Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Dramada Temel Kavramlar Google

Bu ünitede drama, dramatik, dramatik an, dramatik oyun, dramatizasyon, yara­tıcılık, yaratıcı drama, eğitici drama, tiyatro, psikodrama, doğaçlama, rol oyna­ma, canlandırma, oyun gibi kavramları üzerinde durulmakta; eğitimde drama-yaratıcı drama kavramlarının genel bir tanımı yapılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda, – Eğitimde drama kavramlarının gerekliliğini açıklayabilecek, – Eğitimde drama kavramında ele alınması gereken temel kavramları tanım­layabilecek, – Eğitimde […]

01. Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları Google

Ülkemizde 2006-2007 öğretim yılında ilköğretim çağında yetersizliği olan dolayısıyla eğitimleri bazı özel düzenlemeleri gerektiren yaklaşık bir milyon iki yüz bin öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu ünitede özel eğitim olarak adlandırılan bu düzenle­meler ve bu düzenlemeler içerisinde son yıllarda ön plana çıkan kaynaştırma uygula­malarına ilişkin bazı temel kavramlar ve konunun yasal boyutları açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

02. Dramada Amaç ve Özellikler Google

Eğitimde dramanın amaç ve özellikleri başlığını taşıyan bu ünitede eğitimde dra­manın genel bir tanımı yapılıp eğitimde dramayı oluşturan temel öğeler üzerinde durulmuştur. Eğitimde dramanın temel öğeleri aynı zamanda dramanın özellik, amaç ve ilkelerine de ışık tutmaktadır. Bunun yanında ünitede eğitimde drama çalışmalarında izlenen aşamalar ve bu aşamaların içeriğine uygun geniş açıkla­malara yer verilmiştir. Amaçlarımız Bu […]

02. Kaynaştırma Uygulamalarında İş Birliği Google

Kaynaştırmada sınıf öğretmeninin kaynaştırılan öğrencinin gereksinimlerine iliş­kin meslektaşları, uzmanlar ve ebeveynler ile iş birliği içerisinde çalışması, kay­naştırma uygulamalarının başarısında önemli bir etmendir. Bu ünitede kaynaş­tırma sınıf öğretmenlerinin iş birliği yapma olasılığı olan özel eğitim ve destek hiz­metleri sunan meslek alanları/disiplinler tanıtılarak iş birliği kavramı üzerinde durulacak, ardından kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin meslektaşları, uzmanlar ve ebeveynler ile […]

03. Drama ve Öğrenme Ortamları Google

Dramanın öğretim yöntemi olarak kullanılmasında, ortam düzenleme ya da her­hangi bir ortamın eğitim amaçlı kullanılması söz konusu olabilir. Bu öğrenme or­tamı, bazen bir oyun parkı, bazen bir müze bazen de boş bir salon olabilir. “Bü­tün dünya bir sahne” olduğuna göre her türlü rol, her yerde oynanabilir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Eğitimde drama ortamlarının […]

03. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenci Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Google

Değerlendirme, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerle çalışan öğretmenler ve uzmanlar için önemli bir kavramdır. Bu nedenle öğretmenlerin; öğrencilerin okulda öğrenme ve davranış sorunu olup olmadığını fark edilebilmesi, bu sorunun yetersizlikle ilgisinin belirlenebilmesi, özel eğitim kararının verilebilmesi, uygun eğitim programlarının geliştirilebilmesi ve öğrencilerdeki ilerlemelerin izlenebilme­si için değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunabilmeleri gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; […]

04. Dramada Öğrenme ve Öğretme Süreci Google

Dramada öğrenme ve öğretme süreci; bu yaşantıları paylaşanlar açısından çeşitli sürprizleri içerir. Sürprizlerin olumlu olanlarının yanı sıra, kimi zaman istenme­dik durumlarla karşılaşılabilir. Böylelikle, drama süreci öğrenen ve öğretmen açı­sından daha etkili yaşantılara dönüşebilir. Bu bölümde, dramada öğrenme ve öğ­retme sürecinin arka planını oluşturan öneriler gözden geçirilecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Dramada öğrenme ve […]

04. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretimin Planlanması Google

Yetersizliği olan öğrencilerin yerleştirildiği ve kaynaştırma sınıfı olarak adlandırı­lan sınıflarda öğretmen, öğretimi planlarken öğrenci ve sınıfın gereksinimlerini be­lirlemelidir. Öğretmen bu gereksinimleri dikkate alarak bireysel farklılıklara uygun öğretim sunmalı ve yetersizliği olan öğrencinin kendisini sınıfın bir üyesi olarak al­gılamasını sağlamalıdır. Böylece öğretmen, olumlu bir sınıf atmosferi yaratarak öğrenciyi akademik ve sosyal açıdan destekleyebilen bir sınıf ortamı […]

05. Dramada Program Geliştirme Google

Dramada program geliştirmek için, temel kavramları bilmek ve kavramların bir­birleriyle ilişkilerini yorumlamak önemlidir. Sonraki adım, drama eğitim progra­mının öğelerini ve program geliştirmeye ilişkin gereksinimleri belirlemektir. Ancak bu adımlardan sonra drama eğitim programını geliştirme süreci başlayabilir. Bu süreç; drama dersini alacak öğrencileriyle ilgili özellikleri belirleyerek dersin he­deflerini, içeriği, eğitim ve sınama durumunu tasarlamak, uygulamak ve değer­lendirmekle […]

06. Drama Ders Planları Google

İlköğretimde farklı konu ve öğrenme alanlarına ilişkin ya da tema odaklı drama ders planları hazırlanabilir. Bu planlar; hangi konu ya da öğrenme alanlarında, hangi temalarda, hangi kazanımlara ulaşmak için ve hangi araç gereçler yardımıyla geliştirilebilir? Planlardaki etkinlikler nasıl sıralanabilir? Bu bölümde, bu so­ruların yanıtları aranmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – ilköğretimde farklı konu […]