Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

01. Aile ve Sağlık Google

İnsanın sağlığını etkileyen pek çok etkenden belki de en önemlisi ailesidir. Çünkü aile bireyleri arasında ortak bir genetik yapı ve paylaştıkları çevrenin yanı sıra çok yakın bedensel, ruhsal ve toplumsal ilişkiler vardır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olabilirsiniz: – Kavram olarak sağlık sözcüğü neleri içermektedir? – Sağlık […]

01. Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu Google

Banka Hukuku, banka adı verilen ticarî ve finansal kurum ile bu kurumun işlev­lerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Banka Hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlen­mesini ve sona ermesini düzenlemektedir. Faaliyet konuları arasında en önemlisi, bankacılık işlemleridir. Çünkü bankacılık işlemleri, gerçekte bankaların toplumsal yaşamda yüklendikleri işlevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Nitekim, bu işlevlerin bir […]

01. Birleştirilmiş Sınıflar Google

Türkiye’de nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde ilköğretime giden öğ­renci sayısının az olması ve her sınıfa çok az öğrenci düşmesi nedeniyle, beş ders­likli okulların yapılması ve bu okulların her sınıfına öğretmen gönderilmesi ola­naklı ve ekonomik olmamaktadır. Bu yerleşim birimlerinde, çocukların ilköğretim gereksinimini karşılamak bakımından başvurulan yollardan biri birleştirilmiş sı­nıflarda öğretim uygulamasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, […]

01. Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar Google

Bu ünitenin konusu, tüm zamanların en eskisi ve en uzunu olan tarih öncesi çağ­lardır. Evrenin ve Dünyamızın nasıl oluştuğunu canlılığın ve insanın nasıl orta­ya çıktığını insanla birlikte kültürün, en ilkel teknolojinin ve ilk sanat ürünlerinin nasıl geliştiğini besin üretiminin başlamasını ve önce ilk köylerin, sonra da ilk kentlerin meydana gelişini son olarak da devletin ve […]

01. Günümüzde Dünya Ekonomisi – I Google

Dünyadaki 200 civarındaki bağımsız ülkenin ekonomik durumlarına ve birbirle­riyle olan ekonomik ilişkilerine göz attığımızda, ne yazık ki bunların en fazla 50 kadarının refah içinde olduğunu ve bu elli civarındaki ülkenin dünya toplam ih­racat ve ithalatın neredeyse tamamını gerçekleştirdiğini görürüz. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olacaksınız: – Dünya […]

01. Kur’an’ın Tanımı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Kur’ân’dan önceki ilâhi kitapların indirildiği ortamların özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – Kur’ân’ın indiği şartları belirtebilecek, – Vahiy kelimesinin sözlük ve terim anlamlarını ayırdedebilecek, – Vahyin mahiyetini anlatabilecek, – Kur’ân, sûre ve âyet terimleri arasındaki işlevsel bağıntıları sıralayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Kur’ân’ın Diğer Vahiyler Arasındaki Yeri Vahiy Kavramı Kur’ân […]

01. Sera Yapımının Ülkemizdeki Gelişimi ve Sera Yerinin Seçimi Google

Amaçlar Bu ünitede; – Sera yapımının ülkemizdeki gelişimi, – Sera yapım yerinin seçimi ve – Seçim yerinin belirlenmesini etkileyen faktörler konularında bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Sera Yapımı ve Ülkemizde Sera Yapımının Gelişimi Sera Yerinin Seçimi Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları Öneriler Bu üniteyi daha iyi anlayabilmeniz için, – Lütfen ünite içindeki ve sonundaki […]

01. Turizm ve Turist Kavramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Turizm kavramını ve tanımını oluşturan faktörleri, – Turist kavramını ve tanımını oluşturan faktörleri, – Dünyada ve Türkiye’de turizm ve turist tanımlarına ilişkin yaklaşımları, – Turizmin diğer alanlarla olan ilişkisini öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş Turizmin Tanımı Turistin Tanımı Turizm ve Diğer Bilim Dalları Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları Öneriler Bu […]

01. Vücudun Organizasyonu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anatomi ve fizyolojinin ne olduğunu tanımlayabilecek, – insan vücudunun yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi söyleyebilecek, – anatomi ve fizyoloji bilimlerinde kullanılan Latincenin önemini açık­layabilecek, – canlıların ayırt edici özellikleri sayabilecek, – insan vücudundaki bölge ve boşlukların isimlerini yazabilecek, – insan vücudunu incelerken kullanılan anatomik duruşu tanımlayabilecek, – vücudun iç […]

01. Yurttaş ve Çevresi: Devlet, Toplum, Ulus Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İnsanlığın toplumsal ve siyasal evrimi sürecinde yönetimin yerini ve önemini kavrayacak, – Devletin doğuşu ve gelişimiyle ilgili bilgiler kazanacak, – Devletin niteliğine ilişkin çeşitli kavramları öğrenecek, – Devlet-toplum ilişkisini siyasal-hukuksal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirebileceksiniz. İçindekiler Topluluk, Toplum ve Yönetim Devlet Devlet ve Ulus Anayasalarımız ve Ulusal Devlet Devlet ve […]