Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

05. Seyrek Rastlanan Yetersizlikleri Olan Öğrenciler Google

Seyrek rastlanan yetersizlikler; ileri düzeyde ve çoklu yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalık kategorilerinden oluşur. Seyrek rastlanan yetersizliği olan tüm öğrencile­rin genel öğrenci nüfusu içindeki oranının % 2’nin altında olduğu sanılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – seyrek rastlanan yetersizliklerin her birini betimleyebilecek, – seyrek rastlanan yetersizliği olan […]

06. Sık Rastlanan Yetersizlikleri Olan Öğrenciler Google

Sık rastlanan yetersizlikler, dil ve konuşma güçlüğü, hafif düzeyde zihinsel yeter­sizlik, öğrenme güçlüğü ve duygu ve davranış bozukluğu kategorilerinden oluşur. Sık rastlanan yetersizliğe sahip tüm öğrencilerin genel öğrenci nüfusu içerisindeki oranının % 10 kadar olduğu sanılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – sık rastlanan yetersizlik türlerinin neler olduğunu sıralayabilecek, – dil ve konuşma güçlüğü olan […]

07. Özel Gereksinimi Olan Diğer Öğrenciler Google

Özel eğitim gerektiren diğer öğrenciler, resmî olarak kaynaştırma öğrencisi kapsa­mında olmasalar da eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi için eğitim ortamlarında çeşitli düzenlemelere gereksinim duyan öğrencilerdir. Bu öğrenciler şu başlıklar altında toplanabilir: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bo­zukluğu (DEHB) olan öğrenciler, üstün yetenekli öğrenciler ve risk grubundaki öğrenciler. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – özel gereksinimi […]

08. Öğretimsel Uyarlamalar Google

Daha önceki ünitelerde öğrendiğimiz gibi, öğretmenin uyguladığı öğretim yön­temleri ve kullandığı materyallerin, öğrencilerin sınıfta ne öğrenmekte olduğu üze­rinde güçlü etkileri vardır. En iyi öğretim yöntemleri uygulansa ve en iyi materyal­ler kullanılsa bile özel gereksinimi olan birkaç öğrenci için özel bazı uyarlamaya da düzenlemelere gidilmesi gerekecektir. Bu ünitede bu uyarlamalar kapsamında uygulayabileceğiniz stratejiler açıklanacaktır. Bu stratejilerin […]

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler Google

DEHB Gösteren Öğrencilerin Özellikleri DEHB, en tartışmalı özel eğitim kategorilerinden biridir. Örneğin DEHB’nin Ame­rika Birleşik Devletleri’nde tüm öğrenci nüfusu içindeki oranı, farklı bölgelerde, % 1 ile % 20 arasında değişmektedir. Ancak genel olarak kabul gören yaygınlık ora­nına göre, DEHB kategorisinde yer alan öğrencilerin tüm öğrenci nüfusu içindeki oranı, % 3 ile % 7 arasında değişmektedir. […]

Konu Alanları İçeriğinin Öğretiminde Uyarlamalar Google

Akademik içeriğin öğretimi, tarih ve fen gibi alanları içermektedir. Bu öğretim ders kitaplarının ve çeşitli anlatma ve tartışma tekniklerinin kullanılmasını içerdiği ka­dar videolar, filmler ve iş birliğine dayalı öğretim gibi diğer etkinlikleri de içerebilmektedir. Yetersizliği olan öğrenciler, bu konu alanlarındaki içeriği öğrenmede zorluk gösterebilirler. Bu durumda öğretimin ve materyallerin onlara göre uyarlan­ması ya da düzenlenmesi […]

Öğretime Ebeveynlerin Katılımı Google

Yapılan sayısız çalışma ebeveyn-okul-öğretmen iş birliğinin, çocukların eğitimi üzerindeki yararlarını vurgulamaktadır. Ebeveynler çocuğun eğitimine dahil edil­diklerinde çocuklarının öğrenme ve davranış sorunları daha kolay çözümlenmek­te, öğrenilen beceri ve davranışların kalıcılığı sağlanmaktadır. Ebeveynlerin çocu­ğun eğitimine dahil edilmesi ve ebeveyn-öğretmen iş birliğinin oluşturulmasında en önemli etmen öğretmendir. Bu nedenle öğretmene bu konuda pek çok görev düşmektedir. Ebeveynlerle iş […]

Özel Eğitim ve Görme Yetersizliği Google

Görme yetersizliği, öğrenmede görme duyusunun birincil duyu olarak kullanıla­bilmesini engelleyen ve özel araç gereçler ya da düzenlemeler gerektiren görme kayıplarıdır. Tüm müdahalelere karşın ileri düzeyde görme yetersizliğine sahip olan öğrencilerin tüm öğrenci nüfusu içindeki oranı yaklaşık iki binde 1’dir. Bu öğ­rencilerin bir bölümü görme yetisinden neredeyse hiç yararlanamazken bir bölü­mü özel araç gereç ve düzenlemelerle […]

Özel Eğitim ve Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Google

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler Özel Eğitim Hizmetleri Yö­netmeliği’nde (2006) “zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum bece­rilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hiz­metlerine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyler” olarak tanımlanan gruptur. Bu öğrenciler genellikle sınıflardaki akademik ve sosyal beklentileri karşılamakta güçlük çeken öğrencilerdir. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, zihinsel […]

Özel Eğitim ve İşitme Yetersizliği Google

İşitme yetersizliği, tek ya da iki kulakta, eğitsel performansı etkileyen düzeyde işitme kaybı olması durumudur. İleri derecede işitme yetersizliği olan öğrencilerin tüm öğrencilerin yaklaşık binde 1’ini oluşturduğu sanılmaktadır. Ancak yetişkinlik­te ve yaşlılıkta ileri derecede işitme yetersizliği olan birey sayısı da çok fazladır, do­layısıyla işitme yetersizliği olan bireylerin genel nüfus içindeki oranları çok daha yüksektir. İşitme […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >