Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

09. Kaynaştırma Uygulamalarında Bağımsız Öğrenme Stratejileri Google

Yetersizliği olan öğrencilerin kaynaştırma ortamlarında en üst düzeyde öğrenme­lerini sağlamak ve öğrencilerin kendi öğrenmelerine aktif olarak katılımlarını ar­tırmak için bağımsız öğrenme stratejileri kullanılmaktadır. Bu ünitede, bağımsız öğrenme stratejileri kapsamında yer alan ve yetersizliği olan öğrencilerin eğitimin­de sıklıkla kullanılan kendine ön uyaran verme, kendini izleme/kaydetme, kendi­ni değerlendirme, kendine yönerge verme ve kendini pekiştirme stratejilerinin kul­lanımı örneklerle […]

Bağımsız Öğrenme Stratejileri Google

Yetersizliği olan öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim almaları, bu öğrencilerin sosyalleşmelerine ve topluma kolaylıkla uyum sağ­lamalarına katkıda bulunmaktadır. Yetersizliği olan öğrencilerin genel eğitim sınıf­larında etkinliklere katılımları, onların akademik, sosyal, iletişim ve motor beceri­lerinin gelişimini desteklemektedir. Yetersizliği olan öğrencilerin kaynaştırma ortamlarında en üst düzeyde öğren­melerini sağlamak ve bu öğrencilerin öğretime katılımını artırmak için […]

Öğrenmede Bağımsızlık Kazandırma Google

Öğrencilerin öğrenmede bağımsız olmalarını sağlamak üzere; a) öğrencilerin öz farkındalıklarını artırmak ve onlara kendini savunma becerilerini kazandırmak, b) öğrencilerin sınıf içinde kullanabilecekleri öğrenme stratejilerini öğrencilere doğ­rudan öğretmek ve c) öğrencilere stratejilerin bağımsız olarak nasıl kullanılacağını öğretmek gerekmektedir. Kendini savunma, öğrencinin benlik kavramı ve benlik değerini etkileyen sosyal ve kültürel etkenlerle ilişkilidir. Öz Farkındalığı Artırmak ve […]

Öğrenmede Kendine Ön Uyaran Verme Google

Kendine ön uyaran verme, öğrencinin hedeflenen davranışı başlatmak üzere kendisine bir uyaran vermesi eylemidir. Ön uyaran verme stratejisinde, davranış ortaya çıkmadan önce davranışın başlaması için bir ön uyaran sunulur. Örneğin öğrencisinin etkinlik sonunda ders araç gereçlerini toplamasını isteyen bir öğret­men, öğrencisi için üzerinde “Araç Gereçler” yazısı ya da araç gereç resimleri olan bir kart hazırlayarak […]

Öğrenmede Kendine Yönerge Verme Google

Kendine yönerge verme, öğrencinin hedef davranışı gerçekleştirmeden önce kendisine sözel ipuçları sunmasını, yani kendi kendine konuşmasını öğretmeyi içerir. Çoğumuz günlük yaşamda kendine yönerge vermeyi sıklıkla kullanırız. Ör­neğin çarpma yaparken “Altı kere altı otuz altı, altıyı yazdım, elde var üç.” diye kendi kendimize konuşuruz. Eğitim ortamlarında da öğrencilere herhangi bir be­ceriyi gerçekleştirmelerine yardım edecek ifadeleri kendilerine […]

Öğrenmede Kendini Değerlendirme Google

Kendini değerlendirme, öğrencinin davranışı yerine getirip getirmediğinden çok, kendi performansının niteliğiyle ilgili yargıda bulunmasını gerektiren bir süreçtir. Kendini değerlendirme, öğrencinin öğretim öncesinde var olan düzeyini belirle­mek üzere hedef davranışı sergileyip sergilemediğini belirlemesi ya da öğretim so­nunda öğretimi yapılan davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirlemesi­dir. Öğrencinin, kendini kaydetme sırasında tuttuğu kayıtları ve davranış için belirlenen ölçütleri dikkate alarak […]

Öğrenmede Kendini İzleme/Kaydetme Google

Kendini izleme, öğrencinin kendisinin hedef davranışı ya da beceriyi gerçekleşti­rip gerçekleştirmediğini gözlemesi ve bunu kaydetmesidir. Kendini gözleme ve kendini kaydetme olmak üzere iki öğeden oluşmaktadır. Alan yazınında sıklıkla kendini kaydetme biçiminde kullanıldığı için bu bölümde de kendini kaydetme olarak kullanılacaktır. Kendini kaydetmede öğrenciler, kendi davranışlarına ilişkin veri toplarlar. Veri toplamanın amacı, davranışın oluşum düzeyini ve […]

Öğrenmede Kendini Pekiştirme Google

Kendini pekiştirme, bireyin kendi performansına bağlı olarak kendi kendisine hoşa giden bir uyaran sunması ya da hoşa giden bir uyaran almasıdır. Eğitim or­tamlarında öğrencilerden beklenen davranışlar ve bu davranışların sonucunda öğrencilerin ne elde edecekleri, öğretmenler tarafından belirlenir; ancak bu sü­rece öğrenciler de katılmalıdır. Öğrenciler kendini pekiştirme sürecinin pekişti­reç seçme, davranışlarla ilgili pekiştireçleri belirleme, hangi düzeyde […]