gerektirir. Ailede insan kaynağının etkili bir şekilde kullanımı için; – Ailedeki görevlerin belirlenmesi, – Görevlerin bireylere dağıtımının sağlanması, – Görevlerin ve görevi yerine getiren bireylerin değerlendirilmesi, – […]

Ailede İnsan Kaynaklarının Yönetiminde Motivasyon Google

Motivasyon, başka bir deyişle insanları çalışmaya özendirme, çok karmaşık nitelikleri olan bir kavramdır. Motivasyon, Latince “movere” kelimesinden gelmektedir. Özendirmek, etki altına almak, harekete geçmek vb. anlamlara sahiptir. Yönetimde motivasyon, insanları istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak, bireysel ve kurum amaçlarını gerçekleştirecek davranışlara yöneltmektir. Bir işin yapılabilmesi, insanın istekli olmasına, işin benimsenmesine ve yeterli çabanın gösterilmesine bağlıdır. Bu […]

Ailede Serbest Zaman (Leisure Time) Google

Bireyin kendisi ve başkaları için zorunlu olarak harcadığı zamanın dışında kalan ve kendi istekleri doğrultusunda, özgürce, kendi gelişimi için harcayacağı zaman “boş zaman”, “serbest zaman” veya İngilizce “leisure-time” olarak adlandırılır.Dinlenme, eğlenme için yerine getirilen etkinlikler de serbest zaman etkinliği olarak bilinir. Serbest zaman, bireyin fiziksel ve zihinsel olarak kendisini rahatlattığı, dinlendirdiği zamandır. Aynı zamanda bireyin […]

Ailede Serbest Zaman Etkinliklerinin Seçimi Google

Bireylerin, serbest zaman etkinliklerinin seçiminde, fiziksel ve kültürel faaliyetlere olan eğilimleri ile içinde yaşadıkları çevre, eğitim, meslek, yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri ve arkadaş ilişkileri etkili olmaktadır. Yapılan araştırmalar; ev dışında çalışan kadınların, serbest zamanlarını daha iyi yönettiklerini, eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin spor yapma, sinemaya, tiyatroya gitme gibi ev dışındaki etkinliklere daha fazla katıldıklarını, meslekî […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >