Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ahlak Eğitimi Google

Ahlak eğitimi gerek anne ve babalar, gerekse öğretmenlerin çocukluğun çok erken yıllarından itibaren verilmesine inandıkları bir seri öğretiyi içermektedir. Çocuğa doğruyu, iyiyi ve dolayısıyla doğru davranmayı öğretmek olarak genelde anlaşılan bilgiler topluluğu, farklı biçimlerde verilebilmektedir. İçinde yaşadığımız toplumda çocuğa “doğru/yanlış” davranış ayrımının öğretilmesinde genelde, korku, suçluluk ve utanma duygularının temel alındığını söylemek abartılı olmayacaktır. 2 […]

Ahlak Gelişimi – Özet Google

Ahlak Gelişimi – Özet

Ahlak kavramı, yüzyıllardır filozoflar, din adamları tarafından tartışılmıştır. Bilim adamları tarafından irdelenmeye başlanması, 20. Yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Özetlenen bu ünitede Piaget’nin ve Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramlarına yer verilmiştir. Her iki kuram da psikoloji biliminde Bilişsel Yaklaşım akımı içinde yer almaktadır. İnsanın ahlak gelişimini, bilişsel gelişimine dayalı olarak açıklamaktadırlar. Piaget’ye göre ahlak gelişimi iki dönemden oluşmaktadır. […]

Ahlak Gelişimi – Tartışma Google

Ahlak Gelişimi – Tartışma

1. Piaget’nin Ahlaki Gelişim Kuramına göre, çocukların ahlaki gelişimlerini hızlandırmak için yetişkinlerin neler yapabileceklerini tartışınız. 2. Kohlberg’in kuramında sözü edilen Gelenek Sonrası Düzeyde olmanın bireyler açısından yarar ve varsa zararları neler olabilir tartışınız. 3. Kohlberg’in kuramında bir gelişim düzeyinden bir sonrakine geçişin nasıl olabileceğini tartışınız. 4. Türk Eğitim Sistemini ahlak gelişimini sağlama işlevi açısından değerlendiriniz. […]

Ahlak Gelişimi – Test Soruları Google

Ahlak Gelişimi – Test Soruları

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Piaget’nin ahlak gelişimi konusundaki görüşlerine uygun değildir? A. Ahlak gelişiminin iki temel dönemden oluşması, B. Dışa Bağlı Döneme yetişkinlik yıllarında girilmesi, C. Özerk Dönemde, sonuçların değil niyetin dikkate alınması, D. Davranışların sonuçlarının derecesini dikkate almanın Dışa Bağlı Döneme özgü olması, E. Ahlak gelişiminin ardışık sıra izlemesi. 2. Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’in […]

Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim Google

Bebeklik dönemi, 0-2 yaş arasını kapsar ve doğum sonrası gelişimin ilk yılları olarak kabul edilir. Doğumla birlikte, bebek dünyaya gelir ve yaşamın bu ilk iki yılında çok hızlı bir fiziksel gelişim gösterir. Böylece, bebeklik süresince gelişim, doğumdan sonraki herhangi bir zamanda olduğundan daha hızlıdır. Bebekler, doğduktan sonraki ilk birkaç hafta veya ilk bir ay süresince […]

Betimsel Yöntemler Google

Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut varolan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemlerin en temel özelliği, mevcut hâlihazır durumu kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi çalışmaktır. Betimsel araştırma, çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara cevap bulmak için veriler toplamayı gerektirir. Betimleyici veriler, genellikle gözlem, anket, görüşme veya test […]

Bilgi Depoları Google

Bilgi işleme modelinde bilgi depolarını, yukarıda da belirttiğimiz gibi, üç tür bellek oluşturmaktadır: Duyusal bellek, işleyen bellek ve uzun süreli bellek. Duyusal Bellek Duyusal bellek; çevreden gelen uyarıcıların, dikkat edilinceye ya da daha ileri bir işlemden geçirilinceye kadar, kısa süreliğine tutulduğu bilgi deposudur. Bu belleğe “duyusal kayıt” ya da “duyusal depo” adları da verilmektedir. Duyusal […]

Bilgi İşleme Kuramı – Özet Google

Bilgi İşleme Kuramı – Özet

Bilgi işleme kuramı, öğrenmenin birtakım zihinsel işlemlerle gerçekleşen karmaşık, içsel bir süreç olduğunu benimseyen bilişsel yaklaşıma dayalı bir kuramdır. Bu kuram, bilgiyi temel öğrenme gereci olarak alır ve öğrenmeyi bellek sistemiyle, bilginin belleğe nasıl girdiğini, orada nasıl depolandığını ve gereksinme olduğunda oradan nasıl geri getirilerek kullanıldığını açıklar. Bilişsel yaklaşıma göre öğrenmenin nasıl oluştuğu, kapsamlı ve […]

Bilgi İşleme Kuramı – Tartışma Google

Bilgi İşleme Kuramı – Tartışma

1. Öğrenmede, davranışçı yaklaşımla bilişsel yaklaşım arasındaki en temel ayrılığı açıklayınız. 2. Açıklayıcı bilgi, işlemsel bilgi ve koşul bilgisini karşılaştırarak bunların uzun süreli bellekte saklanış yerlerini söyleyiniz. 3. Kodlama ve geri getirme süreçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 4. Hiç unutma olmasa, birey öğrenmelerinde bundan nasıl etkilenir? İnsan belleğinin özelliklerini düşünerek açıklayınız. 5. Öğrencinin biliş bilgisinin güçlü […]

Bilgi İşleme Kuramı – Test Soruları Google

Bilgi İşleme Kuramı – Test Soruları

Değerlendirme Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, duyusal belleğin temel işlevidir? A. Bilginin tanınmasını sağlama B. Öteki bellekleri destekleme C. Bilgiyi işleninceye dek tutma D. Belleği güçlendirme E. Bilgiyi davranışa dönüştürme 2. Aşağıdakilerden hangisi, işleyen bellekte gerçekleştirilen zihinsel bir işlem değildir? A. Bilginin kodlanması B. Yeni bilgiyle eski bilginin karşılaştırılması C. Bilginin belirli süre tutulması D. Bilginin […]