Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Amaca Yönelik Pazarlama Google

Günümüzde işletmeler sosyal sorunlarla daha yakından ilgilenmektedirler. İşletmeler yarattıkları markalarıyla sosyal sorunlara, bu sorunlarla ilgili bir vakfa, derneğe bağış yapmaktadırlar. Ayrıca, bu sosyal sorunlarla ilgilenirken kamuoyu gözünde bir imaj oluşturma ve geliştirme, bağlılık yaratma gibi yararlar elde etmektedirler. Tüketicilerde işletmeleri sosyal sorunlara duyarlılıklarıyla değerlendirmeye ve sadakatlerini göstermeye başlamışlardır. Bu bağlamda, amaca yönelik pazarlama, işletmelerin sosyal […]

Başlıca Fiyatlandırma Politikaları Google

İşletmelerin fiyat belirleme yöntemleriyle ulaştıkları fiyatlar, içinde bulunulan pazarların gerektirdiği koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenip rekabet koşullarıyla uyumlaştırılır. Aşağıda, fiyat politikalarının uygulanması sonucunda ortaya çıkan çeşitli fiyatlar ele alınmaktadır. Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat Tek fiyat politikasına göre nitelik, nicelik, ödeme, satın alma yeri ve zamanı bakımından aynı koşullarla mal alan müşterilere aynı fiyat uygulanır. Bunlara […]

Bire Bir Pazarlama Google

İşletmelerin bugün dünyanın hemen her yerinde karşı karşıya kaldıkları temel sorun, müşteri bağlılığının giderek azalmasıdır. Bunun nedeni, yoğun rekabet ve bunun sonucun da müşterilere sunulan daha uygun seçeneklerdir. Özellikle işletmelerin ürünlerinde farklılık yaratması gerekliliğine karşın ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin birbirlerine çok benzemesi ve aynı kalitede olmaları müşterilerde bir olumsuzluk yaratmaktadır. Bire-bir pazarlamanın ne anlama geldiğini açıklayınız. […]

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Google

Günümüzde iki temel faktör, işletmelerin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapısını değiştirmiştir. İlk olarak günümüzde kitlesel pazarların gittikçe bölündüğünü ve pazarlamacıların kitlesel pazarlamadan uzaklaşmaya başladıklarını görüyoruz. Pazarlamacılar daha dar tanımlanmış mikro pazarlardaki müşterileriyle daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmaktadırlar. İkinci olarak ise, teknolojideki gelişmeler işletmelerin müşterileri ve müşterilerinin ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgiyle donanmasını sağlamaktadır. Yeni teknolojiler pazarlamacıların […]

Değişim Sürecinde Pazarlama Google

Altmışlı yıllarda giderek artan rekabet ve onu izleyen on yıl içinde gelişen küreselleşme hareketleri, pazarlamada önemli bir değişimin ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir. Küreselleşme ile kaliteye verilen önem artmış ve pek çok şirket daha iyi ürün ve hizmet sunma yarışı içine girmiştir. Bu durum da fiyatı rekabette öne çıkaran bir etken olmuştur. Fiyat rekabeti önemli […]

Değişim Sürecinin Genel Görünümü Google

21. yüzyıl boyunca, işletmelerin görünümünü önemli ölçüde etkileyecek sayısız güçten söz edilebilir. Bunlar arasında “globalleşme” (küreselleşme) ve “bilgi teknolojisi” üzerinde önemle durulması gereken en etkili iki temel gücü oluşturmaktadır. Günümüzde kendini dış çevresel faktörlerden ve özellikle rekabetten soyutlama fikri giderek önemini yitirmiştir. Örneğin Japon ve Alman ekonomileri ABD’ye denk bir konuma gelmiştir. Bu da ABD […]

Deneyimsel Pazarlama Google

Dilimize “Deneyimsel Pazarlama” olarak çevrilen “Experimental marketing”, şirketlerin, müşterilerinin deneyimlerinden yararlanması esasına dayanıyor. Bu kavramın yaratıcıları söz konusu yaklaşımı şöyle anlatmaktadırlar: “Müşterilerin deneyimlerinin pazarlamada kullanılması esas alınmaktadır. Pazarlamacılar yıllardır müşteriye odaklanma konusunu işlemektedirler. Ancak, mevcut pazarlama kavramlarına bakıldığında, çoğunun ürün ve üretim odaklı oldukları görülür. Bilgi teknolojileri, marka ve iletişim devrimleri öncesinde sanayi çağında, geliştirilen […]

Faiz Hesaplamaları Google

Basit Faiz Belli bir miktar paranın tek bir dönem faizlendirmeye tabi tutulması basit faiz ile yapılır. Tek bir dönemden kastedilen 1 gün olabileceği gibi 1 hafta, 1 ay, 50 gün, 1 yıl olabilir. Önemli olan sürenin uzunluğu değil, bu süre içerisinde sadece bir kez faizlendirme yapılmasıdır. Basit faiz hesaplama formüllerinde kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıdaki gibidir: […]

Finans Yöneticisinin Görevleri Google

İşletmelerin büyüklüğü, faaliyet bölgesi ve faaliyet alanına göre finans yöneticilerinin görevleri değişiklik gösterebilir. Küçük işletmelerde finans yöneticileri aynı zamanda muhasebe işlevini de yerine getirir. Temel olarak kaynak temin etmek, gerekli ham madde ve mal alışlarını düzenlemek, vergisel yükümlülükleri yerine getirmek gibi görevleri üstlenir. İşletmenin hacmi büyüdükçe, finans yöneticisinin görevlerinde de artış olur. Plan ve bütçeler […]

Finans Yöneticisinin İşletme Organizasyonundaki Yeri Google

Anonim şirketlerin sahibi hisse senedi sahipleridir. Hisse senedi sahiplerinin çeşitli hakları vardır: Kârdan pay alma, genel kurulda oy kullanma, yönetime katılma ve işletme sermaye artırımına gittiğinde öncelikli olarak yeni hisse senedi alma hisse senedi sahiplerinin temel haklarıdır. İşletme kararlarının alındığı genel kurulda hisse senedi sahipleri işletmenin yönetim kurulunu seçerler. Yönetim kurulu üyeleri, işletmenin genel müdürünü […]