Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Alternatif İktisadi Sistemler Google

Ne, nasıl, kimin için üretilecektir şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için geliştirilen karar mekanizmalarını açıklayabilmek. Üretim imkanları eğrisi kıtlık ve tercih sorununu basit bir şekilde açıklamakla birlikte, her ekonominin yanıtlamaya çalıştığı temel soruları da tartışmamıza olanak sağlamaktadır. Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru; neler üretilecek, nasıl üretilecek ve kimler için üretilecek ya da nasıl […]

Arz ve Arz Miktarı Google

Arz ve arz eğrisi kavramları ile arzı belirleyen faktörleri açıklayabilmek Temel ekonomik eşitliğimizin bir yanında talep yer alırken, diğer yanında firmaların piyasaya arz etmeye hazır oldukları mal ve hizmetler yani arz yer almaktadır. Herhangi bir mal veya hizmetin arzı, diğer değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal […]

Arz ve Talep – Özet Google

Arz ve Talep – Özet

Özet Talep ve talep eğrisi kavramları ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek. – Diğer koşullar sabitken, bir maldan satın alınmak istenen miktar, bu malın fiyatı ile ters yönde değişir. – Bir malın fiyatı ile talep miktarı arasındaki ters yönlü ilişki gelir ve ikame etkileri aracılığı ile açıklanabilir. – Talep eğrisi talep tablosunun grafik gösterimidir ve çeşitli […]

Arz ve Talep – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Talep tablosunu grafiğe aktarabilmek için, örneğin fiyat ekseninde 10 TL’lik fiyat düzeyinde çizeceğimiz izdüşüm ile bu fiyat düzeyinde satın alınmak istenen 3 bin adetlik miktar düzeyinden çizeceğimiz izdüşümün kesişme noktasını a ile işaretleyelim. Talep tablosunda yer alan diğer fiyat-miktar ikilileri için de aynı işlemi yaparak b-c-d-e noktalarını belirleyebiliriz. […]

Arz ve Talep – Test Soruları Google

Arz ve Talep – Test Soruları

Test Soruları 1. Piyasada kıtlık söz konusu ise arz ve talep edilen mal miktarının karşılaştırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? a. Arz edilen mal ve hizmet miktarı talep edilen mal ve hizmet miktarından büyüktür b. Arz edilen mal ve hizmet miktarı talep edilen mal ve hizmet miktarından küçüktür c. Arz edilen miktar ile talep edilen […]

Arz ve Talep – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Uygulanan Kavramlar: Arz, talep, denge, denge fiyatı. Ünite boyunca ele aldığımız örnek olayları dikkatlice cevaplandırmaya çalıştıysanız artık hisse senedi piyasalarında fiyatın nasıl belirlendiğini rahatlıkla açıklama gücüne sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Doğal olarak, gerçek piyasalarda fiyatın belirlenmesi bizim örnek olaylarda açıklamaya çalıştığımız kadar basit bir mekanizma ile çalışmayabiliyor, ancak denge fiyatının belirlenmesine ilişkin mekanizmanın özü […]

Avrupa Medeniyetinin Coğrafi ve Sosyal Çevresi Google

Avrupa’nın Coğrafi Özellikleri Avrupa toprakları önemli coğrafi farklılıklar gösteriyordu. Kuzeye doğru Pireneler’den başlayıp Atlantik ve Baltık Denizi kıyıları boyunca Rusya’ya kadar uzanan bölgesi ovalarla kaplıydı. Ovalık olan bu kısımdan içeriye doğru kuzey ile güneydeki Akdeniz toprakları arasında sınır teşkil eden bir dizi dağ ve tepe silsilesi bulunuyordu. Kuzey Avrupa ile Akdeniz Avrupa’sı arasındaki bu sınır […]

Avrupa’da Siyasi İstikrarın Sağlanması Google

Daha önce gördüğümüz gibi 10. yüzyıl Avrupa’sı fakir ve iptidaî bir Avrupa idi. Sayısız kırsal birimlerden meydana geliyordu. Bu birimler büyük ölçüde kendi kendine yeterli malikanelerdi. Kendi kendine yeterlilik, kısmen ticaretin azalmasının bir sonucu ve aynı zamanda daha büyük ölçüde de onun sebebiydi. Toplum dış dünyaya karşı korku, şüphe ve çekinme duygusu doluydu. Halk manastırlarda […]

Bilgi ve Çeşitleri Google

En kısa tanımıyla bilgi ve bilme eylemi, insanın çevresiyle kurduğu bir ilişki biçimidir. İlk zamanlarından bu yana insanoğlu, düşünen bir varlık olarak hiçbir zaman çevresinde olup bitenlere ve bu çevrede bulunan nesnelere bakmakla yetinmemiş, hep onları akıl düzeyinde kavrama, düşünerek değerlendirme ihtiyacını da duymuştur. Bir başka deyişle, düşünen bir varlık olmasından kaynaklanan merak, neredeyse içgüdüsel […]

Bilim Google

Buraya kadarki açıklamalar sırasında bilimin bir bilgi edinme yöntemi olduğu belirtilmişti. Bu bölümde önce yöntem kavramı üzerinde durduktan sonra, bilimsel yöntem’in özelliklerini belirtmeye çalışacağız. Yöntem nedir? Genel anlamıyla yöntem (metot) , belli bir hedefe ulaşma amacıyla ve belli çıkış noktalarına göre gerçekleştirilen planlı bir eylemdir. Belli bir hedefe uzanan yoldaki belli tutumlar ve davranış biçimleri, […]